Iniciativa Women’s Entrepreneurship Accelerator na 66. zasedání Komise pro postavení žen vyzývá k investicím do podnikatelek pro boj proti změně klimatu

Ženy podnikatelky jsou multiplikátory řešení při budování inkluzivní a udržitelné budoucnosti

Vzhledem k tomu, že se změna klimatu a nerovnost žen a mužů vzájemně prolínají, se 18. března sešli vedoucí představitelé Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), aby diskutovali o klíčové roli podnikání žen v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, zmírňování jejích dopadů a reakce na ni a o tom, jak ženy podnikatelky přispívají jako tvůrci změn k vytváření udržitelnější a inkluzivnější společnosti pro všechny.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/

Akce CSW zdůraznila zásadní význam podnikání žen jako klíčové hnací síly v boji proti změně klimatu, potřebu řešit strukturální a kulturní překážky bránící ženám v ekonomických příležitostech a způsoby podpory podnikatelek jako řešitelů, kteří se snaží rozšiřovat a investovat do inovativních nápadů. Představila také způsoby, jak urychlit ekonomické příležitosti žen prostřednictvím zadávání veřejných zakázek zohledňujících genderové hledisko, a vyzvala více subjektů, které se zavázaly nastartovat změny pro ženy na celém světě, aby se připojily k akcelerátoru.

Ženy podnikatelky se v minulosti potýkaly s mnoha překážkami, včetně nedostatečného přístupu ke kapitálu, menšího počtu podnikatelských sítí ve srovnání s muži a politik, které odrazují ženy od účasti na trhu práce.(1) Tyto překážky jsou umocněny nerovnými zákony. Studie Světové banky z roku 2022 zjistila, že téměř 2,4 miliardy žen v produktivním věku stále nemá stejná ekonomická práva jako muži. Ze 190 ekonomik zkoumaných v této studii si 178 zachovává právní překážky, které brání plnému ekonomickému zapojení žen, přičemž v 86 zemích se ženy stále potýkají s nějakou formou pracovního omezení. V 95 zemích není ženám zaručena stejná mzda za stejnou práci a v 76 zemích platí zákony, které omezují práva žen na vlastnictví půdy, což je zásadní zdroj pro snižování chudoby.(2)

S cílem řešit tyto strukturální a kulturní překážky, s nimiž se ženy podnikatelky potýkají, byl během Valného shromáždění OSN v roce 2019 ve spolupráci se šesti agenturami OSN zahájen projekt Women's Entrepreneurship Accelerator, který má vytvořit příznivý ekosystém pro ženy podnikatelky a zároveň maximalizovat jejich dopad na udržitelný rozvoj.

Konkrétně k tématu této akce údaje ukazují, že podnikatelky jsou schopny nahlížet na podnikatelské investice nejen z hlediska finanční návratnosti a uvědomují si, že dosažení finanční návratnosti a sociální návratnosti se vzájemně nevylučují. Například podle zprávy Global Entrepreneur Report 2020 společnosti BNP Paribas 54 % podnikatelek uvádí, že kromě příjmů je pro ně hlavním měřítkem úspěchu při investování snížení uhlíkové stopy, zatímco u mužů je to jen 41 %.(3)

Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc., při zahájení akce vyzvala k odstranění překážek, kterým ženy čelí, a popsala, že "změna klimatu není genderově neutrální. Ženy a dívky na ni doplácejí nejvíce. Jejich zvýšená zranitelnost je přímým důsledkem genderových nerovností v politické, sociální, kulturní a ekonomické struktuře společností, v nichž žijí." Paní Gibbinsová dodala, že ženy stojí v čele reakce na změnu klimatu a již po generace používají inovativní taktiky při zmírňování dopadů změny klimatu. To není nic nového. To, co nyní potřebují, je uznání jejich vůdčího postavení a ekosystém, který pro ně bude fungovat."

Vic Van Vuuren, ředitel pro řízení podniků Mezinárodní organizace práce, upozornil na to, jak pandemie covid-19 snížila pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů, a nastínil, že "ženy jsou již nyní aktérkami zelené ekonomiky jako podnikatelky, manažerky, farmářky, pracovnice v ekoturistice, odpadovém hospodářství a obnovitelných zdrojích energie. Musíme si však přiznat, že dosavadní úspěchy nejsou dostatečné. Musíme začlenit gender a rovnost žen a mužů do všech globálních politik, obchodních politik a národních politik."

Pamela Coke-Hamiltonová, výkonná ředitelka Centra pro mezinárodní obchod, upozornila, že "mikropodniky a malé a střední podniky, zejména ty, které vlastní ženy, čelí překážkám při zvyšování udržitelnosti svých obchodních postupů. My v Mezinárodním obchodním centru zaujímáme komplexní přístup k podpoře podnikání žen, abychom zajistili, že přispějí k udržitelné a ekologické ekonomice. Podpora podniků vlastněných ženami je nejen dobrá pro ekonomiku, ale také urychluje náš přechod k udržitelnosti."

Stephen Bereaux, zástupce ředitele Mezinárodní telekomunikační unie, vyzval k rovným příležitostem v zelené ekonomice pro dosažení většího dopadu a zdůraznil propojení mezi podnikáním žen při vytváření inovativních, spravedlivých a inkluzivních řešení změny klimatu a udržitelnosti. "Pokud se ženy mohou zapojit, udržitelné postupy a obchodní modely se rychleji rozšíří," nastínil pan Bereaux.

Haoliang Xu, asistent generálního tajemníka a ředitel Úřadu pro podporu politiky a programů Rozvojového programu OSN, zdůraznil význam inkluzivní ekologické obnovy a hovořil o tom, že "UNDP pevně věří, že čelíme pravděpodobně největší výzvě naší generace a musíme se lépe postavit na nohy. Musíme to napravit pro další generace žen."

Sanda Ojiambo, výkonná ředitelka a generální ředitelka organizace United Nations Global Compact, hovořila o síle soukromého sektoru při zpochybňování ortodoxií a o tom, že "aby se trvalá řešení a klimatická spravedlnost staly skutečností, musí mít ženy podnikatelky místo u stolu a musí být zahrnuty do celého hodnotového řetězce."

Pokud jde o řešení s dopadem, Anita Bhatia, asistentka generálního tajemníka a zástupkyně výkonné ředitelky UN Women, vyzvala k zadávání veřejných zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů, které "stanoví vysoký standard pro zadavatele veřejných zakázek na zboží a služby, aby řekli, že chceme nakupovat pouze nebo převážně od podniků vlastněných ženami". To je pro ženy dobré, protože jim to dává náskok a jejich podnikům to dává šanci v dodavatelském řetězci."

Aldijana Šišićová, vedoucí oddělení partnerství a zapojení v UN Women, zdůraznila potřebu většího počtu opatření a více mezisektorových partnerství a hovořila o vzájemně propojených opatřeních, která jsou nutná k reakci na rizika a příležitosti, jež přináší změna klimatu a nerovnost žen a mužů, a k jejich řešení. "Boj se změnou klimatu není jen o ochraně planety, ale také o odstraňování překážek bránících pokroku. Mikropodniky, malé a střední podniky vlastněné a vedené ženami jsou stále více uznávány jako klíčové pro poskytování řešení v oblasti klimatu. Tento proces musíme urychlit a musíme do něj více investovat."

Moderátorka akce Elizabeth Vazquezová, prezidentka, generální ředitelka a spoluzakladatelka organizace WEConnect International, upozornila, že "ženy představují 51 % světové populace, vlastní 33 % všech soukromých podniků, ale vydělávají pouze 1 % celosvětových výdajů na produkty a služby velkých korporací". Má-li být globálních cílů dosaženo do roku 2030, vyzvala paní Vazquezová zúčastněné strany, aby "jednaly s rozmyslem, naléhavě a ve vzájemném partnerství a byly mnohem aktivnější".

Záznam akce je k dispozici zde.

O projektu Women's Entrepreneurship Accelerator

Akcelerátor podnikání žen (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) je partnerství mnoha zúčastněných stran v oblasti podnikání žen, které bylo založeno během zasedání Valného shromáždění OSN č. 74. Sdružuje šest agentur OSN, Mezinárodní organizaci práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), Rozvojový program OSN (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women a Mary Kay Inc. s cílem posílit postavení 5 milionů podnikatelek do roku 2030.

Konečným cílem této iniciativy je maximalizovat rozvojový dopad podnikání žen při dosahování cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vytvořením příznivého ekosystému pro podnikatelky na celém světě. Akcelerátor je příkladem transformační síly multipartnerství jedinečného rozsahu, které umožňuje využít potenciál podnikatelek. Více informací najdete na webu we-accelerate. Sledujte nás: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

(1) https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

(2) World Bank Group. 2022.Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank.

(3) BNP Paribas Global Entrepreneur & Family Report 2021.

Prohlédněte si zdrojovou verzi zprávy: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/

Kontakt

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Švýcarsko-společnost-trh-vzdělání-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.