Výroční ceny ACRI byly předány jejich vítězům 2. října 2007 společně s udělením Zlatých medailí na 49. mezinárodním strojírenském veletrhu a 4. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika v Brně

Brno 4. října (PROTEXT) -

1. ročník soutěže Výroční cena ACRI. Prestižní ocenění uděluje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy ČR.

ACRI je asociace sdružující 46 podniků - leaderů - českého železničního průmyslu.

Základem současného úspěšného rozvoje železniční dopravy je více než 150ti letá tradice českého železničního průmyslu. Podniky sdružené v ACRI mají rozhodující podíl na dodávkách pro český železniční systém. Do tohoto systému, který se stále zdokonaluje a modernizuje, patří jak dodávky infrastruktury, tak kolejových vodidel.

Výroční cena ACRI je unikátním oceněním podniků českého železničního průmyslu. Její jedinečnost je dána právě zaměřením na železnici a železniční dopravu. Letošní 1. ročník soutěže je udělován pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky.

Partnery Výroční ceny ACRI jsou České dráhy, a.s., SŽDC, s.o., ČSOB, Czech Invest, EGAP a Veletrhhy Brno, a.s.

Mediálními partnery jsou periodika Dopravní noviny, Železničář, Grand Expres.

Ceny předal Vojtěch Kocourek, náměstek ministra dopravy společně s výkonnou ředitelkou ACRI Marií Vopálenskou.

V kategorii Sdělovací, zabezpečovací a telekomunikační systémy ocenění získala společnost

AŽD Praha za Centrální dispečerské pracoviště Přerov.

Cenu převzal generální ředitel pan Zdeněk Chrdle.

V kategorii Kolejová vozidla cenu získala společnost

Pars nova za řídicí vůz řady 954 s oddílem 1. třídy pro cestující.

Cenu převzal obchodní ředitel pan Ladislav Fiala.

V kategorii Komponenty cenu získala společnost

BORCAD cz s.r.o. za sedadlo PREMIUM do valkové business třídy.

Cenu převzal jednatel společnosti pan Ivan Boruta.

V kategorii Skokan roku cenu získala společnost

SKD TRADE za nárůst tržeb v roce 2006 o 26,73 % oproti roku 2005.

Cenu převzal předseda představenstva pan Jiří Stádník.

V kategorii Exportér roku cenu získala společnost

Bonatrans Group za navýšení exportu na hodnotu 95 % své produkce v roce 2006.

Cenu převzal generální ředitel pan Pavel Lazar.

V kategorii Akce roku cenu získala společnost

ČD -Telematika za akci Generální stop v systému GSM-R.

Cenu převzal místopředseda představenstva pan Jiří Růžička.

Kategorie Signalizační, zabezpečovací a telekomunikační systémy

AŽD Praha s.r.o.

Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Centrální dispečerské pracoviště umožňuje centralizovat řízení na vymezené železniční síti. O každé trati jsou tak k dispozici dokonalé informace ze železničního provozu, které vedou k zajištění efektivního provozování dopravy. Základním rysem centralizovaného řízení je umístění řídících zaměstnanců jednoho technologického celku na jedno řídicí pracoviště, do jednoho řídicího sálu. Centrální dispečerské pracoviště bylo situováno do Přerova se záměrem zde postupně vytvořit centrum řízení dopravního provozu pro hlavní tratě Moravy a Slezska. Výsledný efekt Centrálního dispečerského pracoviště nelze spatřovat jen v úspoře zaměstnanců, ale také v kvalitativně dokonalejším řízení provozu. Při vyšších rychlostech vlaků již není možné řídit provoz mezi jednotlivými stanicemi běžným způsobem, ale je nutno mít přehled o mnohem delším úseku, což dálkové řízení umožňuje.

Kategorie Kolejová vozidla

Pars nova a.s.

Řídicí vůz řady 954 s oddílem 1. třídy pro cestující

Pars nova a.s. se specializuje na modernizace kolejových vozidel. Ve své dlouhodobé strategii se zaměřuje na koncepci řídicích vozů. Cílem vybudování oddílu 1. třídy pro cestující v řídicím vozidle řady 954 bylo poskytnutí vyššího komfortu cestování na dálkových tratích. Původních 24 sedadel 2. třídy v zadní části oddílu pro cestující bylo nahrazeno 15-ti celočalouněnými sedadly v uspořádání 1+2. Zavazadlové police jsou nově uspořádány podélně, se skleněnou výplní a je zde zabudováno bodové osvětlení. Mezi sedadly uspořádanými proti sobě jsou nainstalovány pevné stolky a u sedadel uspořádaných za sebou jsou instalovány sklopné stolky v opěradlech sedadel. V podokenních pásech jsou zabudovány zásuvky pro připojení notebooků, 5ks na každé straně. V prostoru pod sedadly je podlaha kryta kobercem. Oddíly 1. a 2. vozové třídy jsou od sebe odděleny celoprosklenou příčkou z bezpečnostního skla. V tomto řešení již byly dodány dva sériové vozy s označením 954.201 a 954.202.

Kategorie Komponenty

BORCAD cz s.r.o.

Sedadlo PREMIUM pro vlakovou business třídu

Česká společnost BORCAD cz s.r.o. je již dlouholetým konstruktérem, výrobcem a dodavatelem prvotřídních sedadel do vlakových souprav třídy IC, regio a lůžkových stěn. Jedním ze současných projektů je studie zcela nové třídy sedadla PREMIUM, které je ve své podstatě koncipováno pro nejluxusnější použití za účelem vytvoření nejvyšší třídy cestování. Cestující získává maximální pohodlí a soukromí dané zejména koncepcí sedadla - komfortní elektrické polohování zádového a podnožního dílů, které dokáže snadno nastavit křeslo do pracovní nebo odpočinkové polohy.Ergonomická funkce elektricky nastavitelné lordózní opěry přispívá k pohodlí cestujícího ve všech pozicích sedadla.

Kategorie Skokan roku

SKD TRADE, a.s.

Základním předmětem činnosti SKD TRADE, a.s.je obchod a výroba dílů pro všechna kolejová vozidla z produkce ČKD, a to jak v mechanické, tak v elektrické části. Na základě uzavřené licenční smlouvy s firmou Siemens Kolejová vozidla s.r.o. společnost disponuje kompletním know-how, což umožnilo SKD TRADE, a.s. aby se postupně vyprofilovala v největšího dodavatele komponent a dílů pro tato vozidla. Společnost SKD TRADE, a.s. pronikla za dobu svého působení na všechny původní trhy, kde se kolejová vozidla ČKD provozovala a provozují, od filipínské Manily a Asie, přes blízkovýchodní trhy, země SNS, Evropu až po USA. Společnost dodává náhradní díly také prostřednictvím konsignačních skladů do tuzemských dopravních podniků v Praze, Brně a Olomouci. Objemy a sortiment konsignačních skladů mají rostoucí trendy a jsou hodnoceny jako pozitivně působící prvky v opravárenských procesech. Touto cestou je realizováno 33 % celkového objemu výkonů společnosti. Na základě uvedených skutečností mohlo dojít v roce 2006 k dalšímu nárůstu dodávaného sortimentu do tuzemských i zahraničních podniků a provozovatelům hnacích kolejových vozidel, což se projevilo nárůstem tržeb o 26,73 % oproti roku 2005 (256 659 tis.Kč v roce 2006, 202 527 tis.Kč v roce 2005) a nárůstem hospodářského výsledku před zdaněním o 48,94 % ( 35 243 tis.Kč v roce 2006, 23 662 tis.Kč v roce 2005).

Kategorie Exportér roku

BONATRANS GROUP a.s.

Bohumínská společnost BONATRANS GROUP a.s. je největším evropským a jediným českým výrobcem železničního materiálu - dvojkolí a jeho dílů pro odvětví kolejové dopravy. Firma využívající čtyřicetileté zkušenosti zaměstnává 1020 pracovníků a každoročně zvyšuje podíl produkce připadající na export, který v roce 2006 činil 95 %. Výrobky této společnosti uvádějí do pohybu lidi i zboží v 70ti zemích světa na pěti kontinentech. Společnost je významným partnerem předních evropských a světových železnic a výrobců železničních vozidel.

Kategorie Akce roku

ČD - Telematika a.s.

Generální stop v sytému GSM-R

Dne 28. března 2007 předvedla společnost ČD-Telematika a.s. v železniční stanici Praha-Libeň funkci „Generální STOP“ nad GSM-R. Hlavním významem funkce „Generální stop“ je zvýšení bezpečnosti na železničních tratích vybavených rádiovým signálem GSM-R.

V dnešní době je funkce stop provozována zhruba 10 let prostřednictvím analogových rádiových sítí TRS TESLA (Traťový rádiový sytém). Dostupnost této funkce nad GSM-R je jednou z ukázek možností, jak lze tento systém plnohodnotně rozvíjet pro praktické využití v provozních podmínkách na železnici, a to i nad rámec mezinárodní specifikace EIRENE. Tato aplikace vznikla z provozní potřeby zachování dosažené úrovně bezpečnosti (dané rádiovým systémem TRS TESLA) i při použití nejmodernějšího digitálního traťového rádiového systému GSM-R. Praktická ukázka zastavení vlaků byla demonstrována na dvou typech radiostanic ve dvou motorových vozech řady 810 (jeden byl vybaven radiostanicí od firmy T-CZ, druhý od společnosti Radom). Jako první bylo k zastavení vlaků použito prostředí dispečerského nástroje „Dopravní deník“. Inicializace funkce zastavení vlaků se v rámci praktické ukázky ujal ředitel odboru 11 Českých drah pan Jaromír Kadlec. Druhou inicializaci zastavení vlaků pomocí GSM-R telefonu předvedl Marek Rosa ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Pro příjem vlastního povelu v síti GSM-R a následného provedení vlastního zastavení vozidla bylo využito radiostanic FXM20 od RADOMu a VS67 od T-CZ.

Kontakt:

Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a současně je národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. Reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči institucím veřejné správy České republiky a prostřednictvím UNIFE také vůči institucím evropským.

Klíčová slova ČR-železnice-ACRI-PROTEXT

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.