25 let výuky restaurování v Litomyšli vychovalo v unikátních restaurátorských oborech stovky specialistů, kteří zachránili řadu českých i významných zahraničních památek

Jednou z mála univerzitních fakult v České republice, které zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů, je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. V letošním roce si připomíná 25 let výuky a výchovy restaurátorských odborníků, kteří zachránili řadu českých i významným zahraničních památek. Oslavy a absolventské setkání proběhnou v Litomyšli v neděli 22. dubna.

Právě dne 22. dubna 1993, tedy před 25 lety, došlo v Litomyšli k podpisu zřizovací listiny tehdy Soukromé školy restaurování a konzervačních technik, z níž postupem času vznikla nejprve vyšší odborná škola, potom soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a nakonec v roce 2005 samostatná fakulta veřejné vysoké školy - Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

Fakulta restaurování, na níž dnes působí na třicet akademických pracovníků a devadesát vysokoškoláků (přes šedesát ve 4 oborech bakalářského studia a necelých třicet ve 2 oborech navazujícího magisterského studia) se podílí na záchraně řady významných památek České republiky i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří např. oprava Karlova mostu v Praze, vily Tugendhat v Brně, záchrana Betléma na Kuksu, restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku, oprava gotické kašny v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově, barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce, nástěnných olejomaleb na klenbě kaple sv. Václava v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech, sgrafitové výzdoby ve Slavonicích či komplexní restaurování souboru rukopisů z 2. poloviny 15. století - kronik trojánské, o Štilfrídovi, o životě a skutcích Alexandra Velikého a dalších. Ateliéry a pracoviště fakulty se podílí na mnoha dalších národních i mezinárodních restaurátorských a výzkumných projektech a zakázkách.

Dnešní restaurátorské úspěchy, jak samotných akademických pracovišť a akademických pracovníků fakulty, studentů i čtyř stovek absolventů, restaurátorů profesionálů, kteří školu v Litomyšli absolvovali, navazují právě na ony počátky výuky v roce 1993, které si v Litomyšli letos připomínají.

"Cíle a idea restaurátorské školy v Litomyšli a Fakulty restaurování je zajišťovat vysokou úroveň vysokoškolské výuky a připravovat pro praxi co nejlepší restaurátorky a restaurátory. Propojení s domácí praxí, ale i zahraniční stáže, jak studijní či pracovní, a upevnění našeho místa na mezinárodní úrovni v rámci spolupráce, jak v projektech, tak v samotné restaurátorské činnosti, je pro nás velice důležité," říká děkan Fakulty restaurování Radomír Slovik. "Čas, nebo spíše doba, vyžaduje změny, ale rozhodně bychom neměli zapomenout na to, proč a s jakým cílem byla výuka restaurování v Litomyšli založena. Proto si letos připomínáme krásných 25 let. Je to věk, který si rozhodně zaslouží pozornost a náležité připomenutí."

Při příležitosti oslav a vzpomínání na restaurátorské začátky v Litomyšli fakulta otevře v neděli 22. dubna od 10 hodin své ateliéry veřejnosti v areálu v Jiráskově ulici a v Piaristické koleji na litomyšlském Zámeckém návrší. Těší se na setkání absolventů školy, pro které fakulta připravila absolventský almanach a publikaci vzpomínající na počátky restaurátorské školy. Fakulta pro toto jubileum vydala též stříbrnou pamětní medaili a speciální kalendář. Muzeum restaurování a historických technologií v Červené věži v areálu fakulty v Jiráskové ulici nabízí retrospektivní výstavu k vzniku a vývoji školy Je nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli (vernisáž v 17 hodin). Celodenní oslavy budou zakončeny neformálním setkáním v rajském dvoře Piaristické koleje.

"Litomyšlská fakulta restaurování se po letech může pochlubit na Zámeckém návrší opravdu moderním zázemím pro výuku svých vysokoškoláků, pro tvůrčí činnosti a odborné aktivity fakulty. Má nové ateliéry s moderním vybavením, zabydlela i zrekonstruovanou Piaristickou kolej a její novou knihovnu," libuje si děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Radomír Slovik. "Každý, kdo fakultu v Litomyšli v poslední době navštívil, je geniem loci tohoto místa unešený. Já, mí kolegové, myslím, že i studenti, jsme tady víc než spokojení a pracuje se nám tady opravdu dobře," zve všechny děkan Slovik v neděli 22. dubna do Litomyšle na oslavu 25 let výuky restaurování a návštěvu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a jejích ateliérů.

Krátce z historie výuky restaurování v Litomyšli:

Soukromá škola restaurování a konzervačních technik, která vznikla v roce 1993 a která nabízela tříleté studium konzervačních a restaurátorských technik, byla v roce 1996 zařazena do sítě vyšších odborných škol a pomaturitní studium bylo prodlouženo na 3,5 roku. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení soukromé vysoké školy neuniverzitního typu Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. a v akademickém roce 2000/2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu se čtyřmi obory.

V roce 2005 byla vysokoškolská výuka restaurování převedena na Univerzitu Pardubice, veřejnou vysokou školu. Byly akreditovány čtyři čtyřleté bakalářské studijní obory i nová fakulta - Fakulta restaurování, tehdy pátá fakulta Univerzity Pardubice. V roce 2007 získala Fakulta restaurování akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008/2009.

Fakulta restaurování v Litomyšli je jedním z mála vysokoškolských pracovišť v České republice, které zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů, a to v ojedinělých oborech programu Výtvarná umění zaměřených na konzervaci a restaurování:

Bakalářské studijní obory: (absolventi získávají titul „bakalář umění” BcA.)

- Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

- Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita

- Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

- Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Navazující magisterské studijní obory (absolventi získávají titul „magistr umění“ MgA.)

- Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury (Kámen a Malba)

- Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: (Papír a Textil)

V roce 2011 vzniklo na fakultě pro další odborné vzdělávání restaurátorů a obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví navíc speciální Centrum pro restaurování a památkovou péči, o. p. s.

Fakulta připravuje odborníky v oblasti restaurování a konzervace památek a uměleckých děl s různým specializovaným zaměřením, kteří jsou vzdělaní v oblasti umělecké, výtvarného a užitého umění, historie umění a zároveň i řemeslně zdatní s dostatečnými znalostmi i v přírodních vědách. Studenti jsou vedeni k využití soudobých poznatků a inovací oblasti péče o hmotné kulturní dědictví. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče a znalosti legislativy.

Absolventi jsou tak připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora uměleckých a řemeslných děl, přičemž jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci vedoucích restaurátorských týmů. Vzhledem k péči, která je věnována jazykovým znalostem studentů, jejich účasti v mezinárodních projektech i stážím v zahraničí, dává jejich dosažená kvalifikace vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku.

Kromě členství v několika národních i mezinárodních profesních organizacích je Fakulta restaurování aktivním členem ENCORE - European Network for Conservation - Restoration Education (Evropská síť pro vzdělání v oblasti konzervace a restaurování).

Kontakt pro informace k 25 letům výuky restaurování v Litomyšli a akcím Fakulty restaurování k tomuto výročí:

Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan FR UPa

telefon 466 036 591, mobil 724 722 438

e-mail radomir.slovik@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.