Evropská občanská iniciativa: Deset let prosazování účasti na demokratickém životě v Evropské unii

Evropská občanská iniciativa (ECI) oslavila 2. června 2022 deset let svého fungování diskusí na vysoké úrovni: Deset let od zavedení evropské občanské iniciativy: Jsme připraveni na budoucnost? Diskuse proběhla v Bruselu na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) jako připomínka tohoto významného mezníku. Akci zahájí předsedkyně EHSV Christa Schweng a místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuica, komisařka pro demokracii a demografii.

Účastníci z celé Evropské unie se zapojili do jednotlivých debat jak přímo na místě v Bruselu, tak online. Některá panelová zasedání bilancovala uplynulých deset let evropské občanské iniciativy, přičemž se zaměřila na její úspěchy a problematické body. Jiná se věnovala budoucímu vývoji: jak se v průběhu času zvýšila obliba tohoto nástroje u mladých lidí, či jak na něj nahlížejí organizátoři aktuálních iniciativ.

Dalším úkolem bylo zhodnotit, jak evropská občanská iniciativa a jí podobné participativní nástroje přispívají k vývoji demokracie, zejména v souvislosti s hrozbami, které ji ohrožují. Diskuse se věnovala tomu, jak mohou tyto nástroje přispět k posílení fungování demokratické společnosti v EU.

Co je evropská občanská iniciativa?

Občanská iniciativa je prvním evropským nástrojem umožňujícím občanům ze všech zemí EU se spojit a vyzvat k legislativní změně na evropské úrovni v otázkách, které považují za důležité.

Je zakotvena v Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009, a uplatňuje se od 1. dubna 2012, kdy začalo platit první nařízení o evropské občanské iniciativě. První iniciativa byla zaregistrována u příležitosti Dne Evropy 9. května 2012. Brzy poté následovala občanská iniciativa s názvem „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“, které se jako první podařilo dosáhnout určeného cíle, tj. získat jeden milion podpisů od evropských občanů z minimálně 7 zemí Unie.

Obecným záměrem iniciativy jako nástroje je zaangažovat evropské občany z různých zemí ve prospěch věci společného zájmu a vytvořit pocit sounáležitosti, participace a partnerství, a posílit tak nadnárodní občanskou společnost a demokracii.

Rozsah její působnosti zahrnuje politické oblasti, ve kterých může Evropská komise předkládat návrhy právních aktů. Patří sem například životní prostředí, zemědělství, doprava, ochrana spotřebitele, sociální práva a další oblasti, které mají dopad na každodenní život lidí.

Konkrétní evropskou občanskou iniciativu může uspořádat skupina organizátorů, jejíž členové pocházejí minimálně ze sedmi zemí Unie. Předtím, než mohou organizátoři přistoupit ke sběru podpisů na podporu iniciativy, Evropská komise posoudí, zda jsou cíle iniciativy právně realizovatelné. Jakmile se podaří získat na podporu iniciativy alespoň jeden milion podpisů, jejichž pravost musí ověřit příslušné orgány jednotlivých států, přijmou evropští komisaři odpověď, v níž uvedou, zda hodlají v reakci na iniciativu přijmout nějaká opatření či nikoli.

V minulých deseti letech více než 800 organizátorů vypracovalo téměř 90 evropských občanských iniciativ a shromáždilo více než 16 milionů podpisů z celé EU. Využili tak svého práva upozornit na důležité otázky a přitáhnout k nim pozornost na úrovni Unie, aby se o nich začalo diskutovat, vstoupily v obecné povědomí a změnila se jejich právní úprava.

Právem každého evropského občana je podpořit svým podpisem probíhající občanské iniciativy.

Nejnovější iniciativa s názvem „Za svět bez jatek“ byla Evropskou komisí zaregistrována 27. dubna 2022. Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi, aby z činností, na něž je možné čerpat zemědělské dotace, vyloučila chov hospodářských zvířat a naopak do nich zahrnula etické a ekologické alternativy, jako je buněčné zemědělství a rostlinné bílkoviny. Rovněž žádají zavedení pobídek pro výrobu a prodej produktů rostlinného původu a produktů buněčného zemědělství.

V současné době shromažďuje podpisy na svou podporu celkem 17 evropských občanských iniciativ. Jejich témata se různí: požadují například přijetí nových pravidel, která sníží dopady klimatické změny, pravidel ochrany zvířat, ochrany osobních údajů, pravidel týkajících se sportu či zavedení nepodmíněného základního příjmu.

Úspěšné občanské iniciativy

Mezi iniciativy, na jejichž podporu se podařilo získat minimálně jeden milion podpisů a zároveň se k nim oficiálně vyjádřila Komise, patří mimo jiné:

· Voda a hygiena jsou lidská práva!

Voda je veřejné dobro, ne komodita!: První občanská iniciativa, kterou svým podpisem podpořil jeden milion občanů, vedla k revizi směrnice o pitné vodě, v jejímž rámci byla členským státům uložena povinnost zlepšit obecně přístup k vodě a zejména ji zajistit pro zranitelné a marginalizované skupiny obyvatelstva.

· Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy : Iniciativa, která vyzývala členské státy, aby zakázaly používání glyfosátu, reformovaly postup schvalování pesticidů a stanovily povinné snížení používání pesticidů v celé EU. Komise v reakci na tuto iniciativu provedla revizi obecného potravinového práva, přičemž zvýšila transparentnost unijního hodnocení rizik v potravinovém řetězci. Kromě toho byly do strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zahrnuty ambiciózní cíle pro pesticidy, zejména snížení používání a rizika chemických a nejnebezpečnějších pesticidů o 50 %.

· "End the Cage Age" (Konec doby klecové): Iniciativa vyzývající k přijetí právních předpisů, které by zakázaly klecový chov některých hospodářských zvířat. Komise se v reakci zavázala předložit do konce roku 2023 legislativní návrh na postupné ukončení a následně úplný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v iniciativě.

Komunikační síť evropské občanské iniciativy, kterou tvoří národní kontaktní místa pro evropskou občanskou iniciativu, její ambasadoři, zástupci Fóra evropské občanské iniciativy, odborníci z evropských orgánů a další zúčastněné strany, se 1. června 2022 sešli v Bruselu na pracovním setkání. Zástupci z více než 19 zemí společně probírali, jak předávat informace o aktivním občanství a demokracii obecně a jak informovat o evropské občanské iniciativě. Více informací o národních kontaktních místech pro evropskou občanskou iniciativu https://europa.eu/citizens-initiative/contact-points-national-level_cs a ambasadorech evropské občanské iniciativy za jednotlivé země.

Další informace o evropské občanské iniciativě

Chcete-li se dozvědět více o evropské občanské iniciativě, nalaďte si náš CitizenCentral podcast (k dispozici také na Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Soundcloud). V jeho nejnovější epizodě najdete rozhovory s organizátory právě probíhajících iniciativ a také se Simonou Pronckut?, která jako zástupkyně vůbec první registrované iniciativy hodnotí, jak iniciativa ovlivnila její život v uplynulých 10 letech.

Evropská občanská iniciativa v číslech (europa.eu)

Inciativy, na jejichž podporu se nyní sbírají podpisy:

Úvodní stránka |

Evropská občanská iniciativa (europa.eu)

Seznamte se s ambasadory evropské občanské iniciativy (europa.eu)

Komunikační materiály ve všech jazycích EU: https://europa.eu/citizens-initiative/spread-word/communication-material_cs

Záznam úvodního webináře „Discovering the European Citizens’ Initiative“ (Základy evropské občanské iniciativy) z 3. května 2022: https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-discovering-european-citizens-initiative-2022_en

Další materiály

Jako náměty k diskuzi u příležitosti Dne evropské občanské iniciativy a k externímu posouzení různých demokratických nástrojů, které mají občané EU k dispozici, budou vyžity poznatky z těchto studií:

Under Construction: Citizen Participation in the Europe Union (Ve výstavbě: Občanská angažovanost v Evropské unii): https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/under-construction?no_cache=1

Shrnutí 01/2022 - The Missing Piece: A Participation Infrastructure for EU Democracy (Chybějící článek: Participativní infrastruktura v evropské demokracii): https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/policy-brief-012022-the-missing-piece-a-participation-infrastructure-for-eu-democracy?no_cache=1

.

Klíčová slova ČR-EU-společnost-ECI-AC&C Public Relations

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.