Otevřený dopis Asociace logopedů ve školství Učitelské platformě

Učitelská platforma, z.s.

Mgr. Petra Mazancová,

předsedkyně

Husníkova 2084/24

158 00 Praha 5 – Stodůlky

Email: info@ucitelskaplatforma.cz

Reakce formou otevřeného dopisu s žádostí o veřejné vypořádání ve věci:

Zveřejněné tiskové zprávy na učitelské platformě ze dne 24.10.2022 v kontextu §18 a) návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vážená paní předsedkyně, Vážený výbore učitelské platformy,

dovolte nám, abychom zareagovali na Vámi zveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 24.10.2022 (Učitelé: V mateřských školách nepotřebujeme školské logopedy, ale speciální pedagogy). V kontextu aktuálně řešené novelizace zákona o pedagogických pracovnících a nezbytné úpravy kodifikace školského logopeda je primárně třeba uvést na pravou míru nepřesnosti a dezinformace, které z textu Vaší zprávy jednoznačně vyznívají. V tomto ohledu bychom s pověřením školských logopedů a jménem Asociace logopedů ve školství rádi požádali o nápravu a objasnění nepravd uvedených v příspěvku.

Školský logoped, tedy logoped působící ve školství, není v terénu žádnou novinkou, nejedná se o snahu vytvářet nové pozice, ale jde pouze o profesní ukotvení a vymezení kvalifikačních předpokladů logopedů pracujících ve školství, kteří v resortu MŠMT působí nejméně od roku 1990. Tito odborníci v resortu školství kvalitně a systémově fungují, bohužel ale nebyla doposud pozice školského logopeda uzákoněna. Zákonně dána je v rezortu školství působnost odborníků věnujících se logopedické intervenci a činnostem s ní spojeným v plném rozsahu, stejně tak i řada školských legislativních dokumentů vymezuje kompetence i nezbytné kvalifikační požadavky na přípravu logopedů ve školství. Už jen toto dokládá nutnost legislativně pozici logopeda ve školství kodifikovat a přiznat. Současný návrh novely zákona o pedagogických pracovnících upravuje pouze nastavení kvalifikačních předpokladů logopedů ve školství a to směrem vzhůru - ukládá vyšší nároky na kvalifikaci těchto pracovníků. Pokud by byl návrh o ukotvení pozice školského logopeda přijat, znamenalo by to následně další navýšení úrovně a kvality poskytované logopedické péče.

Školský logoped je odborný samostatný pracovník působící v rámci resortu školství výhradně v poradenském systému. Primárně se jedná o zaměstnance speciálně pedagogických center pro vady řeči, kteří zajišťují veškerý poradenský servis a intervenci dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání. Má nezbytné znalosti a dovednosti týkající se podpory přirozeného rozvoje řeči, prevence vzniku řečových vad, diagnostiky narušené komunikační schopnosti i její terapie. Ve školské praxi zajišťuje logopedickou intervenci s větším přesahem do poradenství a metodické podpory.

Logoped ve školství získává odbornou kvalifikaci studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (pregraduální studium je stejné jako u logopedů ve zdravotnictví) a dále absolvováním akreditovaného postgraduálního tříletého specializačního studia (to, na rozdíl od logopedů ve zdravotnictví není pro nás aktuálně povinné, toto má novela ZoPP právě změnit). Poradenský systém center pro vady řeči má výborně systémově propracovanou metodiku logopedické intervence (diagnostiky i terapie) pro děti od tří let. Průběžně budovaná síť center pro vady řeči ve spolupráci s koordinátory logopedické péče napříč kraji stále více cílí na potřebné děti v terénu. Cílem je zajistit kvalitní a hlavně včasnou multioborovou diagnostiku a následnou terapii.

Logoped ve zdravotnictví se řídí legislativou svého rezortu. Logoped ve školství je vázán zase zákonnými předpisy MŠMT, ani tady nedochází k žádné kolizi či rozporu. V rámci mezioborové spolupráce má přístup, v souladu s GDPR, k dokumentaci podstatné pro nastavení funkční podpory ve vzdělávání. Právě přídomek "školský" plně a dostatečně rezortně vymezuje působnost. Školský logoped nemá ambice působit nikde jinde, než ve školství.

Školský logoped a celé speciálně pedagogické centrum pro vady řeči nese plnou zodpovědnost za poskytovanou intervenční činnost v plném rozsahu. Současný systém poradenství a logopedické intervence ve školství cílí na pravidelnou, průběžnou, smysluplnou a komplexně pojatou činnost a podporu směřující za potřebným žákem. Nesporným a nepopíratelným benefitem školské logopedie je komplexnost služeb. Systémově zajišťuje nadstandardní péči v podobě logopedické intervence, ale také podporu a péči pedagogickou, speciálně pedagogickou i psychologickou. Jedině tak je možné zajistit celkový rozvoj dítěte/žáka. Ve školství je tato profese nedocenitelnou, nepostradatelnou, nezastupitelnou a naprosto neodmyslitelnou.

Dostupnost péče ve smyslu logopedické diagnostiky a celé šíře intervence je, pro mnohé děti v předškolních zařízeních a posléze i žáky mladšího školního věku, zásadní. Aktuálně je v praxi řešen velký nedostatek termínů na poskytnutí logopedické intervence (v rezortu MZ i MŠMT). Počty dětí s narušenou komunikační schopnosti se neustále zvyšují a čekací doby na vyšetření či konzultaci jsou velké. Je třeba si uvědomit, že logoped je členem týmu odborníků různých profesí – spolupracuje s lékaři – foniatry, neurology, rehabilitačními lékaři, pediatry, psychiatry aj. V diagnostické činnosti také logopedi ve školství přistupují k celé problematice mezioborově a komplexně.

Legislativní ukotvení pozice školského logopeda je opatřením, které přispěje k systematizaci poskytování logopedické intervence v rezortu školství na základě přesně vymezených požadavků na pregraduální i další postgraduální odbornou přípravu.

Závěrem:

Snad jsme Vám situaci lépe objasnili a vysvětlili. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o úpravu tiskové zprávy, neboť není postavena na relevantních informacích. Aktuálně uvedená verze předkládá značné dezinformace a znehodnocuje dlouholetou a kvalitní práci všech logopedů pracujících ve školství.

Znovu Vás žádáme o rychlé stažení tiskové zprávy či alespoň úpravu dezinformací poškozujících dobré jméno logopedů ve školství. Aktuální formu oslovení prostřednictvím otevřeného dopisu volíme z toho důvodu, že jste doposud na naše předchozí žádosti a výzvy nereagovali. Pokud nebude provedena náprava, museli bychom vzniklou situaci řešit právní cestou a řešit podáním předžalobní výzvy pro poškozování dobrého jména logopedů ve školství. Chápeme, že informací je mnoho, proto (v případě potřeby) rádi jakékoliv nejasnosti blíže objasníme.

Žádáme o:

- Nápravu - stažení textu a zveřejnění pravdivých informací a to nejpozději do 14 dnů od obdržení této výzvy (zveřejněno dne 31.10.2022)

- Prosíme o uvedení informačního zdroje i šetření/průzkumu, ze kterého jste pro účely tiskové zprávy čerpala a vycházela

- Pro poškozování dobrého jména logopedů působících ve školství a zveřejňování lživých informací požadujeme veřejnou omluvu ve formě tiskové zprávy a její včasné zveřejnění.

za výkonný výbor

Mgr. Pavla Lukáčová

předsedkyně ALŠ, z.s.

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc

lukacova@logopaed.cz

Kontakt:

Asociace logopedů ve školství, z.s.

http://www.alos.cz

Klíčová slova ČR-školy-Asociace logopedů ve školství

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.