Univerzita Pardubice se stala jako první instituce z České republiky členem SPARK Stanford Global programu

Tereza Moore, PhD, účastnice programu SPARK Stanford, Karolina Kašparová a Michal Svoboda z Centra transferu technologií a znalostí UPa Foto: Archiv Univerzity Pardubice Prof. Daria Mochly Rosen, PhD – zakladatelka programu a prezidentka SPARK Global Foto: Stanford University

Zástupci Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice vyjednali v USA spolupráci se Stanford University a připojení k programu SPARK Global.

Při nedávné návštěvě a jednání na půdě Stanford University v Kalifornii vyjednal pardubický tým s aktuálně druhou nejlepší univerzitou na světě možnost a podmínky připojení se k programu SPARK Global. Ten pomáhá propojit výzkum v oblasti biomedicíny a zdravotnických prostředků s klinickou praxí.

SPARK úspěšně funguje nejen na Stanfordově univerzitě, kde vznikl, ale i na řadě dalších významných institucí po celém světě, jež program převzaly. Pracovat s ním bude i první česká univerzita - Univerzita Pardubice.

Využití lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky, vývoj technologie pro snížení toxicity paracetamolu, využití pokročilých magneticky aktivních nanomateriálů na bázi oxidu titaničitého pro přípravu bioaktivních látek, přenosný audiometr - nadějné výsledky těchto a dalších výzkumných projektů Univerzity Pardubice mají nyní větší šanci na uplatnění v praxi díky právě programu SPARK.

SPARK Translational Research Program je program podporující vývoj nových látek a materiálů pro terapii a testování léčiv, diagnostických a terapeutických metod, zdravotnických prostředků a informačních systémů ve zdravotnictví. Jedná se o propracovaný systém podpory výsledků výzkumu z akademické sféry, který má pomoci překlenout bariéry přenosu těchto výsledků do praxe.

Program byl založen profesorkou Dariou Mochly-Rosenovou v roce 2006 na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity za účelem převedení slibného biomedicínského výzkumu do klinické praxe ve formě nových léčebných postupů pro pacienty. Program zajišťuje špičkové poradenství prostřednictvím sítě odborníků poradců z praxe, vzdělávání a pomáhá vědcům vytvořit nákladově efektivní model realizace výzkumných projektů s využitím průmyslových standardů.

Ředitel Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice Michal Svoboda a jeho kolegyně Karolina Kašparová začali jednání se zakladatelkou programu prof. Mochly-Rosenovou v září loňského roku a na sklonku března tohoto roku uskutečnili návštěvu na Stanfordově univerzitě, kde pokračovali v upřesňování možností spolupráce a zapojení se do programu SPARK.

Zúčastnili se i pravidelného setkání výkonného týmu a poradců SPARK s řešiteli projektů při tzv. Wednesday Night Meeting. Právě intenzivní interakce mezi vědci a poradci z průmyslu je klíčem k úspěchu programu SPARK. Šedesát procent výsledků podpořených projektů totiž nalezne využití v klinické praxi.

"Jednali jsme se zakladatelkou programu prof. Mochly-Rosenovou a jejími spolupracovníky. Absolvovali jsme také řadu schůzek a setkání s řešiteli projektů SPARK. Mimo jiné např. s Peterem Santa Mariou, MD, PhD, ORL specialistou ze Stanford University Medical Center, který s pomocí programu SPARK vyvinul nové léčivo pro terapii chronických perforací ušního bubínku. Tuto technologii patentoval a posléze založil start-up. Technologie byla nedávno licencována velké farmaceutické společnosti Astellas Pharma, která zahájila klinické testování na pacientech,“ poukazuje na významnost jednání na Stanfordově univerzitě v USA ředitel CTTZ Univerzity Pardubice Michal Svoboda.

Již během návštěvy se podařilo získat cennou zpětnou vazbu na některé pardubické projekty: „Právě díky programu SPARK jsme v rámci našeho výzkumu lékové toxicity získali velmi cennou zpětnou vazbu od odborníků z farmaceutické praxe, kteří na Stanford University působí. Tato možnost debaty a diskuze byla pro další směřování našich výzkumných prací nezastupitelná, a proto jsem přesvědčen, že program SPARK by mohl být užitečný i pro další pracovníky Univerzity Pardubice,“ říká doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické, který se zabývá výzkumem toxicity paracetamolu a vývojem nového kombinovaného léčivého přípravku, který by oproti dosud na trhu dostupným konkurentům měl disponovat prokazatelně nižší toxicitou.

Výsledkem úspěšné návštěvy je pak uzavřené memorandum o připojení k programu SPARK mezi Univerzitou Pardubice a Stanfordovou univerzitou.

Univerzita Pardubice se tak stává partnerem renomovaných institucí, jako jsou Weizmannův institut věd v Izraeli, Tokijská univerzita nebo Nanyang Technological University v Singapuru, které program vytvořený na Stanfordově univerzitě již zavedly.

Jak konkrétně bude program SPARK naplňován v podmínkách Univerzity Pardubice?

Vědečtí pracovníci a doktorandi budou mít možnost seznámit se s programem SPARK, a to zejména formou specializovaných kurzů a dalších forem vzdělávání včetně možnosti zúčastnit se dvoutýdenního vzdělávacího programu organizovaného v rámci každoročního SPARK Global meetingu.

Po vzoru Stanfordovy univerzity bude postupně budována síť poradců z praxe, kteří budou konzultovat projekty našich vědců a pomohou se správným nasměrováním výzkumu. Současně začne vznikat síť kontaktů na významné firmy - potenciální komerční partnery z oboru. Tyto a další aktivity budou realizovány ve spolupráci s naším centrem transferu technologií a znalostí, vědců a doktorandů, kteří se mohou na rozvoji programu podílet třeba tak, že doporučí vhodné mentory pro projekty svých kolegů. Zásadním přínosem programu pak bude možnost využívat poradce v rámci celé globální sítě SPARK. V neposlední řadě by měl program SPARK přispět k vytvoření tvůrčí podnikavé atmosféry a vzniku nových spoluprací napříč jednotlivými pracovišti univerzity.

"Jsem velice potěšen touto aktivitou našeho centra transferu technologií a znalostí,“ uvádí prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické, jehož tým vyvinul unikátní diagnostickou metodu pro zjištění rakoviny slinivky založenou na analýze lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie. „Účast v programu SPARK může pomoci vědeckým týmům z naší univerzity s převedením výsledků z akademické sféry do reálné průmyslové praxe, jako je např. využití patentů a jejich transfer do praxe, což může být komplikovaný, dlouhodobý a finančně náročný proces. Účast v tomto programu, který zahrnuje prestižní světové akademické instituce a jejich průmyslové partnery, je správnou cestou pro Univerzitu Pardubice. Jako velmi důležité hodnotím i možné zapojení studentů doktorského studia, kterým to pomůže rozšířit jejich obzor a umožní se lépe orientovat v propojení akademické a průmyslové sféry, což je oblast, kde Česká republika potřebuje výrazné zlepšení,“ říká profesor Holčapek.

Díky úspěšnému jednání a připojení se k programu budou mít vědci z Univerzity Pardubice možnost využívat pro své vědecké výsledky této zavedené sítě a získávat cennou zpětnou vazbu na své projekty a výsledky svého tvůrčího bádání s potenciálem využití v praxi.

Kontaktní informace k SPARK Global programu a zapojení UPa do něj:

Ing. Michal Svoboda

ředitel Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ UPa)

telefon 466 037 531, 725 860 070

e-mail michal.svoboda@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555

priloha

Klíčová slova ČR-USA-školy-zdraví-věda-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.