Spoločnosť Adient dokončila odlúčenie od spoločnosti Johnson Controls International; dnes začína „normálne“ obchodovať na NYSE

Adient (NYSE: ADNT} oznámila svoj debut ako nezávislá, verejne obchodovateľná spoločnosť a dokončenie oddelenia od spoločnosti Johnson Controls, International. Dnes sa začne obchodovať s kmeňovými akciami spoločnosti na newyorskej burze pod symbolom „ADNT“.

Spoločnosť Adient je jedným z najväčších svetových globálnych dodávateľov automobilových sedadiel, ktorý podporuje všetky významné automobilky pri odlišovaní vozidiel prostredníctvom vynikajúcej kvality, technológii a výkonu. Spoločnosť, ktorá zamestnáva 75 000 zamestnancov, prevádzkuje 230 výrobných montážnych závodov v 33 krajinách. Okrem toho má spoločnosť Adient veľmi dobrú pozíciu na rastúcom čínskom trhu, kde má 17 spoločných podnikov na výrobu sedadiel (JVs), ktoré prevádzkuje 60 výrobných závodov v 32 mestách.

Distribúcia kmeňových akcií spoločnosti Adient začala o 12:01 ET dňa 31. októbra 2016. V rámci rozdeľovania akcií vydala spoločnosť Adient jednu kmeňovú akciu za každý desať akcií spoločnosti Johnson Controls ku dňu 19. októbra 2016, čo je rozhodný deň pre rozdeľovanie. Neboli vydané žiadne zlomkové akcie spoločnosti Adient.

Predseda Adient a generálny riaditeľ spoločnosti Adient, R. Bruce McDonald, a ostatní členovia výkonného riadiaceho tímu spoločnosti Adient sa zúčastnili otvárajúceho ceremoniálu zvonenia zvonca na pôde Newyorskej burze cenných papierov, kde oficiálne oslávila „1. deň“ ako spoločnosť Adient.

„Zvonenie na otvárací zvonec na Newyorskej burze cenných papierov je viac menej symbolické,“ hovorí McDonald. „To znamená možnosť spoločnosti Adient pôsobiť ako nezávislá spoločnosť a investovať do spoločnosti, ktorá riadi ziskový rast a nakoniec hodnotu pre našich akcionárov, zákazníkov a zamestnancov.“

Adient, ako nezávislá spoločnosť, plánuje zvýšiť investície do inovatívnych produktov a technológií, ktoré oslovujú trendy, ako je napr. autonómne riadenie, elektrifikácia, tenké a ľahké sedadlá a prispôsobenie na mieru zákazníkovi.

Spoločnosť tiež očakáva, že bude využívať príležitosti na susedných trhoch mimo tradičného automobilového priemyslu, ako sú sedadlá pre úžitkové vozidlá, osobné vlaky a lietadlá.

McDonald zopakoval silu, ktorú prináša spoločnosť Adient na trh a pre akcionárov ako nezávislá spoločnosť.

Investičné práce

• Vedúca a posilňujúca pozícia na trhu

• Zákaznícke portfólio, ktoré závidí odvetvie

• Dobre diverzifikovaný základ príjmov

• Vedúce postavenie v odvetví v Číne

• Zlepšenie ziskovosti; príležitosť k ďalšiemu zlepšeniu marží

• Pevné a zlepšujúce generovanie cash flow

Viac informácií o investičných prácach spoločnosti Adient nájdete na webových stránkach spoločnosti Adient v časti vzťahy s investormi.

Viac informácií o spoločnosti Adient nájdete na adrese adient.com

O spoločnosti Adient:

Spoločnosť Adient je globálnym lídrom v oblasti automobilových sedadiel. Vyrábame a dodávame automobilové sedadlá pre všetky kategórie vozidiel a všetkých hlavných OEM, pričom zamestnávame 75 000 zamestnancov v 230 výrobných/montážnych závodoch v 33 krajinách na celom svete. Naše znalosti siahajú od kompletných systémov na sedenie až po jednotlivé komponenty a zahŕňajú každý krok procesu výroby automobilových sedadiel. Naše integrované, interné zručnosti nám umožňujú zobrať naše výrobky z výskumu a navrhnúť celú cestu až po konštrukciu a výrobu a zaviesť ich do viac ako 25 miliónov vozidiel ročne.

Varovné vyhlásenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení:

Vyhlásenia spoločnosti Adient plc v tomto dokumente sú výhľadové, a preto podliehajú rizikám a neistotám. Všetky údaje v tomto dokumente iné ako uvedenie historických skutočností sú informácie, ktoré sú alebo by mohli by, považované za "výhľadové vyhlásenia" v zmysle novely Zákona o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Vyhlásenia v tomto dokumente týkajúce sa budúcej finančnej situácie spoločnosti Adient, predaja, nákladov, ziskov, peňažných tokov a iných opatrení výsledkov hospodárenia, kapitálových výdavkov či úrovne zadlženia a plánov, cieľov a vyhliadok, pokynov alebo medzníkov sú výhľadové vyhlásenia. Slová ako „môže“, „bude“, „očakáva sa“, „zamýšľa sa“, „odhaduje sa“, „predpokladať“, „veriť“, „malo by“, „predpovedať“, „projektovať“ alebo „plánovať“ alebo výrazy podobného významu sú tiež vo všeobecnosti určené na identifikáciu výhľadové vyhlásenia. Spoločnosť Adient upozorňuje, že tieto vyhlásenia sú predmetom početných významných rizík, neistoty, predpokladov a ďalších faktorov, z ktorých niektoré sú mimo kontrolu spoločnosti Adient a ktoré by mohli spôsobiť, že sa budú skutočné výsledky spoločnosti Adient podstatne odlišovať od výslovných alebo implikovaných prostredníctvom takýchto výhľadových vyhlásení, vrátane, okrem iného, rizík: vplyv odlúčenia spoločnosti Adient, rizika, že narušenia z odlúčenia poškodí spoločnosť Adient, konkurenčných reakcií odlúčenia, všeobecných ekonomických a obchodných podmienok, ktoré ovplyvňujú spoločnosť Adient po odlúčení, sily americkej alebo inej ekonomiky, úrovne výroby automobilových vozidiel, mix a harmonogramov, ceny energií a komodít, vzťahov spoločnosti Adient a finančných podmienok a reštrukturalizačných činnosti so zákazníkmi a dodávateľmi a OEM, schopnosti spoločnosti Adient úspešne konkurovať iným dodávateľom v rámci automobilového priemyslu, výkyvov vo výrobe vozidiel alebo straty obchodu s ohľadom na, alebo nedostatku komerčného úspechu, modelu vozidla pre ktoré je spoločnosť Adient významným dodávateľom, dostupnosti surovín a komponentov výrobkov, výmenných kurzov a zrušenia alebo zmien obchodných dohôd. Podrobný rozbor rizík spojených so spoločnosťou Adient nájdete v časti „Rizikové faktory“ vo výkaze informácií podaných ako dôkaz č. 99.1 k vyhláseniu k registrácii spoločnosti Adient na formulári 10 a príslušných dodatkov, pričom kópie môžete získať na webovej lokalite na adrese www.sec.gov. Akcionári, potenciálni investori a ostatní by mali zvážiť tieto faktory pri vyhodnocovaní výhľadových vyhlásení a nemali by sa príliš spoliehať na tieto vyhlásenia. Výhľadové vyhlásenia uvedené v tomto dokumente sú podané len ku dňu tohto dokumentu, ak nie je uvedené inak, a pokiaľ sa tak vyžaduje zo zákona, spoločnosť Adient nepreberá žiadne záväzky a nemá žiadnu povinnosť aktualizovať takéto vyhlásenia vo svetle nových udalostí alebo okolností, ktoré nastanú po dátume tohto dokumentu. ADNT-FN

Kontakt:

Adient Ltd. & Co. KG

Industriestraße 20-30

51399 Burscheid

Ulrich Andree

Tel.: +49 (0)2174 65-4343

E-Mail: Ulrich.Andree@Adient.com

Klíčová slova USA-automoto-finance-obchod-Adient

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.