Společnost L’Oréal představuje nové odvážné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2030

Společnost L’Oréal dnes spouští svůj nový program udržitelnosti "L’Oréal pro budoucnost", a vytyčuje si tak nové cíle pro rok 2030. V kontextu stále naléhavějších environmentálních a společenských výzev společnost L’Oréal urychluje svůj přechod k modelu, který respektuje planetární meze, a dále posiluje své závazky v oblasti udržitelnosti a inkluze:


- Transformace obchodní činnosti společnosti L’Oréal s ohledem na možnosti planety:

* Do roku 2025 dosáhnou veškeré závody společnosti L’Oréal uhlíkové neutrality díky zlepšení energetické účinnosti a využívání 100 % obnovitelných zdrojů energie.

* Do roku 2030 bude pocházet 100 % plastových materiálů používaných na balení produktů společnosti L’Oréal z recyklovaných nebo biologických zdrojů.

* Do roku 2030 společnost L’Oréal sníží své celkové emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 2016 o 50 % na hotový produkt.


- Zapojení se do řešení celosvětových výzev prostřednictvím ambiciózního plánu, jenž byl představen v květnu 2020:

* Společnost L’Oréal rozdělí 150 milionů eur na řešení naléhavých sociálních a environmentálních problémů.


- Umožnění spotřebitelům rozhodovat se při nákupu podle zásad udržitelnosti

* S cílem umožnit spotřebitelům rozhodovat se při nákupu v zájmu udržitelnosti vyvinula společnost L’Oréal mechanismus označování produktů z hlediska jejich environmentálního a sociálního dopadu (Product Environmental & Social Impact Labelling), a to pomocí škály od A do E. Mechanismus byl schválen nezávislými vědeckými odborníky a ověřen nezávislým auditorem. Toto označení bude postupně zavedeno pro všechny značky a kategorie.


"Revoluce udržitelnosti ve společnosti L’Oréal vstupuje do nové éry. Naše planeta čelí výzvám, které mají nebývalý rozsah. Je tedy zásadní, abychom ještě aktivněji usilovali o zachování bezpečného prostoru pro život lidstva. Snažíme se o to při naší obchodní činnosti i snahou obecně přispívat společnosti. Uvědomujeme si, že ty největší výzvy nás teprve čekají. Společnost L’Oréal zůstane věrná svému záměru, a to fungovat s ohledem na možnosti planety," řekl Jean-Paul Agon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal.


Transformovat obchodní činnosti společnosti L’Oréal tak, aby byly zohledňovány "planetární meze"


"Planetární meze" jsou hranice, jejichž překročení ohrožuje schopnost Země poskytovat lidstvu prostředí vhodné pro jeho rozvoj. Vědci se jednomyslně shodují, že respektování bezpečného prostoru pro život lidstva musí být v příštích desetiletích prioritou.1 To je důvod, proč společnost L’Oréal usiluje o přechod k tomu, aby její veškeré obchodní činnosti probíhaly v rámci možností planety.

Společnost proto definovala nové vyčíslitelné cíle pro rok 2030 za účelem boje proti klimatické změně dle iniciativy "Vědecky podložené cíle"2. Zároveň se rozhodla jít ještě o krok dál a zasadit se o řešení dalších zásadních environmentálních problémů: zachování biodiverzity, udržitelného vodního hospodářství a oběhového využívání zdrojů. Společnost L’Oréal bude za účelem zohlednění omezených zdrojů planety při své obchodní činnosti a zajištění spravedlivého přístupu ke komunitám, se kterými spolupracuje, nadále pokračovat ve snižování svých přímých dopadů na životní prostředí. Zároveň bude snižovat dopady svého veškerého působení včetně činností svých dodavatelů a spotřebitelů.

"Za posledních deset let jsme naši společnost důkladně proměnili a udržitelnost se stala základním pilířem našeho obchodního modelu. S našimi novými závazky vstupujeme do nové fáze, kdy se tato proměna dále zrychluje. Jdeme nad rámec našeho přímého dopadu na životní prostředí, pomáháme spotřebitelům v tom, aby činili při nákupu rozhodnutí v souladu se zásadami udržitelnosti, a snažíme se o pozitivní přínos pro životní prostředí i pro společnost. Jako lídr v tomto odvětví si uvědomujeme, že je naší rolí přispívat k budování inkluzivní a udržitelné společnosti," řekla Alexandra Palt, výkonná viceprezidentka a ředitelka společnosti L’Oréal pro společenskou odpovědnost.

Konkrétním příkladem cílů společnosti L’Oréal je to, aby díky zlepšení energetické účinnosti a využívání 100 % obnovitelných zdrojů energie dosáhly všechny průmyslové, správní a výzkumné objekty společnosti do roku 2025 uhlíkové neutrality. V rámci tohoto závazku si společnost L’Oréal přeje přispět k energetické transformaci v zemích, kde působí.


Umožnit spotřebitelům společnosti L’Oréal, aby se při nákupu rozhodovali v souladu se zásadami udržitelnosti


Společnost L’Oréal má za to, že je její povinností zapojit do procesu celý svůj obchodní ekosystém (zákazníky, dodavatele a spotřebitele).

S cílem usnadnit 1,5 miliardě svých zákazníků, aby se při nákupu mohli rozhodovat v souladu se zásadami udržitelnosti, vytvořila společnost L’Oréal mechanismus označování produktu z hlediska jeho environmentálního a sociálního dopadu. Označování zahrnuje známkování na škále od A do E, kde se produkt označený písmenem "A" považuje za "příkladný" z hlediska jeho environmentálních a sociálních dopadů. Metodu schválili nezávislí vědečtí odborníci a veškeré údaje byly ověřeny nezávislým auditorem, společností Bureau Veritas Certification. Označení a známkování bude k dispozici na internetových stránkách produktů. První značkou, která bude novou metodologii používat od roku 2020 pro své produkty vlasové péče, je Garnier. Ta na celosvětovém žebříčku kosmetických společností obsadila třetí příčku a zároveň je lídrem trhu ve Francii. Toto označování se bude postupně rozšiřovat i do ostatních zemí a kategorií značek.


Zapojit se do řešení naléhavých sociálních a environmentálních výzev prostřednictvím mimořádného plánu, jenž byl představen v květnu 2020:


Společnost L’Oréal v květnu 2020 oznámila, že přidělí 150 milionů eur na řešení naléhavých sociálních a environmentálních problémů.

- Společnost L’Oréal věnuje 100 milionů eur na investice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Dalších 50 milionů bude použito na financování projektů na obnovu poškozených přirozených mořských a lesních ekosystémů prostřednictvím Fondu společnosti L’Oréal pro obnovu přírody (Fund for Nature Regeneration). Ten bude řídit společnost Mirova, přidružená společnost investiční banky Natixis zaměřená na dopadové investování. Dalších 50 milionů eur bude investováno do projektů zabývajících se cirkulární ekonomikou.

- S cílem pomoci zranitelným ženám společnost L’Oréal rovněž vytvoří nadační fond disponující částkou 50 milionů eur. Ten bude podporovat místní organizace a charity, které bojují proti chudobě, pomáhají ženám s integrací ve společnosti a na trhu práce, poskytují pomoc v nouzi uprchlicím a ženám s postižením, zabývají se prevencí násilí na ženách a poskytují podporu jeho obětem.


O závazcích společnosti L’Oréal v oblasti udržitelnosti: nejsme žádní nováčci


Společnost L’Oréal si velmi brzy uvědomila, že je potřeba reagovat na environmentální výzvy. Jako průmyslová společnost se rozhodla, že vyřešení dopadů, které mají na životní prostředí její provozní zařízení a distribuční střediska, je naprosto nezbytným prvním krokem k započetí procesu transformace. První fáze je téměř u konce.

- Od roku 2005 koncern snížil emise CO2 svých provozních zařízení a distribučních středisek v absolutních číslech o 78 %, přičemž překonal svůj původní cíl 60 % do roku 2020. Objem výroby za tuto dobu narostl o 37 %.

- Na konci roku 2019 měla společnost L’Oréal 35 uhlíkově neutrálních pracovišť (tzn. které využívají 100 % obnovitelné zdroje energie), včetně 14 výrobních závodů.

V roce 2013 se společnost L’Oréal rozhodla na svou hlavní činnost, kterou je vývoj kosmetických produktů, zaměřit svůj globální program udržitelnosti Sharing Beauty With All (Sdílíme krásu se všemi) a oznámila skutečné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2020. Jeho hlavní součástí byl inovativní nástroj SPOT (zkratka pro Nástroj pro udržitelnou optimalizaci produktů, Sustainable Product Optimization Tool), vyvinutý za účelem posouzení a snížení environmentálního a sociálního dopadu produktů napříč všemi značkami. Díky němu je nyní udržitelnost nedílnou součástí procesu navrhování nových produktů koncernu od jeho počátku.

- U 85 % produktů vyvinutých nebo zdokonalených v roce 2019 došlo ke zlepšení jejich profilu z hlediska environmentálního a sociálního dopadu.

- Do konce roku 2019 společnost L’Oréal pomohla 90 635 lidem ze znevýhodněných komunit získat přístup k zaměstnání prostřednictvím solidárních nákupů a inkluzivních programů.

- Společnost L’Oréal je jedinou společností na světě, která obdržela hodnocení "A" ve všech třech kategoriích, kterými se zabývá organizace CDP, tj. ochrana klimatu, vodní hospodářství, ochrana lesů, a to 4 roky po sobě.

Více informací o závazcích společnosti L´Oréal v oblasti udržitelnosti naleznete zde.

O společnosti L'Oréal

Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2019 zaznamenaly obrat přes 29,87 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 88.000 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupena ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

V jádru strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 4100 výzkumníků, kteří přispívají k naplňování kosmetických tužeb po celém světě. Závazek společnosti L’Oréal v oblasti udržitelnosti do roku 2030 stanoví ambiciózní cíle udržitelného rozvoje napříč koncernem a usiluje o posílení svého ekosystému pro inkluzivnější a udržitelnější společnost.

Více informací: https://mediaroom.loreal.com/

Klíčová slova Francie-kosmetika-ekologie-společnost-trh-firmy-L’Oréal

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.