Rekvalifikační program pro Průmysl 4.0 podle ECDL

MŠMT zařadilo do seznamu akreditovaných rekvalifikačních programů nový program s názvem „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“ zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0. Jedná se v pořadí o třetí akreditovaný rekvalifikační program sestavený podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL.

Nový rekvalifikační program je zaměřen na vybudování, rozšiřování nebo upevňování vybraných přenositelných digitálních kompetencí, které jsou a budou potřebné pro řadu současných, ale především budoucích pracovních pozic na trhu práce v období tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Tyto digitální kompetence mohou zaměstnanci velmi dobře zúročit jak v oblasti výroby, tak v oblasti obchodu a služeb.

Rekvalifikační program je otevřený a aktuálně se skládá z následujících oblastí (ECDL modulů):

M12 – IT Security (Bezpečné používání informačních technologií)

M13 – Project Planning (Plánování projektů)

M15 – Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací)

M16 – Computing (Základy informatického myšlení a programování)

M17 – Digital Marketing (Využívání digitálních technologií v marketingu)

M19 – Robotics (Základy robotiky)

M21 – Data Protection (Ochrana osobních údajů a citlivých informací)

Přenositelné digitální kompetence jsou kriticky důležitým předpokladem pro schopnost zaměstnance efektivně získávat nové a hlubší specifické nebo profesní digitální kompetence. Jsou vhodným a často nutným předpokladem pro osvojení digitálních dovedností potřebných pro práci s novými či specializovanými programy nebo technikou, pro pochopení digitálních technologií v souvislostech, pro schopnost samostatně se vzdělávat a umět tyto dovednosti dále předávat.

Dostatečný rozsah a hloubka přenositelných digitálních kompetencí jsou také důležitými předpoklady pro vysokou adaptabilitu pracovní síly, a to nejen v rámci trhu práce jako celku, ale také v rámci konkrétního zaměstnavatele. Lidé, kteří mají dostatečný přehled a disponují širokými přenositelnými digitálními kompetencemi, daleko snadněji nalézají vhodné zaměstnání a jsou zaměstnavateli považováni za univerzální a velmi žádané zaměstnance.

Rekvalifikační program je modulární také z pohledu potenciálních zájemců o vzdělávání. Krajské pobočky Úřadu práce ČR tak pro ně mohou sestavovat nejrůznější specifické rekvalifikační kurzy zaměřené cíleně na základy programování, základy robotiky, základy digitálního marketingu, plánování projektů nebo třeba bezpečné užívání digitálních technologií.

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA

ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ, ČSKI, CertiCon a.s.

www.ecdl.cz, @ECDLCZ, info@ecdl.cz, 723 918 261

Klíčová slova ČR-počítače-komunikace-vzdělání-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.