Reakce AVZ na výroky o odstřihnutí administrátorů veřejných zakázek

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) jako organizace, jejíž členskou základnu tvoří z třetiny poradenské společnosti působící často v roli administrátorů veřejných zakázek (dále též jen „VZ“), cítí potřebu vyjádřit se k některým výrokům, připisovaným ministryni Karle Šlechtové, uvedeným v článku autorů Vojtěcha Blažka a Lucie Stuchlíkové, nazvaném „Už žádné zakázky na klíč. Šlechtová chce odstřihnout poradenské firmy“. (Vyšlo v Hospodářských novinách na serveru ihned.cz dne 21. 10. 2015).

V prvé řadě se AVZ ohrazuje proti hypotéze uvedené v článku, že to jsou administrátoři, kteří tlačí na zadavatele, aby soutěžili pouze na cenu. Uvedené tvrzení je klamné a nepodložené. Lze souhlasit s tím, že hodnotit kvalitativní kritéria je vždy složitější, a to jak ve fázi nalezení vhodných kvalitativních kritérií a způsobu jejich hodnocení, tak zejména ve fázi případné obhajoby a udržení správnosti takového nastavení před dodavateli, orgánem dohledu, kontrolními a auditními orgány. Neblahá praxe soutěžení na cenu se bytostně dotýká mj. i samotných administrátorů. Z průzkumu časové náročnosti zadávacích řízení, který jsme realizovali v rámci členské základny AVZ, vyšel zjevný nepoměr mezi cenovými nabídkami na služby administrátorů a časovou náročností realizovaných zadávacích řízení. Špatné zkušenosti zadavatelů s nekvalitními administrátory mohou vyplývat ze snahy zadavatelů získat tuto službu co nejlevněji.

Práci administrátorů je třeba chápat jako outsourcingovou službu, jež lze přirovnat ke službám v oblasti daňového poradenství, ICT služeb aj. V tom smyslu jsou výhody využívání těchto služeb nezpochybnitelné. AVZ vítá jakoukoliv aktivitu MMR v oblasti metodické a výkladové podpory (nejlépe koordinovanou s rozhodovací praxí ÚOHS, kontrolních a auditních orgánů). Na druhou stranu si těžko lze představit, že zadavatel dle „metodické kuchařky“ zadá složitou VZ, např. na technologické celky či v oblasti ICT. Ostatně i samotný Svaz měst a obcí si tuto skutečnost uvědomuje, když chce za 400 mil. vytvořit síť center s odborníky na veřejné zakázky, ekonomiku a právo. Třeba zdůraznit, že administrátoři náklady zadavatelům v řadě případů šetří. Vzhledem ke složitosti, nutnosti speciálního know-how, znalosti rozhodovací praxe a judikatury a znalosti daleko širší škály právních předpisů než jen v oblasti zadávání veřejných zakázek, je pro obec, která zadává cca čtyři VZ v režimu dle zákona do roka, mnohem jednodušší najmout si administrátora, než zaměstnávat odborníka disponujícího potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

Nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že poradci své zkušenosti z praxe často sdílí s kolegy a odbornou veřejností a významně se podílejí na osvětě a vzdělávání zadavatelů i dodavatelů. Svým konstruktivním přístupem a podněty přispívají ke zvyšování kvality legislativního rámce v oblasti veřejného investování. V této souvislosti zákaz účasti odborníků na seminářích a školeních MMR nedává smysl. MMR se tak samo připravuje o potřebnou zpětnou vazbu z praxe a toto opatření jde proti právu na svobodný přístup k informacím.

V článku uvedené příklady korupce jsou vesměs známé. Rozhodně z těchto excesů nelze vyvozovat obecný závěr, že co administrátor, to „vykuk“. Vyjádření uvedená v článku považujeme za nešťastná a dehonestují práci celé řady poctivých administrátorů a poradců v oblasti veřejných zakázek.

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: polaskova@asociacevz.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-správa-zakázky-Asociace pro veřejné zakázky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.