Jiří Vařil vyvrací nepravdivá tvrzení vedení skupin BusLine a Airmedia

- BusLine holding s.r.o., Airmedia a.s.

- prokázání oprávněnosti nároků Mgr. Jiřího Vařila

- vyvrácení nepravdivých tvrzení současného vedení skupin BusLine a Airmedia

- doložení znaleckého posudku o pravosti podpisů Jakuba Vyskočila

Činím toto vyjádření v reakci na nepravdivé mediální výstupy současného vedení skupin Airmedia a BusLine ohledně mých nároků k akciím a dluhopisům společnosti AIRMEDIA a.s. a k obchodním podílům na společnosti BusLine holding s.r.o. a jejích dceřiných společností. Ve svých mediálních výstupech současné vedení skupin Airmedia a BusLine moje nároky odmítá s odůvodněním, že pochybuje o pravosti mnou předložených dokumentů, a přitom účelově opomíjí, že se těmito dokumenty všechny strany řídily až do nepřátelského převzetí mých společností ze strany Jakuba Vyskočila, Mgr. Jana Seidela, Bc. Michala Hanče, Ing. Pavla Tomšů a dalších. Podotýkám, že vedle dopisů, které jsem adresoval významným obchodním partnerům obou skupin a jejich financujícím institucím jsem své nároky řádně uplatnil jak v trestním řízení, tak i příslušnou žalobou u soudu, a to dílem ještě před smrtí Jakuba Vyskočila.

Zcela nepravdivá jsou nařčení současného vedení skupin Airmedia a BusLine z padělání mnou předloženích dohod a dodatků, mj. kterými prokazuji své nároky na akcie a dluhopisy společnosti Airmedia a.s. a na obchodní podíly společnosti BusLine holding s.r.o. a jejích dceřiných společností. Jak je zjevné ze znaleckého posudku č.j. 2850/2022 ze dne 15. listopadu 2022 vypracovaného předním soudním znalcem z oboru písmoznalectví, JUDr. Jiřím Strakou, podpisy Jakuba Vyskočila na Dohodě o rozdělení BusLine a.s. a jejím dodatku č. 2 i podpisy Jakuba Vyskočila na dodatku č. 3 Komisionářské smlouvy a smlouvy o uložení cenných papírů jsou kategoricky pravými podpisy Jakuba Vyskočila. To zcela koresponduje i s tím, jak se Jakub Vyskočil až do nepřátelského převzetí mých společností v lednu 2021 choval. Předmětný posudek na vyžádání poskytnu.

Odmítám, že by Komisionářská smlouva ze srpna 2013 byla v září 2015 zrušena a nahrazena dohodou o narovnání. Údajná dohoda o zrušení komisionářské smlouvy a údajná dohoda o narovnání, obě údajně ze září 2015, byly zajištěny při domovních prohlídkách u Jakuba Vyskočila v dubnu 2022. O existenci těchto dohod, které mají údajně pocházet ze září 2015, jsem se poprvé dozvěděl až od orgánů činných v trestním řízení, a to v souvislosti s prověřováním majetkových vztahů ve skupinách Airmedia a BusLine právě v souvislosti s jejich nepřátelským převzetím skupinou osob, nyní řízenou Mgr. Janem Seidelem. Údajné dohody ze září 2015 o zrušení komisionářské smlouvy a o narovnání přitom vůbec "nezapadají" nejen mezi ostatní uzavřené právní dokumenty, ale především se podle nich nechoval ani Jakub Vyskočil, ani vedení skupin AIRMEDIA a BusLine, ani Mgr. Jan Seidel. Toto je zjevné z dokumentů zajištěných při domovních prohlídkách u Jakuba Vyskočila v dubnu 2022, z obsahu zajištěných notebooků a datových nosičů, z policejních odposlechů a z bohaté vzájemné komunikace mezi mnou a osobami, které se podílí na pokusu o odcizení mých společností. Vylučuji, že by údajná Dohoda o zrušení komisionářské smlouvy a údajná Dohoda o narovnání, obě údajně ze září 2015, zachycovaly pravý projev mojí vůle, což činí tyto listiny zcela nicotnými.

Jako obranu před mými nároky současné vedení skupin Airmedia a BusLine ve svých vyjádření uvádí, že Jakub Vyskočil získal akcie společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. do svého vlastnictví v říjnu 2013 na základě standardních smluv o úplatném převodu akcií.

Na těchto smlouvách ovšem nic standardního nebylo, protože byly uzavřeny právě k provedení komisionářské smlouvy ze srpna 2013, podle které měl Jakub Vyskočil nabýt akcie společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. do mého, nikoliv svého, vlastnictví a převzaté akcie měl toliko pro mne uložit, opatrovat a vystupovat s nimi navenek, aniž by se stal jejich vlastníkem, jak je výslovně upraveno v čl. 2.4 a 3.6 předmětné komisionářské smlouvy. Bez Komisionářské smlouvy by žádné smlouvy o převodu akcií uzavřeny nebyly. Jednalo se zjevně o smlouvy závislé právě na Komisionářské smlouvě.

Mimo to, vedení skupin Airmedia a BusLine účelově přehlíží, že převodcem akcií společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. byla má rodinná společnost ZVV Property Investment (CZE) Limited (se sídlem Galinis 5, 1048 Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 184449), která by nepřeváděla předmětné akcie jinak než k provedení Komisionářské smlouvy ze srpna 2013, tedy do mého vlastnictví, a nikoliv do vlastnictví Jakuba Vyskočila. Znovu podotýkám, že Jakub Vyskočil ani jako vlastník akcií nechoval, když mi je jako opatrovatel opakovaně předával ke kontrole.

Jelikož jsem přesvědčen, že si Jakub Vyskočil neoprávněně přisvojil svěřené akcie a dluhopisy společnosti Airmedia a.s., a že mne oklamal při rozdělení společnosti BusLine a.s., podal jsem na něj dne 30. dubna 2022 trestní oznámení u Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, expozitura Ústí nad Labem. O mém trestním oznámení na Jakuba Vyskočila bylo vedeno řízení pod sp. zn. NCOZ-4339/ČJ-2022-417404-TR. Přisvojení svěřených akcií a dluhopisů společnosti Airmedia a.s. a obchodního podílu společnosti BusLine holding s.r.o. jsem přitom již v tomto trestním oznámení, podaném před smrtí Jakuba Vyskočila, prokazoval mimo jiné i Komisionářskou smlouvou a Dohodou o rozdělení BusLine a.s., včetně jejich dodatků. Rozhodně jsem je tedy dokumenty, u kterých současné vedení skupin Airmedia a BusLine namítá nepravost podpisů Jakuba Vyskočila, neuplatnil až po smrti Jakuba Vyskočila v naději, že je nebude schopen napadat, jak vedení obou společností nepravdivě mediálně prezentuje. Tyto dokumenty byly uplatněny v očekávání, že s nimi bude Jakub Vyskočil konfrontován.

"V návaznosti na výše uvedené uvádím, že nadále hodlám věnovat dostatečnou pozornost i možnému zcizování a zatěžování vlastního majetku společnosti Airmedia a.s. a dopravní skupiny BusLine, které by mohlo znehodnotit akcie, dluhopisy a podíly, o které vedu se správcem pozůstalosti Mgr. Janem Seidelem spory".

Jakékoliv zápisy Jakuba Vyskočila v různých rejstřících, registrech, evidencích a seznamech jakožto vlastníka akcií a dluhopisů společnosti Airmedia a.s. a podílu na společnosti BusLine holding s.r.o. neodpovídají skutečnosti, což mj. osvědčují smlouvy, dohody a jejich dodatky uzavřené mezi mnou a Jakubem Vyskočilem, společně se znaleckým posudkem jednoznačně potvrzujícím jejich pravost. Komukoliv, kdo by jednal na základě neodpovídajících zápisů v různých rejstřících, nesvědčí dobrá víra v pravdivost takového zápisu. Předložené dokumenty a nastíněné skutečnosti totiž brání komukoliv jednat v s důvěrou ve správnost údajů zapsaných v příslušných rejstřících.

Mgr. Jiří Vařil

jv@amodoriaminerals.com

Klíčová slova ČR-doprava-firmy-BusLine holding-Airmedia-Amodoria Minerals

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.