Představitelé českého železničního průmyslu se setkali ze zástupci ministerstev na Výročním setkání v Mělníku

Ve dnech 29. - 30 . listopadu 2007 proběhlo v Mělníku opět pod záštitou ACRI tradiční Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dvoudenní setkání, které se skládalo z večerního VIP diskusního fóra dne 29.11. na téma „Železniční doprava, železniční průmysl a její perspektivy“ a z následně probíhajícího odborného semináře dne 30.11. pod názvem „Rozvoj železnice v České republice“, přineslo mnoho zajímavých podnětů.

Diskusního fóra „Železniční doprava, železniční průmysl a její perspektivy“ se zúčastnili významní hosté: Vojtěch Kocourek, náměstek ministra dopravy ČR, Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Jiří Nedoma, senátor a předseda Podvýboru pro dopravu, Josef Bazala, generální ředitel ČD, a.s., Pavel Kodym, ředitel Drážního úřadu a Miroslav Konečný, náměstek GŘ SŽDC, s.o. pro dopravní cestu.

Diskusní fórum zahájil předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák, který sumarizoval roční činnost ACRI, zmínil důležité milníky v její činnosti a významné domácí i zahraniční aktivity jednotlivých členů: „Podrobně hodnotit rok 2007 budeme až za několik týdnů, ale již teď je zřejmé, že rok 2007 bude patřit mezi úspěšná období asociace. V letošním roce ACRI opět rozšířila svou členskou základnu a v současné době již sdružuje 46 členů, tj. prakticky trojnásobné rozšíření členské základny za poslední 4 roky. Členské firmy sdružené v ACRI celkově zaměstnávají cca 21 tisíc zaměstnanců a společně vytváří roční tržby ve výši 45 miliard Kč. Nezanedbatelně se tak podílí na exportu, ekonomickém růstu společnosti a tvorbě hrubého domácího produktu.

ACRI v průběhu letošního roku přijala svou revidovanou strategii, ve které je kladen důraz na podporu kolejové dopravy a železničního průmyslu v rámci České republiky a prostřednictvím členství v UNIFE i v rámci Evropské unie s cílem stabilizace a postupného rozvoje odvětví. V rámci této strategie se ACRI stala v letošním roce přidruženým členem Svazu dopravy, a tím významně posílila postavení odvětví dopravy v ČR.“

Tomáš Ignačák dále informoval o stabilizaci železničního průmyslu:

„Podrobné hodnocení roku teprve přijde, ale přesto je již nyní možné konstatovat, že odvětví českého železničního průmyslu a dopravního strojírenství v ČR je v roce 2007 již stabilizované a dochází k postupnému rozvoji. Po zásadních propadech v průběhu devadesátých let přichází první signály rozvoje odvětví. Podle našich statistik v roce 2006 došlo u členských firem k meziročnímu nárůstu tržeb ve výši 24 %. Uvedený 24% průměrný nárůst tržeb je o to více potěšitelný, protože byl zajištěn při prakticky srovnatelném počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé další zvýšení produktivity, a tím i konkurenceschopnosti našeho odvětví, a to vše se pozitivně projevuje u řady dalších ekonomických a finančních ukazatelů. Tento nárůst je způsoben růstem poptávky na domácím trhu a dále především řadou exportních úspěchů našich členů.“

Závěrem svého vystoupení předseda předsednictva zmínil obrovský potenciál železničního průmyslu: „Tyto první pozitivní signály potvrzují konkurenceschopnost a perspektivu našeho odvětví, současně je to jen zlomek možného budoucího potenciálu odvětví. Při vhodné kombinaci investic do oblasti dopravy v ČR s možnostmi její cílené podpory zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, se vytvoří podmínky pro další výraznější ekonomický a exportní růst odvětví.“

Jako první z hostů vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka: „Tématem tohoto fóra je železniční doprava, český železniční průmysl a jeho perspektivy. Rád bych vás ujistil, že ministerstvo se chce podílet na rozvoji a realizaci vašich cílů.“ Ve svém vystoupení konkretizoval kroky MPO do pěti oblastí. První z nich je vytváření příznivého podnikatelského prostředí v ČR, druhou potom snižování administrativní zátěže podnikatelů a firem. Jako třetí oblast, která je pro železniční průmysl a dopravu v současnosti velmi důležitá, náměstek Milan Hovorka uvedl oblast pomoci MPO při přípravě projektů, získávání a čerpání finančních dotací z fondů Evropské unie. Dalším zásadním úkolem ministerstva je prosazování zájmů České republiky v rámci EU. Na toto navazuje i poslední pátá oblast aktivit v mezinárodním obchodu při pronikání firem českého železničního průmyslu na zahraniční trhy, kde náměstek zmínil probíhající výbornou spolupráci kapacit MPO v zahraničí s českými firmami. „Jsme ministerstvem pro firmy,“ konstatoval náměstek Hovorka a informoval o koncepčním dokumentu Exportní strategie, který čítá 12 projektů a je zaměřen právě na proexportní podporu firem. „Exportní strategie je živým dokumentem, kterým se ministerstvo intenzivně zabývá,“ uzavřel své vystoupení Milan Hovorka, kdy ještě zmínil znamenitou spolupráci MPO s ACRI a požádal i o další součinnost a zpětnou vazbu na aktivity MPO ze strany asociace.

Účastníky Výročního setkání krátce pozdravil také náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocourek: „Rozvoj českého železničního průmyslu a úspěchy členů ACRI doma i v zahraničí jsou nesporným potvrzením celosvětového trendu růstu zájmu a perspektiv kolejové dopravy a růstu zájmu o navazující železniční průmyslovou oblast.“ Pan náměstek také zmínil úspěšnou spolupráci ACRI jako expertního partnera ministerstva dopravy v připomínkových řízeních souvisejících s předmětem činnosti členů ACRI.

Kontakt:

Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1

Klíčová slova ČR-železnice-ACRI-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.