Společnost Regencell Bioscience Holdings Limited oznámila, že provedla primární nabídku akcií v hodnotě přibližně 21,9 milionu dolarů

Společnost Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (dále jen „Regencell“ nebo „společnost“), biotechnologická společnost v rané fázi vývoje, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a komercializaci tradiční čínské medicíny (dále jen „TCM“) pro léčbu neurokognitivních poruch a degenerace, konkrétně poruchy pozornosti s hyperaktivitou (dále jen „ADHD“) a poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“), dnes oznámila stanovení ceny své první veřejné nabídky (dále jen „nabídka") 2 300 000 kmenových akcií za cenu 9,50 USD za kmenovou akcii. Kmenové akcie byly schváleny ke kótování na kapitálovém trhu Nasdaq a očekává se, že se s nimi začne obchodovat 16. července 2021 pod symbolem „RGC“.

Regencell očekává, že z této nabídky získá celkový hrubý výnos ve výši přibližně 21,9 milionu USD, a to před odečtením slev za úpis a dalších souvisejících nákladů. Kromě toho společnost poskytla upisovatelům 45denní opci na nákup dalších až 345 000 kmenových akcií za cenu veřejné nabídky sníženou o upisovací slevy. Očekává se, že nabídka bude uzavřena přibližně 20. července 2021, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření.

Výnosy z nabídky budou využity na financování druhé výzkumné studie, receptur a produktů TCM společnosti, mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, rekonstrukce a vybavení, registraci produktů a duševního vlastnictví, provozní kapitál a další obecné firemní účely.

Nabídka se provádí na základě pevného závazku. Společnost Maxim Group LLC působí jako jediný upisovatel nabídky.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC působí jako právní poradce společnosti a Loeb & Loeb LLP působí jako právní poradce společnosti Maxim Group LLC v souvislosti s nabídkou.

Registrační prohlášení na formuláři F-1 týkající se nabídky bylo podáno u Komise pro cenné papíry („SEC“) (číslo spisu: 333-254571) a bylo prohlášeno za platné Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) dne 15. července 2021. Nabídka se uskutečňuje pouze prostřednictvím prospektu, který je součástí registračního prohlášení. Kopie konečného prospektu týkajícího se nabídky lze získat na adrese Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, na telefonním čísle (212) 895-3745. Kromě toho lze kopii prospektu týkajícího se nabídky získat na internetových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy na adrese www.sec.gov.

Před investicí byste si měli přečíst prospekt a další dokumenty, které společnost podala nebo podá Komisi pro cenné papíry a burzy, kde najdete úplnější informace o společnosti a nabídce. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce ke koupi cenných papírů společnosti, ani se tyto cenné papíry nebudou nabízet nebo prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo příslušné výjimky z registrace, ani se nebude nabízet, vyzývat nebo prodávat žádný z cenných papírů společnosti v žádném státě nebo jurisdikci, ve kterých by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech takového státu nebo jurisdikce.

O společnosti Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited je biotechnologická společnost v rané fázi vývoje, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a komercializaci TCM pro léčbu neurokognitivních poruch a degenerace, konkrétně ADHD a ASD. Společnost zahájila činnost v Hongkongu v roce 2014 a dokončila první výzkumnou studii s použitím personalizované formule TCM v Hongkongu. Cílem společnosti je uvést na trh tři standardizované přípravky TCM na bázi tekutin pro pacienty s lehkou, středně těžkou a těžkou formou ADHD a poruchami autistického spektra nejprve v Hongkongu a následně na dalších trzích, pokud to bude považovat za vhodné.

Výhledová prohlášení

Všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, uvedená v tomto oznámení jsou výhledová prohlášení, mimo jiné včetně navrhované nabídky společnosti. Tato výhledová prohlášení zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty a jsou založena na současných očekáváních a prognózách budoucích událostí a finančních trendů, které podle názoru společnosti mohou ovlivnit její finanční situaci, výsledky hospodaření, obchodní strategii a finanční potřeby, včetně očekávání, že nabídka bude úspěšně dokončena. Investoři mohou tato výhledová prohlášení identifikovat podle slov nebo slovních spojení, jako jsou „může“, „bude“, „očekávat“, „předvídat“, „usilovat“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „domnívat se“, „potenciální“, „pokračovat“, „je/jsou pravděpodobné“ nebo jiných podobných výrazů. Společnost se nezavazuje aktualizovat výhledová prohlášení tak, aby odrážela později nastalé události nebo okolnosti nebo změny v jejích očekáváních, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ačkoli se společnost domnívá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukáží jako správná. Společnost upozorňuje investory, že skutečné výsledky se mohou od očekávaných výsledků podstatně lišit a doporučuje investorům, aby si prostudovali další faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky v registračním prohlášení společnosti a v jejích dalších dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry a burzy.

Originální verzi najdete na stránkách businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

Kontakty:

Firemní:

James Chung

Ředitel pro strategii Regencell Bioscience Holdings Limited

ir@rgcbio.com

Pro investory v asijském regionu:

Strategic Financial Relations Limited

Vicky Lee (852) 2864 4834

Brigid Lee (852) 2114 4313

Yvonne Lee (852) 2864 4847

SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Pro investory mimo asijský region:

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Viceprezidentka (212) 836-9611

lcati@equityny.com

Zdroj: Regencell Bioscience Holdings Limited

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Čína-věda-farmacie-zdraví-firmy-Regencell Bioscience Holdings Limited

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.