Společnost Amgen zveřejnila nabídkový dokument pro doporučenou veřejnou nabídku na hotovostní odkup všech akcií od akcionářů společnosti Nuevolution

Nabídka není učiněná a tato tisková zpráva nesmí být distribuována, přímo ani nepřímo, ani nebude přijímána žádná nabídka akcií od jejich držitelů nebo v jejich zastoupení v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu a Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné jurisdikci, ve které by vytvoření nabídky, distribuce této tiskové zprávy nebo přijetí jakékoli nabídky akcií bylo v rozporu s platnými zákony nebo nařízeními nebo vyžadovalo další dokumenty, podání nebo jiná opatření kromě těch, která jsou vyžadována podle švédského práva.

Akcionáři ve Spojených státech by se měli na konci této tiskové zprávy seznámit s odstavcem s názvem „Důležité informace pro akcionáře z USA" .

Společnost Amgen Inc. („Amgen") (NASDAQ:AMGN) dne 22. května 2019 v 08:00 SELČ oznámila doporučenou veřejnou nabídku na hotovostní odkup všech akcií pro akcionáře společnosti Nuevolution AB (publ) („Nuevolution"), aby všechny své akcie společnosti Nuevolution nabídli společnosti Amgen („Nabídka") za cenu 32,50 SEK za akcii („Nabídková cena").(1) Akcie společnosti Nuevolution jsou kótovány na burze Nasdaq Stockholm. Společnost Amgen dnes zveřejnila nabídkový dokument týkající se Nabídky („Nabídkový dokument"), který byl schválen a zaregistrován Švédským úřadem pro finanční dohled dne 12. června 2019. Nabídkový dokument a formulář pro přijetí jsou k dispozici na webových stránkách www.amgen.com/amgen/announcement a www.sebgroup.com/prospectuses. Nabídkový dokument bude k dispozici také ve švédštině na internetových stránkách švédského úřadu pro finanční dohled (www.fi.se).

Nabídkový dokument, předtištěný akceptační formulář a adresovaná obálka budou zasílány akcionářům společnosti Nuevolution, jejichž akcie byly přímo zaregistrovány u společnosti Euroclear Sweden AB k 12. červnu 2019. Další kopie nabídkového dokumentu a formulář pro přijetí budou zdarma na vyžádání. Takový požadavek může být podán na přijímacího agenta společnosti Amgen, emitenta SEB, telefonicky na čísle +46 (0) 8-639 2750.

Akceptační období Nabídky začíná dne 13. června 2019 a končí dne 4. července 2019. Očekává se, že vyrovnání bude zahájeno dne 15. července 2019 nebo kolem 15. července 2019, s výhradou splnění podmínek pro dokončení nabídky nebo v případě, že se společnost Amgen rozhodne dokončit nabídku jiným způsobem.

Společnost Amgen si vyhrazuje právo prodloužit dobu přijetí a odložit datum vypořádání. Společnost Amgen oznámí jakékoli prodloužení akceptačního období a/nebo odložení vypořádání tiskovou zprávou v souladu s platnými zákony a předpisy.

Informace o nabídce jsou dostupné na webových stránkách: www.amgen.com/amgen/announcement a www.sebgroup.com/prospectuses.

Pro další informace kontaktujte:

Investoři: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.

Média: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Společnost Amgen poskytuje zde uvedené informace v souladu s Pravidly převzetí. Informace byly předloženy ke zveřejnění dne 12. června 2019 v 15:00 SELČ.

Důležité informace

Tato tisková zpráva byla zveřejněna ve švédštině a angličtině.

Nabídka není v souladu s podmínkami uvedenými v této tiskové zprávě poskytována osobám, jejichž účast v nabídce vyžaduje, aby byl vyhotoven jakýkoliv další nabídkový dokument nebo aby byla provedena další opatření, kromě těch, která jsou požadována dle švédského práva.

Tato tisková zpráva není zveřejňována nebo distribuována a nesmí být zasílána ani jinak distribuována do jakékoli jurisdikce, ve které by distribuce nebo nabídka vyžadovala přijetí dodatečných opatření nebo by byla v rozporu s jakýmkoli právem a předpisy v této jurisdikci. Osoby, které dostanou tuto tiskovou zprávu (včetně kandidátů, správců a opatrovníků) a podléhají zákonům jakékoli takové jurisdikce, se budou muset informovat o všech platných omezeních nebo požadavcích a dodržovat je. Pokud tak neučiní, může to znamenat porušení zákonů o cenných papírech jakékoli takové jurisdikce. Společnost Amgen se v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká jakékoli odpovědnosti za porušení jakýchkoli takových omezení ze strany jakékoli osoby. Jakékoli domnělé přijetí nabídky, které přímo nebo nepřímo vyplývá z porušení těchto omezení, může být považováno za neplatné.

Nabídka se neuskutečňuje a nebude prováděna, přímo či nepřímo, v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo v Jihoafrické republice za použití pošty nebo jiných prostředků mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo jakéhokoli zařízení národní výměny cenných papírů v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo Jihoafrické republice. To zahrnuje mimo jiné faxový přenos, elektronickou poštu, dálnopis, telefon, internet a jiné formy elektronického přenosu. Nabídka nemůže být přijata a akcie nesmí být nabízeny jakýmkoli takovým použitím, prostředky, nástroji nebo zařízeními z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky nebo rezidenty a osobami žijícími v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo Jihoafrické republice. Proto tato tisková zpráva ani žádná dokumentace související s nabídkou nejsou a neměly by být zasílány ani jinak přenášeny, distribuovány, předávány nebo zasílány do Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky nebo australským, kanadským, hongkongským, japonským, novozélandským nebo jihoafrickým občanům nebo osobám se sídlem nebo bydlištěm v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo Jižní Africe. Banky, makléři, obchodníci a jiní kandidáti, kteří drží akcie pro osoby v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo v Jižní Africe, nesmějí tuto tiskovou zprávu ani jiné dokumenty přijaté v souvislosti s nabídkou předávat těmto osobám. Společnost Amgen nebude brát v úvahu žádné nabídky z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jižní Afriky.

Jakékoli domnělé přijetí nabídky, které přímo nebo nepřímo vyplývá z porušení těchto omezení, bude neplatné a jakékoli domnělé přijetí osobou, která se nachází v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo v Jižní Africe nebo jakéhokoli agenta, zmocněnce nebo jiného zprostředkovatele jednajícího jménem příkazce a vydávajícího pokyny z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky, bude neplatné a nebude přijato. Každý držitel akcií, které jsou předmětem nabídky, bude prokazovat, že není občanem Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky, nebydlí v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo Jižní Africe a neúčastní se této nabídky z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky a že nejedná na základě vlastního uvážení pro příkazce, který je z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jižní Afriky, nachází se v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandu nebo v Jižní Africe nebo je osobou, která vydává příkaz k účasti v takové nabídce z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky.

Bez ohledu na výše uvedené si společnost Amgen vyhrazuje právo povolit přijetí nabídky osobami, které nemají bydliště ve Švédsku, pokud je podle vlastního uvážení společnost Amgen přesvědčena, že tato transakce může být provedena v souladu s platnými zákony a předpisy.

Společnost Amgen nebo její makléři mohou mimo nabídku v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů nakupovat nebo uzavírat smlouvy o koupi akcií společnosti Nuevolution, a to přímo nebo nepřímo, před, během nebo po období, ve kterém nabídka zůstává otevřena pro přijetí. To platí i pro jiné cenné papíry, které jsou přímo zaměnitelné, směnitelné nebo realizovatelné za akcie společnosti Nuevolution, jako jsou opční listy. Tyto nákupy mohou být dokončeny prostřednictvím burzy za tržní ceny nebo mimo burzu za sjednané ceny. Veškeré informace o takových nákupech budou zveřejněny v souladu se švédskými zákony a předpisy.

Důležité informace pro akcionáře z USA

Nabídka popsaná v tomto oznámení bude učiněna pro akcie švédské společnosti Nuevolution. Nabídka bude ve Spojených státech amerických učiněna na základě výjimky z některých pravidel nabídkového řízení USA stanovených vyhláškou 14d-1(c) podle zákona o burze cenných papírů USA z roku 1934 v platném znění (dále jen „Zákon o burzách USA"), v souladu s § 14 písm. e) amerického zákona o burze a jinak v souladu s požadavky švédského práva. Nabídka bude tedy podléhat zveřejnění a dalším procesním požadavkům, včetně práva na odstoupení od smlouvy, harmonogramu nabídky, postupů vypořádání a načasování plateb, které se liší od postupů a zákonů platných v USA. Pro akcionáře v USA může být obtížné prosazovat svá práva a nároky vyplývající z federálních zákonů USA o cenných papírech, protože společnost Nuevolution sídlí mimo jurisdikci USA, a někteří nebo všichni její výkonní představitelé a ředitelé mohou být obyvatelé jurisdikcí mimo USA. Američtí akcionáři nemusí být schopni žalovat neamerické společnosti nebo jejich vedoucí pracovníky nebo ředitele u soudů mimo USA pro porušení zákonů USA o cenných papírech. Dále může být obtížné přinutit neamerické společnosti a jejich přidružené společnosti, aby se podrobily rozsudku amerického soudu. Přijímání hotovosti v souvislosti s nabídkou akcionáři, kteří jsou daňovými poplatníky v USA, může být zdanitelnou transakcí pro účely federální daně z příjmů v USA a podle platných státních a místních právních předpisů USA, jakož i zahraničních a jiných daňových zákonů. Každý akcionář je vyzván, aby se ohledně daňových důsledků nabídky poradil se svým nezávislým odborným poradcem.

V souladu s běžnou švédskou praxí a podle vyhlášky 14e-5(b) amerického burzovního zákona mohou společnost Amgen a její přidružené společnosti nebo makléři (jednající jako agenti společnosti Amgen nebo její přidružené společnosti) čas od času a jinak než v souladu s nabídkou přímo nebo nepřímo nakupovat nebo zařizovat mimo území Spojených států nákupy akcií společnosti Nuevolution, které jsou předmětem nabídky nebo jakýchkoli cenných papírů, které mohou být převedeny na tyto akcie, vyměnitelné za tyto akcie nebo za ně uplatnitelné před nebo v průběhu období, ve kterém zůstává nabídka otevřena k přijetí. Tyto nákupy se mohou uskutečnit buď na otevřeném trhu za převažující ceny, nebo při soukromých transakcích za sjednané ceny. Pokud jsou informace o takových nákupech nebo ujednáních o nákupu zveřejněny ve Švédsku, tyto informace budou americkým akcionářům společnosti Nuevolution sděleny. Finanční poradci společnosti Amgen se mohou rovněž zabývat běžnými obchodními činnostmi v oblasti cenných papírů společnosti Nuevolution, které mohou zahrnovat nákupy nebo ujednání o nákupu těchto cenných papírů.

Pro účely tohoto odstavce termíny „Spojené státy" a „USA" znamenají Spojené státy americké (jejich území a majetek, všechny státy Spojených států amerických a okres Columbia).

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která vycházejí ze současných očekávání a přesvědčení společnosti Amgen. Všechna prohlášení, s výjimkou prohlášení o historické skutečnosti, jsou prohlášení, která by mohla být považována za výhledová prohlášení, včetně jakýchkoli prohlášení o výsledku nabídky a jakýchkoli výsledných transakcí, výhod a synergií těchto transakcí, potenciálních důsledků nabídky pro akcionáře společnosti Nuevolution, kteří se rozhodnou nepřijmout nabídku, budoucích příležitostí pro společnost Amgen nebo Nuevolution a veškerých odhadů výnosů, provozních marží, kapitálových výdajů, hotovosti, jiných finančních měřítek, očekávaných právních, arbitrážních, politických, regulačních nebo klinických výsledků nebo postupů, vzorů chování a postupů zákazníků a předplatitelů, činnosti a výsledků úhrad a dalších takových odhadů a výsledků. Výhledová prohlášení nepředstavují fakta a zahrnují významná rizika a nejistoty, včetně uvedených výše a podrobněji popsaných ve zprávách Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických podaných společností Amgen, včetně její poslední výroční zprávy na formuláři 10-K a všech následných periodických zpráv na formuláři 10-Q a aktuálních zpráv na formuláři 8-K. Pokud není uvedeno jinak, společnost Amgen poskytuje tyto informace ke dni zveřejnění této tiskové zprávy a pokud to nevyžadují Pravidla převzetí nebo platné právní předpisy, nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci všech výhledových prohlášení obsažených v tomto dokumentu v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak. Žádné výhledové prohlášení nelze zaručit a skutečné výsledky se mohou od předpokladů společnosti Amgen značně lišit.

Poznámky

(1) Pokud společnost Nuevolution vyplatí akcionářům dividendy nebo učiní jiné rozdělování, u nichž nastane rozhodný den před vypořádáním nabídky, nabídková cena bude odpovídajícím způsobem snížena.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg

PROTEXT

Klíčová slova USA-finance-trh-Amgen

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.