Představitelé českého železničního průmyslu, železniční dopravy a zástupci státní správy diskutovali v Mělníku o české železnici

Pod záštitou ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu proběhlo 28. - 29. listopadu 2006 v Mělníku výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu.

Předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák zahájil fórum VIP hostů a zástupců železničního průmyslu na téma "Železniční doprava, železniční průmysl a jejich perspektivy". Diskuze se zúčastnili významní hosté, mezi nimiž byl Vojtěch Kocourek, náměstek ministra dopravy ČR, Dennis Schut, Evropská komise, DG Research, Bernard von Wullerstorf, manažer UNIFE, Jiří Kolář, náměstek pro osobní dopravu, a Rodan Šenekl, náměstek pro nákladní dopravu ČD, a.s., Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele SŽDC, Pavel Kodym, generální ředitel Drážního úřadu.

"Jak z evropského, tak i z celosvětového pohledu je nesporné, že železniční doprava a kolejová hromadná doprava prožívá v současnosti poměrně velkou renesanci a perspektivu. I v České republice se změnil pohled na železnici jako na perspektivní dopravní systém a dochází zde k dílčím změnám. Harmonizace nákladů dopravy, rozvoj infrastruktury, budování logistických center s rozvojem kombinované dopravy a v neposlední řadě nutná obnova parku kolejových vozidel jsou dle mého názoru hlavními cíli a současně i podmínkami pro úspěšný budoucí rozvoj železničního dopravního systému v naší republice. ACRI na svých každoročních setkáních v Mělníku dává příležitost zástupcům jednotlivých subjektů železničního průmyslu a provozovatelům železniční dopravy k diskuzi se zástupci ministerstva dopravy a se zástupci dopravních institucí při Evropské unii," sdělil předseda předsednictva Ing. Tomáš Ignačák v úvodu panelové diskuze.

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu v Mělníku ve svém závěru konstatovalo následující doporučení vyplývající z jednání:

- podporovat jednotný postup organizací sdružujících odborníky na dopravu a logistiku při jednáních s ministerstvem dopravy, ministerstvem průmyslu a obchodu, se zástupci parlamentu ČR s cílem ovlivňovat legislativu směrem k vyššímu využívání železnice

- klást důraz na harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou

- podporovat rozvoj infrastruktury a budování logistických center s rozvojem kombinované dopravy

- podporovat rozvoj interoperability a koordinovat provádění reforem českého železničního sektoru dle požadavků EU

- podporovat obnovu parku kolejových vozidel

- úzce spolupracovat při získávání a čerpání finančních dotací z fondů EU

- úzce spolupracovat při propagaci železničního průmyslu a železniční dopravy v ČR a v zahraničí, podporovat společné účasti na jednáních, prezentacích a veletrzích

Kontakt:

Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

e-mail: vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

Plné znění tiskové zprávy na http://www.acri.cz

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1

IČO 638 32 721 DIČ: CZ IČO 638 32 721

Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného magistrátem hl.m.Prahy č. 35/1995 - Sd.

Klíčová slova ČR-železnice-průmysl-firmy-ACRI-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.