Rukavice Touch N Tuff(R) od společnosti Ansell jsou nejlepší v chemické odolnosti

Společnost Ansell Healthcare Europe oznamuje závěrečné výsledky nezávislých laboratorních zkoušek výkonnosti svých rukavic Touch N Tuff(R) odolných proti chemickému postřiku. Tyto zkoušky prokázaly vysokou úroveň ochrany, kterou rukavice Ansell Touch N Tuff(R) poskytují v souladu s normami EU o ochraně pracovníků proti chemikáliím. Nitrilové rukavice Touch N Tuff(R) byly speciálně navrženy pro pracovníky ve výrobě, kteří jsou vystaveni riziku, že budou zasaženi rozstříknutými chemikáliemi, a byly podrobeny rozsáhlým zkouškám tak, že byly vystaveny celé řadě nebezpečných chemikálií v nezávislé laboratoři Centexbel. Výsledky prokázaly vysokou úroveň ochrany, kterou tyto jednorázové rukavice poskytují proti chemikáliím z devíti různých skupin. Průmyslová odvětví, ve kterých se tyto nebezpečné chemické látky používají, jsou výroba chemikálií a kosmetiky, výroba automobilů, laboratoře a farmaceutický průmysl, potravinářství, suché čištění, a provozy, kde se používají čisticí prostředky, barvy a barviva. Složení rukavic ze 100procentní nitrilové pryže je také nejvhodnějším materiálem chránícím proti alifatickým uhlovodíkům, které jsou součástí mazadel.

Podle EU OSHA 16 procent evropských pracovníků pracuje s nebezpečnými výrobky. (1) Bylo odhadnuto, že cca 32 milionů evropských pracovníků je vystaveno nebezpečným úrovním expozice chemickým látkám. (2) Vystavení takovým chemickým látkám může způsobit rakovinu, poškození mozku, nervového systému, astma a problémy s pokožkou jako záněty kůže nebo alergie. Toxicita některých chemikálií může mít rovněž vliv na reprodukci nebo vrozené vady. K poškození z expozice chemické látce může dojít po jediné krátkodobé expozici nebo dlouhodobým hromaděním látek v těle. Odpovídající ochrana proti tekutým chemikáliím může zabránit místním účinkům způsobeným náhodným rozstřikem chemikálie, jakož i výsledným systémovým nebo akutním účinkům.

Po posouzení rizik evropská legislativa usiluje o vyloučení nebo nahrazení riskantních nebo nebezpečných situací. Pokud takové vyloučení nebo náhrada není možná, pak je nutno přijmout veškerá opatření k ochraně pracovníků proti rizikům zahrnující používání osobních ochranných pomůcek, pokud možno v celém kolektivu. Stávající Směrnice Rady 98/24/EC a 90/394/EEC o chemických činidlech a látkách způsobujících rakovinu se týkají všech evropských průmyslových odvětví. Nedávno Evropským parlamentem projednávaná nová legislativa REACH a systém autorizace svěřuje průmyslu větší odpovědnost za řízení rizik vyplývajících z používání chemických látek a za poskytování bezpečnostních informací o vyráběných látkách. Autorizace se bude požadovat pro výrobce látek, které patří do konkrétních skupin: kategorie 1 a 2 látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických z hlediska reprodukce (CMR), kategorie látek vytrvalých, hromadících se v organizmech a jedovatých (PBT), kategorie látek velmi vytrvalých a velmi se hromadících v organizmech (vPvB) a dalších, které byly zjištěny jako látky, které vážně a nevratně poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Doplňkové informace dostupné výrobcům povedou pravděpodobně k tomu, že mnohé společnosti přehodnotí své bezpečnostní postupy tak, aby ochránily své zaměstnance před riziky náhodného nebo trvalého vystavení chemickým látkám.

S rozšířenými bezpečnostními datovými listy obsahujícími informace o chemikáliích, které představují riziko pro pracovníky, bude volba nejbezpečnějších a nejúčinnějších ochranných rukavic pro práci mnohem důležitější, než kdy před tím skutečně ve všech průmyslových odvětvích. Rukavice Touch N Tuff (R) společnosti Ansell jsou vyrobeny ze 100procentní nitrilové pryže a nabízejí čtyřikrát vyšší odolnost proti propíchnutí než srovnatelné rukavice z přírodního kaučuku a třikrát vyšší odolnost než rukavice z neoprenu. Zkoušky propustnosti chemických látek provedené nezávislou autorizovanou zkušebnou (Centexbel, Belgie) potvrdily, že rukavice Touch N Tuff(R) nabízejí vysokou úroveň ochrany ve srovnání s deseti konkurenčními výrobky. Rukavice Touch N Tuff(R) se umístily na prvním nebo druhém místě v osmi z devíti zkoušek na chemikálie ze základních skupin sloučenin, které zahrnují xylen, kyselinu octovou, etanol, perchloretylen, trietylen, izopropanol, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid amonný a cyklohexanon.

Protože jsou rukavice Touch N Tuff(R) vyrobeny z nitrilové pryže, účinně eliminují riziko vystavení uživatele alergiím na bílkoviny obsažené v přírodním kaučuku (typ I) a nebylo prokázáno žádné nebezpečí podráždění nebo alergie typu IV. Jsou vhodné dokonce i pro práci s potravinářskými výrobky.

Rukavice Touch N Tuff(R) jsou rukavice na jedno použití, které se snadno navlékají. Tvar rukavice byl předmětem zvláštní studie, jejímž cílem byla optimalizace pohodlnosti při navlékání. Pracovníci, kdykoliv potřebují promíchat chemikálie, vytáhnout rošty nebo přechody, vyprázdnit přepady nebo pracovat s regenerovaným stříbrem nebo vyčistit rozstříknuté chemikálie, mají pokaždé k dispozici nepoužité čisté rukavice. Díky svým rukavicím Touch N Tuff(R) nabízí společnost Ansell opravdovou "pojistku" proti náhodné expozici chemickým látkám.

Ansell Touch N Tuff(R) je ochranná známka společnosti Ansell Ltd. nebo jejích poboček. (1) European Agency for Safety and Health at Work, Fact No. 33, "An introduction to dangerous substances in the Workplace", 2003 (2) Kaupinnen, T. et al., "Occupational exposure to carcinogens in the European Union", Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland, Occup Environ Med. 2000 Jan;57(1):10-8. O společnosti Ansell:

Ansell Limited je přední firma v oblasti bariérových ochranných výrobků. Ansell působí v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii, zaměstnává více než 11.000 lidí po celém světě a má vedoucí pozici na trhu přírodních latexových rukavic, syntetických polymerových rukavic a kondomů. Ansell působí ve třech hlavních obchodních segmentech: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde dodává výrobky pro ochranu rukou v průmyslových odvětvích; Specializovaná bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde dodává chirurgické a vyšetřovací rukavice pro zdravotnické pracovníky a Spotřební bezpečnost a ochrana zdraví, kde dodává kondomy a výrobky pro ochranu rukou. Informace o společnosti Ansell a jejích výrobcích naleznete na internetové adrese: http://www.anselleurope.com. Poznámka pro vydavatele:

Kompletní brožuru obsahující výrobky, výběr chemických rukavic, barevné fotografie s vysokým rozlišením a soubory snímků, lze stáhnout z adresy http://www.anselleurope.com/industrial/touchntuff. Máte-li zájem o další informace o rukavicích Touch N Tuff(R) nebo společnosti Ansell, obraťte se laskavě na: Wouter Piepers, ředitel komunikací EMEA, tel.: +32 2 528 75 68, mobil: +32 478 33 56 32, e-mail: wpiepers@eu.ansell.com

Klíčová slova PROTEXT-Belgie-chemie-obchod-Ansell

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.