Společnost Platon Life LTD se stala certifikovaným dodavatelem OSN, zařazeným na globální trh OSN (UNGM)

Platon Life LTD byla přijata jako certifikovaný dodavatel OSN. Společnost Platon Life LTD byla 8. prosince 2021 zaregistrována pod registračním číslem 828887 do UNGM (UN Global Marketplace), zřízeného OSN jako celosvětová platforma pro podporu sdílených hodnot mezi poskytovateli služeb. Systém OSN je tímto způsobem propojen se soukromým sektorem za určitých přísných pravidel osvědčených postupů a řízení.

Kodex chování UNGM zahrnuje mimo jiné následující části:

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání: vykonávané právo pracovníků bez rozdílu na organizování se, prosazování a hájení svých zájmů a kolektivní vyjednávání, na ochranu těchto pracovníků před jakýmkoliv jednáním nebo jinou formou diskriminace související s výkonem jejich práva organizovat se, vykonávat odborovou činnost a kolektivně vyjednávat, zákaz nucené nebo povinné práce a dětské práce.

Diskriminace: OSN od svých dodavatelů očekává, že zajistí rovné příležitosti a rovné zacházení v oblasti zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického přesvědčení, národnostního vytěžení nebo sociálního původu a dalších důvodů, které mohou být uznány vnitrostátními právními předpisy země nebo zemí, kde dochází k úplnému nebo částečnému plnění smlouvy, ani se nebudou dopouštět žádných diskriminačních praktik v oblasti zaměstnávání na základě pohlaví nebo jiných diskriminačních praktik, včetně praktik týkajících se náboru, povýšení, školení, odměňování a výhod.

Mzdy, pracovní doba a další pracovní podmínky: Dodavatelé musí zajistit vyplácení mezd v zákonné měně, v pravidelných intervalech ne delších než jeden měsíc, v plné výši a přímo dotčeným pracovníkům. Rovněž mzdy, pracovní doba a další pracovní podmínky poskytované dodavateli by neměly být méně příznivé než nejlepší podmínky převládající v daném místě.

Zdraví a bezpečnost: Očekává se, že dodavatelé OSN zajistí, pokud je to rozumně proveditelné, aby pracoviště, stroje, zařízení a procesy pod jejich kontrolou byly bezpečné a bez zdravotního rizika; a chemické, fyzikální a biologické látky a činitelé pod jejich kontrolou byly bez rizika nebo byla přijata vhodná ochranná opatření.

Lidská práva: OSN očekává, že dodavatelé budou podporovat a respektovat ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv a zajistí, aby se dodavatelé nepodíleli na jejich porušování.

Důstojnost: OSN od svých dodavatelů očekává, že vytvoří a budou udržovat prostředí, v němž se ke všem zaměstnancům bude přistupovat důstojně a s úctou, přičemž se zakazuje vyhrožování násilím, slovní či psychické obtěžování nebo zneužívání a/nebo sexuální vykořisťování a zneužívání.

Životní prostředí: Dodavatelé OSN mají povinnost provádět účinnou politiku ochrany životního prostředí a dodržovat stávající právní předpisy a nařízení týkající se ochrany životního prostředí, aby podpořili větší odpovědnost za životní prostředí a podpořili šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

Chcete-li se dozvědět více o pracovních normách UNGM, navštivte prosím tuto stránku:

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm .

Hlavní vizí společnosti Platon Life je představit digitální měny podnikům a široké veřejnosti poskytováním uživatelsky přívětivých a bezpečných řešení pro operace B2B a B2C. Společnost Platon Life vyvinula tato řešení na základě technologie blockchain s využitím digitálního tokenu PlatonCoin společně se silnými partnery, jako jsou společnosti Microsoft, Broadcom a další.

Platon Life nabízí pro svou digitální peněženku unikátní pojištění od renomované evropské pojišťovny s pokrytím na londýnském trhu, zatímco veškerá data jsou zabezpečena softwarovou bezpečnostní společností Broadcom. Jako jedna z prvních digitálních peněženek na světě je Platon Wallet pojištěna až do výše 1 000 000 EUR!

Kontakt: uradnik@platonlife.com

Klíčová slova ČR-OSN-služby-trh-měna-internet-firmy-Platon Life LTD

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.