Iniciativa pro podporu podnikatelek Women’s Entrepreneurship Accelerator slaví své druhé výročí a oznámila několik významných projektů, jejichž cílem je podpořit všechny ženy, které chtějí budovat své podnikání

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), strategická partnerská iniciativa založená pěti agenturami OSN a společností Mary Kay Inc., dnes slaví druhé výročí svého vzniku a oznamuje pokrok v několika programech, jejichž cílem je do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy 5 milionů žen na celém světě. Tyto programy a školení, které jsou dalším důkazem závazku WEA maximalizovat dopad podnikání žen na rozvoj při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, budou spuštěny ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

„Před dvěma lety se iniciativa WEA zavázala pomoci ženám v podnikání, aby tak zároveň urychlila pokrok v oblasti rovnoprávnosti,“ řekla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. „Dnes můžeme s potěšením oznámit, že jsme zase o pár kroků blíže ke splnění naše slibu, a ukázat, jak výrazný dopad může mít spolupráce pěti agentur OSN a soukromého sektoru. Tyto programy představují konkrétní kroky na cestě k systémové transformaci, která je nutná k podpoře byznysového prostředí pro udržitelný růst a budování odolnosti žen podnikatelek.“

Unikátní strategické programy, které jsou zaměřeny na rovnoprávnost žen a mužů, jsou společným výsledkem spolupráce Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodního obchodního centra (ITC), iniciativy UN Global Compact (UNGC), Rozvojového programu OSN (UNDP) a iniciativy UN Women a byly vytvořeny díky strategické podpoře a financování společnosti Mary Kay.

Nástroje a školení pro budování znalostí v oblasti digitalizace

Ve spolupráci s iniciativou ITC SheTrades nabídne WEA ženám z rozvojových zemí, které mají zájem podnikat nebo se chtějí zapojit do regionálních a globálních hodnotových řetězců, řízený výukový program doplněný o školení přímo v terénu. Školení v jednotlivých zemích se v roce 2021 uskuteční virtuálně v Brazílii, Kolumbii, Indii a Mexiku.

Cílem online výukového programu je naučit ženy, jak mohou naplánovat své podnikání a založit firmu, která má potenciál být ekonomicky životaschopná. Prostřednictvím 27 interaktivních modulů, které pokrývají sedm klíčových fází rozvoje podnikání a obsahují více než 200 výukových videí, se účastníce naučí, jak si osvojit podnikatelského ducha, rozvíjet nápady pomocí soustředěného a efektivního myšlení, připravit a prezentovat svůj business plán, identifikovat zdroje financování, najít správné partnery, zajistit mentoring, sestavit tým a založit firmu.

Výukový program je zdarma, bez překážek a po jeho absolvování obdrží účastníce certifikát.

Učební program vytvořený ve spolupráci Women's Entrepreneurship Accelerator a ITC SheTrades bude postupně vydáván od října do prosince 2021 v angličtině, španělštině a francouzštině. V roce 2022 pak bude doplněn o arabštinu, ruštinu a mandarínštinu. Od října 2021 bude dostupný na webových stránkách WEA nebo přímo na online platformě a v mobilní aplikaci ITC SheTrades.

Výzkum v oblasti podnikání

V rámci cílů WEA na období 2020–2021 se Mezinárodní organizace práce zaměřuje na posílení propagace podnikání žen v Mexiku a Brazílii. V Mexiku WEA a MOP zveřejní výsledky hodnocení rámcových podmínek, které ovlivňují rozvoj ženami vlastněných a řízených firem.

Studie se zaměřuje na odvětví obchodu a průmyslu v Mexico City a dotýká se dopadu pandemie onemocnění COVID-19. Hodnocení obsahuje řadu doporučení pro vytvoření příznivějšího obchodního prostředí, která byla vypracována v úzké spolupráci s místními partnery, včetně zaměstnavatelských sdružení, obchodních komor a sdružení podnikatelek, aby byl zajištěn vzájemný konsensus a udržitelný rozvoj.

V Brazílii spolupracuje MOP prostřednictvím WEA s organizací SENAI, která je lídrem v oblasti technického a odborného vzdělávání, na podpoře rozvoje podnikání žen a dialogu založeném na výsledcích hodnocení WED provedeného v rámci projektu Win-Win financovaného z peněz Evropské unie. Byl také sestaven program celostátních i regionálních konferencí, seminářů, školení a komunikačních kampaní s cílem vytvořit a upevnit dynamiku ve prospěch rozvoje podnikání žen.

Propagace a školení v oblasti rovnoprávnosti v oblasti veřejných zakázek (GRP)

Zadávání veřejných zakázek respektující rovnoprávnost žen a mužů může mít pozitivní vliv na domácí i mezinárodní ekonomiku a přispět k posílení ekonomického postavení žen. V celosvětovém měřítku je každý třetí malý, střední a velký podnik vlastněn ženami1, ženy však získávají pouze jedno procento veřejných zakázek, přičemž jsou znevýhodněny vůči korporacím a vládním organizacím2.

Zástupci iniciativy WEA se zúčastnili Fóra o generační rovnosti v Paříži, které se konalo od 30. června do 2. července v rámci programu „Drivers of Change“, a uspořádali panel s názvem „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement“, jehož cílem bylo vytvořit povědomí o složitých překážkách, kterým musí ženy podnikatelky čelit, a podpořit rovnoprávnost v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Mezi hlavní příspěvky iniciativy UN Women ke zvýšení rovnoprávnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v roce 2021 patří červencové vytvoření obchodního záměru prostřednictvím založení pracovní skupiny ve spolupráci s iniciativou Global Compact pod záštitou OSN s cílem zapojit zúčastněné strany ze soukromého sektoru.

Iniciativa UN Women s podporou iniciativy Global Compact rovněž provádí celosvětový průzkum rovnoprávnosti ve veřejných zakázkách v různých odvětvích. Zástupci iniciativy UN Women následně budou vést rozhovory s více než 50 společnostmi a organizacemi, které spolu s výstupy průzkumu vyústí v případové studie a důkazně podložený propagační nástroj, který zdůrazní důležitost rovnoprávnosti. Tento propagační nástroj bude zveřejněn do prosince 2021 a WEA jím podpoří stěžejní program iniciativy UN Women pro podporu stejných příležitostí pro ženy podnikatelky.

V prosinci zahájí organizace UN Women Europe and Central Asia (ECA) první pilotní program, jehož cílem je zvýšit kapacitu podnikatelek i soukromého sektoru a podpořit podnikání žen: (1) Budování konkurenceschopnosti podnikatelek v oblasti veřejných zakázek, aby se mohly ucházet o zakázky ve veřejném a soukromém sektoru; (2) Posílení kapacit subjektů soukromého sektoru ze všech odvětví při vytváření politik a navrhování iniciativ v oblasti zadávání veřejných zakázek a investic zohledňujících rovnoprávnost žen a mužů.

Dosažení těchto milníků je jen posledním z řady kroků, které toto partnerství učinilo s cílem zvýšit povědomí o podnikání jako o zásadním aspektu prosazování rovnoprávnosti žen v roce 2021 i v budoucnu.

Na pařížském Fóru o generační rovnosti oznámila iniciativa WEA svůj závazek posílit do konce roku 2030 postavení 5 milionů žen a vybudovat ekosystém pro ekonomické posílení podnikatelek, který podpoří jejich osobní růst, odolnost a udržitelnost.

Dne 28. září se v rámci iniciativy uskuteční virtuální akce s názvem Joining Forces to Drive Change, neboli „Společnými silami ke změně“, na které se sejdou hlavní zástupci organizací MOP, ITC, UNDP, UNGC a UN Women a úvodní slovo pronesou zástupci společnosti Mary Kay. Akce na vysoké úrovni, která se koná v rámci 2. výročí založení iniciativy WEA a je pořádána v rámci zasedání 76. zasedání Valného shromáždění OSN, poskytne zúčastněným stranám příležitost vyslechnout si přední odborníky na tato témata: rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, ekonomický a sociální přínos podnikání žen; nové politiky a postupy, které by mohly být uplatněny a replikovány na celém světě s cílem podpořit vedoucí postavení žen ve firmách. Pro registraci a další dotazy klikněte zde.

Více informací o iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator a o práci, kterou od svého založení před dvěma lety vykonala, najdete na webu we-accelerate.com.

O iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) je iniciativa mnoha subjektů angažujících se v oblasti podnikání žen, kterou během 74. Valného shromáždění OSN založilo pět agentur OSN, Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), UN Global Compact (UNGC), Rozvojový program OSN (UNDP), UN Women a společnost Mary Kay Inc. s cílem posílit do roku 2030 postavení 5 milionů podnikatelek.

Konečným cílem iniciativy je maximalizovat pozitivní dopad podnikání žen na ekonomický rozvoj při dosahování cílů udržitelného rozvoje vytvořením příznivého prostředí pro podnikatelky na celém světě. Iniciativa je příkladem síly společného partnerství, které umožňuje změnit svět podnikání a naplno využít potenciál podnikatelek.

Více informací najdete na webu we-accelerate. Sledujte nás: Twitter(We_Accelerator), Instagram(@we_accelerator), Facebook(@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn(@womensentrepreneurshipaccelerator)

O Mezinárodní organizaci práce

Mezinárodní organizace práce (MOP) je specializovanou agenturou OSN, která byla založena v roce 1919 po první světové válce, aby prosazovala vizi založenou na předpokladu, že celosvětový mír může být nastolen pouze tehdy, je-li založen na sociální spravedlnosti. Hlavními cíli MOP je prosazovat práva při práci, podporovat důstojné pracovní příležitosti, zvyšovat sociální ochranu a posilovat dialog o otázkách souvisejících s prací. Jedinečná tripartitní struktura MOP dává stejný hlas pracovníkům, zaměstnavatelům a zástupcům státu, aby bylo zajištěno, že se názory všech partnerů budou odrážet v pracovních normách a budou respektovány při tvorbě politik a programů.

Program MOP pro rozvoj podnikání žen (ILO-WED) je součástí oddělení pro malé a střední firmy (MSP) a funguje již téměř dvě desetiletí. ILO-WED pracuje na zlepšování ekonomických příležitostí pro podnikatelky prováděním pozitivních opatření na podporu žen, které zakládají, formalizují a rozvíjejí své podniky, a začleňováním otázek rovnosti žen a mužů do činnosti ILO v oblasti rozvoje podniků. Webové stránky: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (@International Labour Organization)

O mezinárodním obchodním centru

Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre, ITC) je společnou agenturou Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) a OSN. ITC pomáhá malým a středním podnikům v rozvojových a transformujících se ekonomikách, aby se staly konkurenceschopnějšími na světových trzích a přispěly tak k udržitelnému hospodářskému rozvoji v rámci programu Aid-for-Trade a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Cílem iniciativy SheTrades agentury ITC je do roku 2021 propojit tři miliony podnikatelek a podniků vlastněných ženami s mezinárodními trhy. Iniciativa SheTrades spolupracuje s vládami, korporacemi a organizacemi podporujícími podnikání, aby prováděla výzkum, vytvářela příznivé obchodní praktiky a předpisy, usnadňovala financování a rozšiřovala přístup k veřejným zakázkám a dodavatelským řetězcům firem. Na své platformě www.shetrades.com poskytuje podnikatelkám rozmanité vzdělávací prostředí a flexibilní učební osnovy. Další informace najdete na www.intracen.org a sledujte ITC na Twitteru | Facebooku | LinkedIn | Instagramu | Flickru

O iniciativě UN Global Compact

UN Global Compact je zvláštní iniciativou generálního tajemníka OSN a vyzývá společnosti na celém světě, aby své činnosti a strategie přizpůsobily deseti univerzálním zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Úkolem iniciativy UN Global Compact, která byla založena v roce 2000, je řídit a podporovat globální podnikatelskou komunitu při prosazování cílů a hodnot OSN prostřednictvím zásad odpovědného podnikání. S více než 10 000 společnostmi a 3 000 nepodnikatelskými signatáři z více než 160 zemí a s více než 60 místními sítěmi se jedná o největší podnikovou iniciativu udržitelnosti na světě.

Pro více informací sledujte @globalcompact na sociálních sítích a navštivte naše webové stránky unglobalcompact.org.

O UN Women

UN Women je organizace OSN, která se zabývá rovností žen a mužů a posilováním postavení žen. Byla založena jako globální zastánce žen a dívek, aby urychlila pokrok v naplňování jejich potřeb na celém světě.

Organizace UN Women podporuje členské státy OSN při stanovování globálních standardů pro dosažení rovnosti žen a mužů a spolupracuje s vládami ostatními zainteresovanými stranami na tvorbě zákonů, politik, programů a služeb potřebných k zajištění účinného uplatňování těchto standardů a skutečného prospěchu žen a dívek na celém světě. Celosvětově usiluje o to, aby se vize cílů udržitelného rozvoje stala pro ženy a dívky skutečností, a podporuje rovnoprávné zapojení žen do všech oblastí života, přičemž se zaměřuje na čtyři strategické priority. První z nich je, aby se ženy aktivně podíleli na řízení organizací a měli z něj stejný prospěch jako jejich mužské protějšky. Zadruhé se organizace snaží o to, aby ženy měly jistý příjem,důstojnou práci mohly být finančně nezávislé. Za třetí usiluje o to, aby všechny ženy a dívky byly v bezpečí. Poslední prioritou pak je, aby se ženy a dívky podílely na budování udržitelné společnosti, měly větší vliv na jejím budování a měly stejný prospěch z prevence přírodních katastrof a konfliktů i z humanitárních akcí. UN Women rovněž koordinuje a podporuje činnost OSN v oblasti prosazování rovnoprávnosti žen a mužů.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová světu ukázala, že svět byznysu zdaleka nepatří jen mužům, a před více než 58 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla přitom tři cíle: nabídnou ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a udělat svět lepším místem. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy, která za krásou stojí, a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, kosmetiku, doplňky stravy či parfémy. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje děti, aby šly za svými sny. S každou další vyrobenou rtěnkou je tato společnost o krok blíže naplnění vizí Mary Kay Ashové. Více informací najdete na marykayglobal.com

1 World Bank (2020). Průzkumy podniků, portál Světové banky pro genderová data citovaný World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat! [Podnikatelky jsou potřeba – urgentně!]2 Vazquez a Sherman (2014). Citováno podle UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses [Síla zadávání zakázek: jak získávat zdroje od podniků ve vlastnictví žen].

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

Kontakty

Mary Kay Inc. Oddělení pro styk s veřejností marykay.com/newsroom (+1) 972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-společnost-vzdělání-trendy-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.