Program SiteFlow pomáhal při projektování Obchvatu Řevničova na D6

Fotografie mostu po dokončení výstavby

Fotografie mostu po dokončení výstavby

Fotografie z výstavby: pláň se šachtami středové kanalizace Tady vidíte uživatelské prostředí programu SiteFlow s podloženým dxf výkresem této dopravní stavby a v něm zobrazenou situací modelu dešťové kanalizace. Zároveň jsou v obrázku zobrazeny tři náhledy podélných profilů s původním terénem a niveletou povrchu dálnice. Zde vidíte detail výkresu části podélného profilu jednoho úseku projektované kanalizace před exportem do dxf. Tento obrázek ukazuje detail situace středové dešťové kanalizace napojenými vpustmi.

V listopadu 2020 byl otevřen nový úsek dálnice D6 - Obchvat Řevničova a Krušovic. Tento úsek velmi zklidnil dopravu v obou obcích. Od června 2016 do dubna 2017 jsme zpracovávali prováděcí projekt souboru vodohospodářských staveb na tomto úseku jako subdodávku pro Ateliér dopravních staveb VPÚ Deco Praha, a.s., finálním zákazníkem bylo ŘSD. Vzhledem k omezenému času na zpracování projektu a předpokládanému velkému množství drobných úprav a změn jsme se rozhodli pro tento projekt použít program SiteFlow, který navíc umožnil průběžný operativní přehled o projektované kanalizaci. Program nám pomáhal při přípravě prováděcí dokumentace jedenácti stavebních objektů na tomto úseku. Především jsme SiteFlow využili pro návrh středové kanalizace tohoto úseku dálnice D6, úpravy existujících trubních meliorací okolo dálnice, vyprojektování nového trubního náhonu soukromého rybníka a pro podélný profil přeložky Loštínského potoka. Díky programu jsme byli schopní dobře a rychle pracovat a operativně upravovat návrh kanalizace a dalších liniových objektů podle požadavků a měnících se okolních podmínek objektů silničních a mostních staveb.

Program SiteFlow využijete pro tvorbu projekčního modelu projektované sítě, má rozsáhlé možnosti editace modelu v situaci a model sítě je propojen při tvorbě modelu s digitálním modelem terénu, což velmi šetří čas a eliminuje chyby. Další nástroje pomáhají editovat niveletu potrubí v náhledu podélného profilu. Jedná se například o vyrovnání dna potrubí různými metodami. Formát podélného profilu, který exportuje do dxf, je plně uživatelsky nastavitelný. Stejně tak můžete definovat vzhled exportované situace. Díky modulu "Polygony" můžete exportovat seznamy dotčených pozemků, navíc hranice a popis čísla pozemku máte vždy v horním popisném rámečku podélného profilu aktuální. U simulačních výpočtů modul Polygony pomáhá při zpracování podkladů - sestavení uzlových odběrů z fakturace vodného pro model vodovodu a zajištění parametrů povodíček pro model kanalizace. Uživatelsky definované knihovny příčných řezů se způsobem ukládání potrubí a sestavou konstrukčních vrstev komunikace zajistí export dat pro výkaz výměr a rozpočet. Všechny tyto a další funkce programu SiteFlow pomáhají projektantovi v jeho práci.

Podrobnosti o projektování na modelu v programu SiteFlow si můžete prohlédnout zde: https://www.aquion.cz/software/7-siteflow/427-191204ph-projektovani-vodovodnich-siti-na-modelu a referenci uživatele programu SiteFLow zde: https://www.aquion.cz/software/7-siteflow/424-zkusenosti-s-pouzivanim-programusiteflow-pro-projektovani-inzenyrskych-siti

Aquion Pro nerušený život

Naše vize "Pro nerušený život" znamená, že se staráme o to, abychom všichni měli nerušený život, aby nám technická, vodohospodářská a dopravní infrastruktura - vodovody, kanalizace, plynovody a další sítě, komunikace a řeky, potoky a vodní díla, dobře fungovala a nemuseli jsme se o funkci technické, vodohospodářské a dopravní infrastruktury starat.

Společnost Aquion, s.r.o. působí na trhu vodního hospodářství od roku 1993. Hlavními aktivitami společnosti Aquion(R) jsou:

(1) Prodej kvalitních produktů - malých plastových vodoměrných šachet Aquion Danwell, betonových vodoměrných šachet, systému Aquionu TVRT pro rektifikaci objektů v pozemních komunikacích - poklopů, vpustí a dalších, dodávky technologických zařízení Aquion Miox pro výrobu směsných oxidantů a chlornanu sodného pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody včetně šéfmontáže.

(2) Dodávka softwaru - vyvíjíme SiteFlow(R) - software pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací (VaK), a eVaK(R) - vodohospodářský technický informační systém s majetkovou a provozní evidencí vodovodů a kanalizací (MPE), rizikovou analýzou a plány obnovy.

(3) Konzultační a projekční činnost v městském, vodohospodářském a krajinném inženýrství a inženýrství životního prostředí. To obnáší tvorbu generelů zásobování vodou a odvodnění urbanizovaných území, hydraulické simulační výpočty trubní a říční hydrauliky, posudky, studie, projekty, inženýrskou činnost a poradenství.

Zákazníkům se snažíme přinášet dobré produkty a postupy, které jim mohou usnadnit práci, ulehčit život a pomoci dobře naplnit vize a vyřešit problémy související s jejich činností v oblasti vodohospodářského, krajinného a městského inženýrství.

Kontakt:

e-mail: petra.jichova@aquion.cz

Klíčová slova ČR-stavby-silnice-voda-počítače-software-D6-firmy-Aquion

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.