Další nekalosoutěžní praktiky rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR

Počátkem listopadu loňského roku přinesla média (1) informaci o vynesení průlomového rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu dvou největších stálých rozhodčích institucí v ČR, který bývá také nazýván jako "válka soudů".(2) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (RSHKAK) se podle rozsudku jednoznačně dopustil nekalé soutěže tím, že nechal publikovat článek, ve kterém bezdůvodně osočil Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) z protiprávního jednání. To mělo údajně spočívat v tom, že PRIAC měl vyvolávat dojem, že rozhoduje majetkoprávní? spory přesahující jeho zákonnou kompetenci a dopouští se nekalých praktik. Podle soudu se však jednoznačně prokázalo, že PRIAC nikdy veřejnost neklamal a jím poskytované informace byly pravdivé, na rozdíl od nepravdivých informací ze strany RSHKAK.

Rovněž v druhé větvi soudních sporů těchto arbitrážních institucí padlo dne 16. ledna 2023 další soudní rozhodnutí. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se podle Městského soudu v Praze opět dopustil vůči Mezinárodnímu soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) nekalosoutěžního jednání tím, že v únoru 2021 zakázal rozhodcům zapsaným na jeho seznamu působit současně u jiného stálého rozhodčího soudu v České republice. Tím rozhodcům fakticky neoprávněně uložil povinnost "exkluzivity". Rozhodce, kteří usnesení nevyhověli, selektivně vyškrtl ze seznamu svých rozhodců. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR žalují z tohoto důvodu i někteří jednotliví rozhodci.

K této nekalosoutěžní praktice přistoupil Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v době, kdy Mezinárodní soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) veřejně oznámil svůj záměr o legislativní rozšíření své pravomoci na všechny spory, čímž by fakticky došlo ke zrušení monopolního postavení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Dana Ondrejová, právní zástupkyně PRIAC, k vydanému rozsudku uvedla: "Dle názoru soudu je stanovení exkluzivity rozhodců nekalosoutěžním jednáním, a to zejména v kontextu doby, kdy bylo usnesení přijato, tedy v době, kdy byl v poslanecké sněmovně projednáván návrh na rozšíření pravomoci ostatních stálých rozhodčích soudů. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR současně neprokázal žádný žádný legitimní důvod k přijetí takového usnesení. Nadto vzal soud za prokázané, že motivem k přijetí usnesení bylo pravděpodobně zachování si výsadního postavení ze strany žalovaného rozhodčího soudu, přičemž k omezování podmínek pro výkon profese by dle Městského soudu v Praze mělo být přistupováno pouze na základě zákona, popř. v případě existence legitimního důvodu, který však prokázán nebyl. Soud dále dospěl závěru, že přijetí usnesení nemohlo být ani přínosem pro trh (neboť nezvyšuje žádným způsobem spotřebitelský blahobyt)."

Městský soud v Praze uložil Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, aby předmětné usnesení zakládající exkluzivitu rozhodců zrušil a omluvil se Mezinárodnímu soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) za své nekalosoutěžní jednání a tuto omluvu rozeslal všem svým rozhodcům zapsaným na listině rozhodců.

David Řezníček, člen předsednictva PRIAC, doplnil: "Další rozhodnutí soudu netolerovat nekalosoutěžní praktiky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR je významným krokem pro ozdravení a nápravu špatné pověsti rozhodčího řízení v České republice. Tyto praktiky jsou dle mých informací zcela bezprecedentní i z pohledu mezinárodního rozhodčího řízení. Pro předsednictvo PRIAC je velmi obtížné budovat dobrou pověst České republiky v oblasti vnitrostátních i mezinárodních arbitráží, když prakticky největší monopolní rozhodčí instituce s neomezenou rozhodovací pravomocí u nás chrání svůj monopol i za cenu nekalosoutěžního jednání a vylučování zkušených rozhodců jen pro to, že jsou zapsáni u více soudů (což je mimochodem v mezinárodním prostředí zcela běžné a žádoucí). Může mít pak taková rozhodčí instituce důvěru účastníků, že rozhodne jejich spor podle práva, nezávisle a kvalitně?"

Obě uváděná soudní rozhodnutí jsou zatím nepravomocná.

Kontakt:

David Řezníček, člen předsednictva

david.reznicek@priac.eu

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

[1] Viz. např. https://www.ceska-justice.cz/2022/11/spor-dvou-nejvetsich-stalych-rozhodcich-instituci-prulomovy-rozsudek-ve-valce-soudu/ , https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/protext/prulomovy-rozsudek-ve-valce-soudu_23999.html , https://www.byznysnoviny.cz/2022/11/01/priac-prulomovy-rozsudek-ve-valce-soudu-konecne-padl/ ,

[2]

https://www.info.cz/pravo/trendy/rozhodci-soudy-v-cesku-jsou-na-pokraji-otevrene-valky-pravnici-sermuji-zalobami-i-nekalou-soutezi

Klíčová slova ČR-soud-burzy-PRIAC-PP Partners Prague

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.