Unie vydavatelů odeslala otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi

Unie vydavatelů odeslala otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi, ve kterém jej vyzvala, aby Vláda ČR na svém jednání vrátila návrh Akčního plánu Vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací panu M. Klímovi k přepracování:

Otevřený dopis k odmítnutí postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím, který bude vládě předložen vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací

Vážený pane předsedo vlády,

jako profesní organizace, která zastupuje 90 % tiskové a velkou část online zpravodajské a obsahové produkce v České republice, důrazně protestujeme proti postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím (dále jen „Akční plán“), který bude Vládě ČR předložen Vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Obsah Akčního plánu musíme bohužel označit za v řadě pohledů mylný, v důsledcích chybný a pro mediální prostředí škodlivý. Za nešťastný rovněž považujeme i postup, který byl při přípravě tohoto materiálu zvolen. Důvodů pro toto velmi silné hodnocení vidíme hned několik.

V prvé řadě se Akční plán nevypořádává s nejzásadnějším problémem, co je vlastně dezinformace. Není zřejmé, co se za tímto širokým pojmem pro potřeby Akčního plánu skrývá. Tímto nedostatkem vzniká příležitost k svévoli výkladu pojmu dezinformace, díky čemu vzniká významná hrozba pro svobodu slova v České republice. Akční plán tímto nedostatkem zakládá namísto nástrojů obrany demokracie nebezpečí pro svobodný tisk a svobodu slova. Jsme přesvědčeni, že v podobě, v jaké je Akční plán pro jednání Vlády ČR připraven, by neměl být akceptován k diskusi a mělo by dojít k jeho přepracování. Bez dalšího totiž může vystavit Vládu ČR podezření, že chce zavádět v České republice cenzuru.

V druhé řadě Akční plán nerespektuje fungování online prostředí, ve kterém dnes k šíření obsahu dochází většinově za použití algoritmů, které rozhodují o konkrétní dostupnosti uživatelům/čtenářům. Jaký obsah bude kdy a komu zobrazen mají dnes pod svou kontrolou velké nadnárodní platformy, jakými jsou např. společnosti Google nebo Meta. Jejich amplifikace vybraných, zejména extrémních informací, které jsou zárukou reakce uživatele (kliknutí, sdílení nebo komentáře) a v důsledku ekonomických příjmů z online reklamy, nejvíce ovlivňuje kvalitu mediálního prostředí online. Tímto fenoménem se Akční plán vůbec nezabývá, přitom právě ten je pro celý systém šíření dezinformací rozhodující.

V třetí řadě považujeme za nešťastné v dnešní době předpokládat, že finanční podpora tzv. nezávislých médií je cestou, jak dezinformacím čelit. Návrh Akčního plánu, s ohledem na výše uvedené zásadní nedostatky, nevratně poškodí mediální prostředí v České republice. Akční plán zamýšlí využití více než 100 milionů korun ze státního rozpočtu, aniž by bylo zřejmé, kterým subjektům by takové prostředky měly být poskytnuty a jaké garance budou mít občané České republiky, že nebude docházet ke zneužívání tohoto nástroje na podporu "hodných“ médií podobně, jako je tomu dnes např. v Maďarsku. Takové nastavení by pouze napomáhalo vzniku korupčního prostředí v mediálním prostoru, které v dnešní demokratické společnosti považujeme za zcela neakceptovatelné.

Řada tuzemských soukromých a veřejnoprávních médií dnes vynakládá nemalé prostředky na potírání dezinformací a uvádění informací ve veřejném prostoru na pravou míru. Za tuto svou činnost nejsou média ze strany státu nijak honorována. Domníváme se, že Vláda ČR má taková seriózní média podpořit rovně a bez rozdílu. Navržený Akční plán se těmito nástroji bohužel nezabývá.

Předkládaný Akční plán bohužel rovněž marginalizuje a obecně podceňuje strategickou komunikaci státu a obsahuje řadu dalších nedostatků. Jsme přesvědčeni, že výsledná podoba Akčního plánu je podstatně ovlivněna skutečností, že jeho koncept ani obsah nebyl se zástupci seriózních médií a profesními asociacemi v České republice diskutován, a to i přes to, že o to v posledních měsících opakovaně projevovali zájem.

Vážený pane předsedo vlády, chceme z výše uvedených důvodů důrazně apelovat na to, aby Vláda ČR předkládaný Akční plán jednoznačně odmítla a vrátila jej k zásadnímu přepracování. V Akčním plánu navrhované kroky budou v boji proti šíření dezinformací nefunkční a pro mediální prostředí silně poškozující.

V této souvislosti proto Vám i Vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací opakovaně nabízíme jakoukoli pomoc, koordinaci veřejné diskuse a odborné poradenství.

S pozdravem

Ing. Václav Mach výkonný ředitel Unie vydavatelů

www.unievydavatelu.cz

Klíčová slova ČR-média-vláda-Unie vydavatelů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.