Jak využít nanomateriály v praxi v medicíně nebo v leteckém či kosmickém průmyslu budou zkoumat dva nejnovější projekty Univerzity Pardubice

Projekt Nanomat - micročástice a nanotrubičky Projekt Nanobio-odběr buněk z kultivační nádoby v rámci cytotoxického testu

V předaplikačním výzkumu, na který dva vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získaly 185 milionů korun, se budou vědci zabývat přípravou, charakterizací a především využitím nanomateriálů v praxi.

Projekt NANOBIO míří do oblasti biomedicíny. Zaměřuje se na testování biokompatibility nanomateriálů a možnosti jejich využití pro diagnostiku in-vivo a in-vitro pro moderní terapeutické způsoby.

Projekt NANOMAT se zabývá výzkumem polymerních nanomateriálů a jejich využitím jako nanokompozitů s jedinečnými termochemickými vlastnostmi či jako čidla s mimořádnou citlivostí a rychlou odezvou. Ze své podstaty jsou takové materiály ideální pro využití v leteckém a kosmickém průmyslu.

Oba úspěšné projekty - NANOBIO a NANOMAT - spojují vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické s dalšími partnery v Hradecko-pardubické aglomeraci a jsou zaměřeny na přípravu, charakterizaci, ale především využití nanomateriálů v praxi. Byly podpořeny dohromady finanční částkou 185 milionů korun, a to z výzvy Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvané "Předaplikační výzkum pro ITI". První z projektů zahájil činnost už v březnu, druhý se rozeběhne začátkem letních prázdnin. Kromě nich se v těchto dnech rozhoduje i o přidělení finanční částky na další projekt PosiTrans.

Na řešení projektu NANOBIO mají vědci 4 roky a finanční podporu 115,9 milionu Kč. Zaměřuje se mj. na testování biokompatibility nanomateriálů, tj. zda a za jakých podmínek jsou netoxické vůči buňkám, živým organismům, a zda nemají vliv na hormonální a imunitní systém lidského organismu. Záměrem je využít bioaktivní nanomateriály pro diagnostiku in-vivo, v rámci moderních terapeutických postupů jako nosiče léčiv s cíleným zaváděním do tkání a orgánů tzv. drug delivery systém. Nové nanomateriály budou též využity v biotechnologických procesech za účelem výroby a purifikace léčivých substancí pro tzv. biologickou léčbu.

Univerzita Pardubice a její vědecký tým Fakulty chemicko-technologické - katedry biologických a biochemických věd, centra materiálů a nanotechnologií a katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu - při něm spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové.

Projekt NANOMAT realizovaný Centrem materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické bude zahájen v červenci ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a firmou TOSEDA, která se zabývá vývojem nových hi-tech materiálů. Zabývá se výzkumem polymerních nanomateriálů s jedinečnými termochemickými vlastnosti, mimořádnou citlivostí a rychlou odezvou. Umožní a) vývoj kompozitních čidel mechanického namáhání a scintilačních detektorů pro konverzi vysokoenergetického neutronového a gama záření a b) vývoj nanostrukturovaných polymerních aerogelů s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a vývoj nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivosti pro tepelně izolační účely a nejrůznější průmyslové využití. Tým má na jeho řešení do konce roku 2022 k dispozici 69,3 milionu Kč.

Oba vědecké projekty byly finančně podpořeny z výzvy Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy nazvané "Předaplikační výzkum pro ITI" (Integrované teritoriální, tj. územní investice) Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Podporuje výzkumné záměry ve fázi před jejich uplatněním v praxi, tedy projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat v rámci konkrétních regionů, v tomto případě Hradecko-pardubické aglomerace, a tím i České republiky jako celku. Mají zvýšit potenciál pro využití vědeckých výsledků v konkrétní praxi a pomohou navázat těsnější spolupráci s aplikační sférou.

Hradecko-pardubická aglomerace patří mezi 7 metropolitních aglomerací s nejsilnějším růstovým potenciálem v zemi, které mají výraznou měrou přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti celé České republiky. Univerzita Pardubice se v ní aktivně zapojila právě v sekci určené pro "Vysoké školy a spolupráci škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje" a připravila projekty do operačních programů Věda, výzkum, vzdělávání a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Kromě uvedených dvou úspěšných projektů NANOBIO a NANOMAT se v těchto dnech rozhoduje i o přidělení finanční částky na další projekt nazvaný PosiTrans, který Univerzita Pardubice podala ve výzvě Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Ten se uchází o dotaci ve výši 67 mil. Kč a měl by rozšířit dosavadní spolupráci univerzity a elektrotechnických firem v regionu, které jsou zaměřeny na komunikační a detekční komponenty, radary, systémy pro automatizaci a řízení, zabezpečovací zařízení, informační systémy v dopravě apod. Vědci v něm reagují na požadavky zástupců aplikačního sektoru, kterému v uvedených specializacích chybí odpovídající kompetence, kvalifikace a kapacity pro jejich další rozvoj, a to zejména v oblasti vědecko-výzkumných aktivit, a také na požadavky výzkumných organizací na propojení vlastních výzkumných poznatků s konkrétními aplikacemi.

Kontakt:

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

e-mail: promotion@upce.cz

Klíčová slova ČR-školy-věda-kultura-farmacie-zdraví-vesmír-vysoké-výzkum-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Kultura
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.