Společnost ITT vydala dodatek zprávy o udržitelnosti pro rok 2021, pokračuje v plnění priorit v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení

Společnost ITT Inc. (NYSE: ITT) vydala dodatek o udržitelnosti Sustainability ITT – 2021 Supplement, již druhý dodatek ke zprávě Sustainability ITT 2019, komplexní zprávě této společnosti o jejím pokroku v oblasti závazků vůči životnímu prostředí, sociálním otázkám a správě a řízení (ESG). Tento dodatek podrobně rozebírá pokroky společnosti ITT za rok 2020 v oblasti integrace environmentálního řízení a pozitivního sociálního dopadu ve všech svých provozech, týmech a komunitách. Mezi priority patří mimo jiné zdraví a bezpečnost, rozmanitost, rovnost a inkluzivita zaměstnanců, a také dopad na životní prostředí. Mezi nejdůležitější úspěchy za rok 2020 patří:

- Snížení emisí skleníkových plynů (CHG) o 25 %

- 23% snížení množství odpadu, který končí na skládkách

- 25% snížení míry incidentů na pracovišti

- Eliminace veškerých stávajících a budoucích zastaralých závazků pro užití azbestu

„Pokračujeme v integraci postupů ESG do našeho každodenního provozu a současně se zaměřujeme na zdraví našich lidí, našeho podnikání a našich financí,“ prohlásil Luca Savi, výkonný ředitel a prezident společnosti. „Během roku, který byl pro všechny výjimečně náročný, se našemu týmu podařilo prokázat odhodlání zajistit, aby společnost ITT vytvářela lepší svět pro všechny zúčastněné strany. I když jsem s dosavadním pokrokem spokojen, je jasné, že na cestě k udržitelněji fungující společnosti ITT nás čeká ještě mnoho práce.“

Zpráva Sustainability ITT – 2021 Supplement zahrnuje iniciativy a další informace za uplynulé tři roky se zaměřením na výsledky v roce 2020. Zahrnuje metriky všech globálních poboček společnosti ITT za rok 2020. Rozsah této zprávy vycházel z několika pokynů a rámců měření, včetně těch, které poskytla Rada pro standardy udržitelného účetnictví (SASB) a Globální dohoda OSN (UNGC). Další informace o závazcích společnosti ITT v oblasti vytváření udržitelnějšího a nestranného prostředí naleznete ve zprávě Sustainability ITT 2019.

O společnosti ITT

Společnost ITT je předním diverzifikovaným výrobcem vysoce kvalitních kritických komponent a technologických řešení na míru pro oblasti energetiky, dopravy a průmyslu. Společnost ITT vychází ze svého inovačního odkazu a ve spolupráci se svými zákazníky dodává trvalá řešení pro klíčová odvětví, která jsou základem našeho moderního životního stylu. Sídlo společnosti ITT se nachází ve White Plains ve státě New York. Své zaměstnance má ve více než 35 zemích světa a její výrobky se prodávají přibližně ve 125 zemích světa. V roce 2020 dosáhla tato společnost tržeb ve výši 2,5 miliardy dolarů. Další informace najdete na www.itt.com.

Výhledová prohlášení

Pojmy „ITT“, „my“, „naše“ a „nás“ se v této zprávě vztahují na společnost ITT Inc., společnost z Indiany, a její dceřiné společnosti, pokud není uvedeno jinak nebo pokud nevyžaduje něco jiného daný kontext. Kromě toho tato zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“, která mají splňovat podmínky zabezpečení před odpovědností stanovené zákonem Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato výhledová prohlášení nejsou historickými fakty, ale představují pouze domněnky o budoucích událostech na základě současných očekávání, odhadů, předpokladů a prognóz týkajících se našeho podnikání, budoucích finančních výsledků a odvětví, ve kterém působíme, a dalšího právního, regulačního a ekonomického vývoje. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné odkazy na pokyny, budoucí strategické plány a další prohlášení, která popisují obchodní strategii, výhled, cíle, plány, záměry nebo záměry společnosti, a jakékoli diskuse o budoucích provozních nebo finančních výsledcích.

Pro označení takových výhledových prohlášení používáme slova jako „očekávat“, „odhadovat“, „předpokládat“, „projektovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „věřit“, „cíl“, „budoucnost“, „může“, „bude“, „mohl“, „měl“, „potenciální“, „pokračovat“, „pokyny“ a další podobné výrazy. Výhledová prohlášení jsou nejistá a do jisté míry nepředvídatelná a zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v takových výhledových prohlášeních nebo které z nich lze rozumně odvodit.

Pokud v jakémkoli výhledovém prohlášení vyjadřujeme očekávání nebo přesvědčení o budoucích výsledcích nebo událostech, je takové očekávání nebo přesvědčení založeno na současných plánech a očekáváních našeho vedení, vyjádřených v dobré víře a považovaných za přiměřeně podložené. Nelze však zaručit, že se očekávání nebo přesvědčení naplní, nebo že bude očekávaných výsledků dosaženo. Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky nebo události budou podstatně lišit od očekávaných, jsou uvedeny v části Rizikové faktory v naší výroční zprávě na formuláři 10-K, čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q a dalších dokumentech, které jsou příležitostně předkládány Komisi pro cenné papíry.

Výhledová prohlášení obsažená v této zprávě se vztahují pouze k datu jejího vydání. Nepřijímáme žádnou povinnost (a výslovně se zříkáme jakékoli povinnosti) aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už písemná nebo ústní, v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005090/en/

Kontakty

Mark Macaluso

+1 914-641-2064

mark.macaluso@itt.com

Zdroj: ITT Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-průmysl-ekologie-trendy-ITT Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.