Globální program společnosti Egon Zehnder pro sledování diverzity ve vedení firem ukazuje pomalý a nedostatečný pokrok - urguje konat měřitelné akce

•Představenstva firem jsou pouze z 23,3 % zastávána ženami, což je pouze malý nárůst proti roku 2018, kdy ženy zastávaly 20,4 % těchto pozic.

•Afroameričtí ředitelé tvoří pouze 4,1 % všech amerických ředitelů firem z indexu Russell 3000. Ve Velké Británii nemá 37 % dotazovaných společností z indexu FTSE 100 podnikového ředitele jiné než bílé barvy pleti.

•Pouze 24 z více než 5000 pozic v radách společností z indexu Fortune 500 je obsazeno otevřeně LGBTQ+ jedinci.

•Nová jmenování do představenstva tvoří 13,5 % všech jmenování do představenstva, oproti roku 2018, kdy tvořila 11,4 %. Počet jmenovaných žen vzrostl ze 27 % na 30 %.

Egon Zehnder, přední světová poradenská společnost, v úterý zveřejnila výsledky svého programu s názvem "Global Board Diversity Tracker 2020". Po dobu 16 let sledovala společnost každé dva roky genderovou a mezinárodní diverzitu napříč představenstvy po celém světě.

V letošní zprávě byly analyzovány údaje od 1685 společností ze 44 zemí s kombinovanou tržní kapitalizací přesahující 48 bilionů dolarů - organizací, které mají váhu a kolektivní velikost potřebnou pro znatelný ekonomický, sociální i kulturní dopad. V této zprávě společnost Egon Zehnder poprvé zaměřila svou pozornost i na další sektory diverzity a nabídla případové studie s řediteli, vedoucími pracovníky a předsedy s účelem diskutovat o začlenění etnických, sexuálních a dalších menšin do zasedacích místností.

Výsledky jsou jasné - i když globálně dochází k pokroku v oblasti genderové rozmanitosti, dochází k němu zanedbatelnou rychlostí. I přes zvýšenou pozornost věnovanou diverzitě a inkluzi, kterou podnítily diskuse a hnutí, je učinit výrazný pokrok stále obtížné.

Objevil se další naléhavý požadavek, který přesahuje potřebu zvyšovat míru rozmanitosti - mandát přehodnotit kulturu a dynamiku správních rad. Aby byla podpořena aktivní účast nových členů, musí společnosti přejít od dosavadního přístupu přidávání nebo předávání křesel ke zvýšení aktivity a výkonu jako inkluzivní jednotky.

Toto období je pro budoucnost důležité. Pomalá, ale stálá pozornost věnovaná rozmanitosti představenstev v kombinaci s letošními silnými hnutími sociální spravedlnosti znamená, že již nyní existuje vůle jednat. Tématu je věnována pozornost a jsou vedena a podporována aktivní hnutí, což dává vůdcům vše, co potřebují, aby mohli dělat smysluplná rozhodnutí směřující k větší diverzitě osazenstva svých správních rad a celých organizací. "Nedávné zprávy o novém návrhu požadavků společnosti Nasdaq na představenstva jsou hmatatelným znamením hlubší diskuse," uvádí Pamela Warren, spoluvedoucí rady pro globální rozmanitost, spravedlnost a inkluzi v Nasdagu. "Zvýšené povědomí o potřebě změny je všudypřítomné, stejně jako rostoucí frustrace z nedostatku akce."

Jill Ader, předsedkyně představenstva společnosti Egon Zehnder, uvedla: "V současnosti registrujeme pozornost a požadavky na rozmanitější rady, diverzita však zahrnuje mnohem více než gender. Nyní je důležitější než kdy jindy přejít od tradičních metrik pro diverzitu a inkluzi a upřednostnit týmy, které budou reprezentovat rozmanitá kulturní pozadí. Vedoucí představenstva mají pravomoc modernizovat správu pomocí několika odvážných kroků. Změnu máme na dosah."

Klíčové poznatky

Zatímco snahy o pokrok v oblasti genderové rozmanitosti pokračuje, příštích několik let je rozhodujících pro uvolnění síly rozmanitého myšlení jako takového:

•V letošním roce má 89 % hlavních společností ve své radě alespoň jednu ženu, což je nárůst z 85 % v roce 2018 a 18 zemí, oproti 13 v roce 2018, má v radách svých největších společností v průměru tři nebo více žen.

•25 zemí v naší studii, včetně Číny, Brazílie, Německa a Spojených států, je stále domovem velkých společností bez žen v představenstvech.

•8 z 18 zemí s průměrem 3 nebo více žen v radách jejich společností má zavedeny kvóty nebo předpisy vyžadující nabírání žen. Švýcarsko je poslední zemí, která přidala takovou kvótu.

Nyní je bezpodmínečně nutné, aby rady rozšířily hodnotu rozmanitosti nad rámec genderu nebo jedné etnické skupiny:

•Nyní je potřeba se náležitě zaměřit na rozšíření etnické a rasové rozmanitosti; například ve Spojených státech tvoří afroameričtí ředitelé pouze 4,1 % z počtu všech ředitelů ve společnostech z indexu Russell 3000.

•Ve Velké Británii stanovila revizní komise Parker Review Committee, nezisková výkonná skupina, cíl, aby společnosti FTSE 100 měly do roku 2021 alespoň jednoho nebílého podnikového ředitele a aby společnosti FTSE 250 udělaly totéž do roku 2024. Podle výsledků zpráv ze začátku roku 2020 takové zastoupení v radách nemělo 37 % FTSE 100 společností a stanoveného cíle dosáhlo pouze 54 % ze společností FTSE 250.

•V 70 zemích je LGBTQ+ stále otevřeně nezákonné. Dokonce i v USA, kde je pro jednotlivce LGBTQ+ zavedeno mnoho ochranných opatření, je podle sítě Out Leadership pouze 24 z více než 5000 členů představenstev společností indexu Fortune 500 otevřeně LGBTQ+. Tento počet zahrnuje pouze dva nebílé lidi a nezahrnuje žádnou nebílou ženu.

Pozitivní změna vyžaduje, aby ženy a další nedostatečně zastoupení kandidáti fungovali ve vedení nejen jako účastníci, ale i jako vůdci. Zástupkyně žen mají multiplikační efekt se schopností pomáhat rozličným kandidátům uspět a zvyšovat rozmanitost prostřednictvím jejich vlastních sítí:

•27,3 % vedoucích výborů po celém světě jsou ženy, oproti 25,5 % v roce 2018.

•Ženy však tvoří pouze 2,1 % všech členů představenstev, oproti 1,5 % v roce 2018.

•Celosvětově představovala nová jmenování do představenstev 13,5 % všech dosazení na pozice v představenstvech v roce 2020, což je nárůst z 11,4 % v roce 2018. Z tohoto počtu bylo 30 % žen, oproti 27 % v roce 2018. Ve skutečnosti to znamená, že pouze 4 % všech ředitelů jsou nové členky představenstva, což je pouze 0,9% nárůst od roku 2018.

Akční Plán

Společnost Egon Zehnder věří, že existuje několik dlouhodobých a krátkodobých opatření, která je třeba přijmout, aby bylo možné úspěšně dosáhnout větší diverzity:

Podporovat změnu shora - namísto hanění vedoucích pracovníků je důležité proměnit kritiku v příležitost osvojit si nový přístup.

Na inkluzi záleží - rozmanitost podporuje výměnu názorů, dokonce i nesouhlas, a proto přináší nové způsoby myšlení.

Síla v počtu - hlasy menšin zůstanou nevyslyšené, bude-li převládat dominantní většina.

Výběr potenciálu - zvědavost, angažovanost, přehled a odhodlání jsou klíčové rysy schopných vůdců.

Rozšíření sítě - nahlédnout za hranice těsných kontaktů a záměrně rozšiřovat sítě tak, aby zahrnovaly lidi, kteří přinášejí různé pohledy a zkušenosti.

Postavit základy pro ostatní - přimět generální ředitele k odpovědnosti za závazky týkající se rozmanitosti za účelem zajištění udržitelnosti záměru.

Svézt se na vlně - využít výhod aktuální konverzace a přiučit se z nových pohledů na věc.

Doporučení a zjištění reportu v plném znění naleznete na www.egonzehnder.com/global-board-diversity-tracker. Můžete zde i vytvořit vlastní zprávu založenou na různých metrikách, včetně odvětví a zemí a zobrazit videa případových studií.

Citace

Zpráva obsahuje podrobné pohledy mnoha vedoucích pracovníků.

Klíčové citace výkonných pracovníků ze zprávy zahrnují:

"Musíte být zástupcem komunit, kterým sloužíte. Tragické zabití George Floyda skutečně zažehlo jiskru žádosti po větší rasové spravedlnosti." -Kathleen Taylor, předsedkyně Královské banky Kanady

"Myslím, že musíme uznat, že konverzace, kterou dnes vedeme, měla být vedena před 20, 30, 40 lety. Hanba nám, že se to tehdy nestalo, nyní ale máme příležitost provést nezbytné změny do budoucna. Máme povinnost vytvořit lepší svět pro naše zaměstnance, naše společnosti a naše děti." -Enrique Lores, generální ředitel společnosti HP Inc.

"Když lidé chodí do práce, musí mít pocit, že mají šanci na postup. Pokud se nevidí ve středním a vyšším managementu společnosti a pokud to není vidět ve vedení společnosti, těžko mohou zapadnout." -Jim Fitterling, generální ředitel a předseda společnosti Dow Inc.

"Když jste Hispánec či Hispánka a někdo vás požádá, abyste se připojili k radě, je to z nějakého důvodu. Pomozte jim pochopit trh. Pomozte jim pochopit jeho sílu a potenciál. Pomozte jim přemýšlet o tom, jak pro trhy vyvíjet produkty, které k naší komunitě budou promlouvat autentickým a relevantním způsobem." -Monica Lozano, ředitelka společnosti Target a mezinárodní banky Bank of America

"Vždy, když jsem dostal výsadu vést lidi, cítil jsem, že součástí této výzvy bylo vytvoření podmínek pro to, aby každý přispíval tak, jak nejlépe umí. Je velmi obtížné optimalizovat příspěvky do podnikání, pokud nemůžete do práce promítnout celé své já." -Robert Hanson, výkonný viceprezident a prezident divize vína a lihovin ve společnosti Constellation Brands

"Za tři až čtyři roky bychom nebyli schopni přeměnit ryze brazilskou společnost s jednou značkou a jedním trhem v globální, víceznačkovou a vícekanálovou organizací, nebýt silného přesvědčení o přínosu, který mají rozmanité kompetence a schopnosti a větší diverzita a inkluze pro náš přístup." -Roberto Marques, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Natura & Co.

"To, co diverzita podporuje, je nesouhlas. Při dělání obchodních rozhodnutí je nejhorší věcí a největší ztrátou času sezení u stolu s jednotným souhlasem. Když přemýšlím o tom, že více žen v radě může podnítit nové diskuse a prolomit tuto sociální soudržnost, tak vím, že je to potřeba." -Nadia Shouraboura, ředitelka společností X5, Blue Yonder, Ferguson plc a MTS Group

O společnosti Egon Zehnder

Egon Zehnder je přední světová poradenská společnost, která sdílí jeden cíl: pomoci lidem a organizacím transformovat se. Víme, co mohou skvělí vůdci udělat a jsme nadšeni z poskytování nejlepších řešení našim klientům.

Našich více než 500 konzultantů v 68 kancelářích a 40 zemích tvoří jeden silný spolupracující tým. Naše služby zahrnují: rozvoj vedení, individuální, týmovou a organizační efektivitu, vyhledávání a nástupnictví generálních ředitelů, vyhledávání a posuzování vedoucích pracovníků, poradenství pro představenstva a rady a kulturní transformace.

Pro více informací navštivte http://www.egonzehnder.com a sledujte nás na LinkedInu a Twitteru.

Původní verzi naleznete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201207005172/en/

Kontakty

Jennifer Reingold

Globální vedoucí obsahu

Jennifer.reingold@egonzehnder.com

Tel +1 646 337 5566

Stacy Drumtra

Spoluvedoucí globálního marketingu

Vedoucí amerického marketingu a komunikace

stacy.drumtra@egonzehnder.com

Tel +1 312-260-8974

Zdroj: Egon Zehnder

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Británie-práce-menšiny-firmy-Egon Zehnder

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.