Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi - nesouhlas s plánovanou změnou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (invazní novela)

Vážený pane ministře,

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), sdružující odborníky z řad krajinářských architektů, projektantů, arboristů, a správců zeleně se na Vás obrací ve věci plánovaného projednání tzv. invazní novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která implementuje právní předpisy Evropské unie, týkající se problematiky invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin.

Jde o návrh změny § 8 odst. 2 zákona. Nově by nemělo být třeba ke kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací povolení orgánu ochrany přírody, ale měl by zde být nastaven tzv. oznamovací režim (oznámení orgánu ochrany přírody 15 dní předem). Jako profesní organizace vyjadřujeme s touto navrhovanou změnou zásadní nesouhlas.

1) Navrhovaná změna nemá žádnou souvislost s invazní vyhláškou, dotýká se všech dřevin, včetně těch domácích.

2) V době hledání strategie, jak se vypořádat s klimatickou změnou a jejími následky jde o nesystémový krok. V centrech měst a obcí potřebujeme udržet stávající vzrostlou zeleň v co možná největší míře.

3) V oznamovacím režimu nelze uložit náhradní výsadbu (to lze uložit pouze v rozhodnutí o povolení kácení). To považujeme za nesystémové a nevýchovné. Na jednu stranu stát motivuje fyzické osoby a spolky prostřednictvím dotačních titulů k výsadbám dřevin, na druhou stranu této povinnosti zbavuje právnické osoby.

4) Proti této námitce se nabízí argument, že orgán ochrany přírody může plánované kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. To je však v praxi těžko proveditelné. Změnou povolovacího režimu na oznamovací dojde k velkému nárůstu agendy pro obecní úřady s rozšířenou působností, protože ty jsou pro oznamovací režim věcně příslušné (přesun agendy z více než 6000 obecních úřadů na 205 obecních úřadů s rozšířenou působností).

5) Navrženou změnou dojde také k vyloučení účasti veřejnosti podle § 70 zákona. Ve správním řízení o povolení kácení mohou být spolky, v nichž se občané sdružují, účastníky řízení. Do kácení v oznamovacím režimu ale mluvit nemohou.

6) Jako velmi problematickou vidíme i aplikovatelnost této změny do správní praxe. U ochranného pásma vodovodů a kanalizací bude ověření faktického stavu velmi těžké. U konkrétní dřeviny nebude možno jednoznačně určit, zdali se nachází její kořeny v ochranném pásmu či nikoliv.

Apelujeme proto na okamžité stažení návrhu invazní novely z programu jednání legislativní rady vlády a následnému vyjmutí bodu č. 15 na straně 3 tohoto návrhu.

Známe a vítáme aktivity MŽP směřující k podpoře opatření na ochranu přírody a krajiny, jako např. nově spuštěný dotační titul na podporu kampaně Sázíme budoucnost (SZKT je také partnerem kampaně). O to více nerozumíme navržené změně, která vysílá směrem k veřejnosti velmi špatný signál. Prosíme Vás proto znovu o zvážení celé situace a nalezení vhodného řešení.

Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT

KONTAKT: www.szkt.cz; kancelar@szkt.cz, feit@szkt.cz

Klíčová slova ČR-příroda-ekologie-vláda-SZKT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.