Charta 2022: Odborníci upozornili na závažné chyby při schvalování vakcíny Pfizer proti covid 19 pro použití u dětí od 6 měsíců do 5 let. Nedovolme, aby se s ní naši nejmenší očkovali!

Bez ohledu na důkazy o neúčinnosti dětské vakcíny Pfizer prokázané přímo v předložené klinické studii a navzdory nedostatku údajů o bezpečnosti vakcíny schválila poradní komise amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v polovině června 2022 vakcínu Comirnaty od firmy Pfizer pro nouzové použití pro děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Jde o jednoznačné selhání komise FDA, její členové nezhodnotili studii Pfizeru dostačujícím a zodpovědným způsobem. To se uvádí v dopise, který zaslal MUDr. Vladimír Čížek a členové Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) ředitelce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), a který podepsaly desítky odborníků z celé republiky a podpořili signatáři Charty 2022.

„Nad kvalitou podkladů a učiněnými závěry zůstává rozum stát a my považujeme za důležité na toto rozhodnutí amerických regulačních orgánů upozornit jak politiky, tak odbornou i laickou veřejnost. Jde totiž o bezprecedentní selhání odborníků v této komisi, kteří zcela ignorovali výsledky studie. Lépe řečeno, experti se spokojili jen s tím, co jim bylo prezentováno, aniž by předložená data sami kriticky zhodnotili,“ píší ve své zprávě o selhání FDA při schvalování vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let, její autoři Zuzana Krátká, Jaroslav Janošek a Tomáš Fürst ze SMIS.

„Za poslední tři roky mám čím dál větší obavy o stav západní přírodovědy. Vypadá to, že když se předmět zkoumání ocitne v centru politické pozornosti, velmi rychle mizí všechny kontrolní a korekční mechanismy, kterými se naše věda pyšní. Skandální rozhodnutí „odborného“ grémia FDA mělo být důvodem k hlasitému a rozhořčenému nesouhlasu vědeckých a lékařských kapacit nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Místo toho všude panuje výhrůžné ticho. Toto ticho chceme alespoň trochu narušit naší zprávou,“ říká matematik Tomáš Fürst ze SMIS a angiolog Vladimír Čížek doplňuje citát z prestižního lékařského časopisu The British Medical Journal: „Velký farmaceutický průmysl, tzv. Big Pharma, je nejméně důvěryhodný průmysl. Farmaceutické společnosti sklízí obrovské zisky bez adekvátní nezávislé kontroly jejich vědeckých tvrzení. Smyslem regulátorů, tedy například FDA, není tančit, jak pískají bohaté globální korporace a dále je obohacovat, jde o ochranu zdraví obyvatel. Potřebujeme úplnou transparentnost dat pro všechny studie, potřebujeme to ve veřejném zájmu a potřebujeme to hned.“

„Pro mě jako lékaře, který se zabývá očkováním, je velmi znepokojující zjištění odborníků, kteří analyzovali předložené dokumenty, a to: „Ve studii bylo 12 dětí, které měly během studie dvě epizody covidu. Jedenáct z nich bylo očkováno aktivní látkou, pouze jedno placebem.“ Proto by se měla věnovat velká pozornost fenoménu nazývanému „Vaccine-associated enhanced disease (VAED)“, což je zřídka pozorovaný stav, kdy očkování podporuje imunitní reakce, které zhoršují onemocnění způsobené následnou infekcí. Predispozicí k němu by mohla být situace, kdy se očkuje vakcinálním kmenem, jež je výrazně odlišný od cirkulujícího kmene viru,“ vysvětluje profesor Jiří Beran, mluvčí Charty 2022.

Zdůraznit musíme také skutečnost, že rodiče očekávali, že jejich očkované děti neonemocní a že je vakcína pro jejich děti bezpečná. Tak, jak jim slibovali experti a politici vloni na podzim. Neočkovaným dětem nařídili testování a častými karanténami znemožnili školní výuku, zakázali jim sportovat či chodit na kulturní akce. Segregace dětí na očkované a neočkované rozdělila školní kolektivy. „Upozorňovali jsme na to, že účinnost vakcíny velmi rychle klesá a že i očkované děti šíří infekci. Nyní FDA schválila tu samou vakcínu Comirnaty i pro nejmenší děti. Odborníci FDA ignorovali výsledky první části studie sledující výskyt infekcí po očkování dvěma dávkami. V ní byl covid téměř stejně častý u dětí očkovaných jako neočkovaných. Ignorovali fakt, že jediné hospitalizované dítě bylo očkované. Ignorovali velký počet dětí s opakovanými infekcemi po očkování. Vakcína nechrání dostatečně ani před infekcí, ani před hospitalizací. Je na každém rodiči, jak s touto informací naloží,“ popisuje imunoložka Zuzana Krátká, členka SMIS.

Odborníci dále uvádějí, že covid je onemocnění pro děti do pěti let daleko méně nebezpečné než pro dospělou populaci. Vážný průběh či dokonce úmrtí se této věkové kategorie týkalo jen v naprosto výjimečných případech. V ČR zemřelo „s covidem“ devět dětí do 15 let za více než dva roky, některé trpěly jiným závažným chronickým onemocněním a souvislost s covidem dosud není jednoznačně prokázána u žádného z nich. Signatáři dopisu požádali, aby SÚKL podrobně prozkoumal výsledky klinické studie a nespoléhal se jen na doporučení FDA. „Medicína založená na důkazech (evidence-based medicine) je v současnosti základním pilířem péče o pacienty. Regulace provádění studií s léčivými přípravky je tak náročná, že je velmi obtížné a nákladné jakoukoliv studii provést bez financování farmaceutickou firmou nebo velkého vědeckého grantu. O to smutnější je, když se člověk začte do dokumentu, na jehož základě regulační orgány v USA jednohlasně schválily vakcinaci nejmenších dětí, přestože neprokázal účinnost a smysl jejich vakcinace. Věřme, že odborníci SÚKLu se nesníží pouze k tomu, aby slepě převzali doporučení (tak jak to, předpokládám, udělá Evropská léková agentura), ale že studii zhodnotí sami a vydají doporučení založené na tomto zhodnocení,“ říká přírodovědec Jaroslav Janošek ze SMIS.

„Z dat shromážděných zkušenými a vysoce respektovanými odborníky je více než zřejmé, že rizika očkování malých dětí proti covidu vysoce převažují nad potenciálními benefity. Z právního pohledu by rozhodnutí o dočasném schválení očkování u této věkové skupiny bylo nezodpovědným hazardem se zdravím našich dětí, s tím, že velmi pravděpodobně by se mohlo jednat o jednání naplňující znaky závažné trestné činnosti,“ konstatuje advokát Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022.

„Vyjádření odborníků zašleme také ministrovi Válkovi. Právě on totiž může distribuci tohoto očkování dočasně povolit. Už jednou tak učinil v případě očkování dětí 3. dávkou. Tehdy dokonce v rozporu se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jsem naprosto přesvědčen, že podmínky pro takový postup ani v tomto případě nejsou splněny a rozhodnutí, jímž by očkování nejmladších dětí proti covid-19 bylo u nás povoleno, bude nezákonné. Pana ministra rovněž upozorníme, že pokud se k tomuto kroku odhodlá i přes názory odborníků, které od nás dostal, budeme požadovat, aby policie prověřila, zda tím nespáchal trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, případně i další trestné činy," uvádí advokát Tomáš Nielsen, mluvčí Charty 2022.

O Chartě 2022:

Charta 2022 neprosazuje zájmy ani program žádné politické strany či hnutí. Charta 2022 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznává zejména Listina základních práv a svobod, Norimberský kodex, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Charta 2022 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

Chartu 2022 zastupují mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

Více na: www.charta2022.cz.

ikona Dopis ředitelce SUKL

ikona Zpráva o selhání FDA

Kontakt:

info@charta2022.cz

Klíčová slova ČR-USA-zdraví-farmacie-koronavirus-očkování-Pfizer-firmy-Charta 2022

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.