Češi pomáhají gruzínské vládě v oblasti řádného řízení chemických látek

Podpis Memoranda o porozumění proběhl v Tbilisi dne 2.3.2018

Podpis Memoranda o porozumění proběhl v Tbilisi dne 2.3.2018

Poskytnutí asistence a zkušeností českých expertů zástupcům gruzínských institucí v oblasti řádného řízení chemických látek je cílem projektu "Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek", který byl zahájen v prosinci 2017.

V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury pomůže gruzínským partnerům s transpozicí požadavků EU v oblasti uvádění chemických látek a jejich směsí na trh do národní legislativy. Jedná se především o evropská nařízení REACH* a nařízení CLP*.

V rámci projektu bude zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky nařízení REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách a návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z těchto nařízení. Součástí projektu je také kompletní překlad nařízení REACH a CLP do gruzínského jazyka. V rámci projektu budou také skrze školení a workshopy posíleny kapacity gruzínských institucí a zástupců výrobců, následných uživatelů, dovozců a distributorů chemických látek v oblasti uvádění chemických látek na trh.

Gruzínským partnerem projektu, který zabezpečuje přímou podporu v rámci realizace projektu, je Ministerstvo životního prostředí a zemědělství Gruzie. Projekt je monitorován a podporován také Zastupitelským úřadem ČR v Gruzínské republice.

Samotnému zahájení projektu předcházelo uzavření Memoranda o porozumění mezi partnery projektu. Podpis memoranda proběhl v Tbilisi dne 2.3.2018.

Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce rozsáhlé zkušenosti.

Projekt bude ukončen v listopadu 2020 předáním veškerých výstupů projektu zástupcům gruzínských úřadů.

*CLP-Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging)

*REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Klíčová slova ČR-EU-Gruzie-chemie-právo-firmy-Dekonta

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.