Globální studie Egon Zehnder ukazuje, že generální ředitelé si více uvědomují sami sebe, ale potřebují se více přizpůsobit a zaměřit se na vztahy

Průzkum mezi téměř 1 000 generálními řediteli na celém světě odhalil, že nedávné společenské a ekonomické výzvy vedly k nebývalé míře sebereflexe a rozvoje a změnily perspektivy generálních ředitelů a jejich vedoucí úlohu

Egon Zehnder, přední světová poradenská společnost v oblasti vedení, dnes oznámila výsledky studie, ve které se dotazovala 972 generálních ředitelů po celém světě a která zachytila vývoj role a očekávání generálních ředitelů v souvislosti s významnými globálními výzvami a novými trendy. Studie odhalila, že na přední místa priorit generálních ředitelů se dostala sebereflexe a osobní rozvoj, jelikož si stále více uvědomují sami sebe a chápou, že klíčem k prosperitě je zlepšení lidské stránky vedení.

Vzhledem k tomu, že zvýšené požadavky na rovnost na pracovišti a nové tlaky v souvislosti s hybridním systémem práce nadále dramaticky formují firemní kulturu, přehodnocují generální ředitelé po celém světě svou roli, způsob, jakým spolupracují se svým týmem, a také to, jak vedou svou organizaci a sami sebe k odpovědnosti za to, aby jejich podniky byly připraveny na budoucnost. Generální ředitelé v současnosti považují za zásadní pro zvládnutí složitého podnikatelského prostředí upřednostnění vlastního rozvoje a využití vnitřních zdrojů energie pracovníků ve svých organizacích.

Mezi hlavní zjištění patří:

- 90 % generálních ředitelů uvádí, že se přesouvají do středu stále jasnějších, různorodějších a odlišnějších hlasů. Na otázku týkající se dopadu nedávných okolností na jejich organizaci většina generálních ředitelů zdůraznila zrychlené rozhodování a změny a větší ekonomickou nejistotu. Tyto změny svědčí o složitosti a rychlém vývoji, který mění podobu podnikání, a o tom, že generální ředitelé se budou zodpovídat více zainteresovaným stranám a budou hodnoceni pomocí nových a vznikajících způsobů.

- 83 % vedoucích pracovníků považuje za zásadní zamyslet se nad vlastním stylem vedení - oproti 66 % ve studii z roku 2018 nazvané Generální ředitel: osobní zamyšlení. Generální ředitelé rozšiřují své schopnosti adaptace, zaměření na vztahy a sebeuvědomění. Snaží se naslouchat různým názorům a stále častěji hledají zpětnou vazbu z nových míst, včetně členů týmu, předsedů, mentorů, konzultantů a dalších generálních ředitelů. Kromě toho generální ředitelky častěji získávají zpětnou vazbu z různých zdrojů a častěji než jejich mužské protějšky hledají rady u svých kolegů - ředitelů, mentorů a rodinných příslušníků.

- 78 % generálních ředitelů rozhodně souhlasí s tím, že musí pokračovat v sebetransformaci, což je třikrát více než v roce 2018. Generální ředitelé se také výrazně shodují na důležitosti „dvojí cesty“, tedy modelu, kdy vedoucí pracovníci věří, že k optimální změně povede vnímání jejich osobního rozvoje a růstu jejich organizace jako vzájemně propojené cesty. Naším nejpozoruhodnějším zjištěním je téměř jednomyslná shoda tisícovky vedoucích pracovníků na tom, že „jako generální ředitel potřebuji schopnost transformovat sebe i svou organizaci.“

- Dvě třetiny generálních ředitelů uvádějí, že hlavní ukazatele, podle kterých se řídí jejich rozhodnutí, zůstávají konzistentní, a to navzdory novým sociálním a ekonomickým očekáváním, kterým vyjadřují podporu. Vzhledem k tomuto rozporu není jasné, zda mají generální ředitelé přímou cestu k naplnění svých ambicí, jestliže pro většinu generálních ředitelů jsou dominantním faktorem rozhodování tradiční finanční ukazatele.

- Analýza odpovědí na otevřené otázky ukázala, že téměř 500 generálních ředitelů, tedy více než polovina všech respondentů, považuje vztahové schopnosti za zásadní slabinu. Konkrétně méně než polovina generálních ředitelů (44 %) uvádí, že se cítí být plně v souladu se svými týmy, a ještě méně se svými představenstvy, což poukazuje na zvýšenou míru napětí a zvýšenou potřebu spolupráce.

„Generální ředitelé si uvědomují, že dnešní bezprecedentní složitost podnikání vyžaduje výraznou změnu ve vedení - a tato změna musí začít pohledem dovnitř s novou úrovní sebereflexe a osobního rozvoje. Nejde o nestřídmé, bezvýsledné přemítání, ale o to, co naše týmy, organizace a zainteresované strany očekávají od našich generálních ředitelů,“ uvedla Jill Aderová, globální předsedkyně představenstva Egon Zehnder. „Dnes, více než kdy jindy, je třeba tradiční obchodní dovednosti rovnocenně vyvážit empatií a soucitem, pokud si ředitelé mají získat emocionální angažovanost svých týmů a organizací, orientovat se v obchodních složitostech a budovat produktivní a inspirativní pracoviště.“

Orientace v těchto složitých prostředích vyžaduje, aby generální ředitelé zvýšili svou osobní schopnost adaptace, zaměření na vztahy a sebeuvědomění, zdůraznili Kati Najipoor-Schuetteová a Dick Patton, kteří společně vedou poradní skupinu pro generální ředitele u společnosti Egon Zehnder a jsou spoluautory této studie. Zejména v dnešní době je třeba tyto schopnosti stále více vyvažovat s tradičními silnými stránkami vedení, strategickým plánováním a neúnavnou orientací na výkon. Zvládnutí těchto dovedností vyžaduje, aby vedoucí pracovníci zvýšili svou schopnost naslouchat, důvěřovat širší síti zúčastněných stran a komunikovat autentičtěji než kdykoli předtím.

Díky zdokonalení těchto dovedností a přístupu k vedení, který se více zaměřuje na člověka, budou generální ředitelé rozvíjet odolnost, vedení a přizpůsobivost sebe sama a tedy i svých organizací.

Další informace o studii o generálních ředitelů, kterou zpracovala společnost Egon Zehnder a které se zúčastnilo 972 generálních ředitelů z celého světa, najdete na adrese www.egonzehnder.com/it-starts-with-the-CEO.

O společnosti Egon Zehnder

Egon Zehnder je přední světová poradenská firma v oblasti vedení, která inspiruje vedoucí pracovníky k tomu, aby řešili složité otázky s lidským přístupem. Díky více než 55 letům zkušeností s poradenstvím klientům v oblasti vedení společnosti víme, že výběr generálního ředitele je ústředním bodem celého procesu, nikoli jeho koncem. Proto spolupracujeme s našimi klienty a poskytujeme jim komplexní a efektivní podporu při přechodu na pozici generálního ředitele, jeho nástupnictví, rozvoji či seznámení se s organizací. Pomáháme organizacím proniknout k jádru problémů v oblasti vedení a nabízíme upřímnou zpětnou vazbu a náhled, abychom vedoucím pracovníkům pomohli uvědomit si jejich skutečnou podstatu a účel. Našich 525 konzultantů v 63 kancelářích a 37 zemích jsou bývalí lídři v oboru a funkcích, kteří bez problémů spolupracují napříč geografickými oblastmi, odvětvími a funkcemi ve snaze vždy pomoci každému klientovi rozvinout maximální výkon firmy. Věříme, že společně můžeme prostřednictvím vedení měnit lidi, organizace a svět.

Další informace najdete na adresewww.egonzehnder.com a sledujte nás na síti LinkedIn a Twitteru.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210915005058/en/

Kontakty

Stacy Drumtraová, Chicago, spoluředitelka globálního marketingu

stacy.drumtra@egonzehnder.com | Tel.: +1 312 805 6736

Martin Klusmann, Berlín,spoluředitel globálního marketingu

martin.klusmann@egonzehnder.com | Tel.: +49 1702360101

Zdroj: Egon Zehnder

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Švýcarsko-trendy-trh-práce-Egon Zehnder

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.