Speciální pedagogové předají petici na MŠMT

Dne 21. dubna 2015 proběhlo jednání Rady Asociace speciálních pedagogů ČR, kterého se zúčastnili a s jehož závěry se ztotožnili zástupci Asociace ředitelů základních škol, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Asociace logopedů ve školství, Asociace pracovníků SPC, Asociace psychologických pracovníků, Asociace soukromých poradenských pracovníků, Poradenských psychologů a ČMOS PŠ.

Důvodem setkání bylo vyjádření nesouhlasu s uvažovaným rušením možnosti odborně vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací ve školách a třídách tomu určených.

Zkušenost, že MŠMT ujišťuje veřejnost o potřebě další existence základních škol pro žáky s lehkým mentálním postižením, ale zároveň pod tlakem Úřadu vlády a vládní Agentury pro sociální začleňování a několika vlivných neziskových organizací připravuje podmínky pro zrušení upraveného vzdělávacího programu, podle něhož se tito žáci nejen v těchto školách vzdělávají, vedla Asociaci speciálních pedagogů za podpory zástupců výše uvedených odborných asociací ve školství k vydání petice. Absence programu by totiž znamenala, že při inkluzivním pojetí dle představ Úřadu vlády (děti v jedné třídě bez rozdílu úrovně intelektových schopností a zrušení základních škol praktických - dříve zvláštních - bez náhrady) nebude v základních školách dostatečný prostor ke vzdělávání všech ostatních žáků včetně mimořádně nadaných. Čas pedagoga bude nutně soustředěn na zohledňování žáků s lehkou mentální retardací a žáků, kteří svými projevy budou výrazně omezovat výkonnost žáků ostatních.

Žádná odborná asociace ve vzdělávání nezpochybňuje potřebu integrace ve školách, ale postupovat při uplatňování myšlenky inkluzívního vzdělávání plošně bez diferenciace, je pro všechny žáky v rozporu s jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělání by byla takovými kroky vážně ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj.

Jsme rádi, že se v posledních týdnech pan ministr vymezil proti podobě inkluze deklarované Úřadem vlády v materiálu Strategie romské integrace do roku 2020 a proti lživým tvrzením vrcholného představitele Amnesty International o diskriminaci romských žáků v našich školách. Teď ještě aby se mu podařilo ohlídat ty pracovníky ministerstva, kteří přes jeho slova dále razí pohledy jiné. Naše petice s téměř sedmdesáti tisíci podpisy, která bude na MŠMT předána ve čtvrtek v 10.30 hodin, by mu mohla být pádným argumentem.

Odborné asociace ve vzdělávání nabízejí proto MŠMT při vytváření legislativních norem a koncepcí ve školství spolupráci se skutečnými odborníky z praxe, jejichž cílem je naplňovat zásady a cíle vzdělávání.

Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů

Kontakt: ASP ČR, Vinohradská 54, 120 00 Praha 2 marcela.bernardova@skolavinohradska.cz

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Asociace speciálních pedagogů České republiky vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady.

Asociace speciálních pedagogů vyjadřuje odmítavé stanovisko k zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

Asociace speciálních pedagogů České republiky žádá, aby byla zachována možnost odpovídajícího vzdělávání pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - jak pro žáky mimořádně nadané, tak pro žáky s výraznými psychickými problémy, s poruchami učení a chování, s autismem, s poruchami dorozumívacích schopností, se smyslovým handicapem, s tělesným handicapem a rovněž žáky s lehkou mentální retardací.

Asociace speciálních pedagogů považuje text "Strategie romské integrace do roku 2020" za neodborný materiál. Vzdělávání žáků romského etnika nemá žádnou souvislost se vzděláváním žáků s lehkou mentální retardací, upravená příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením nemůže svou existencí ohrozit cíle "Strategie romské integrace do roku 2020".

Asociace speciálních pedagogů žádá ministerstvo, aby o způsobu vzdělávání dítěte a výběru školy ve jménu nejlepšího zájmu dítěte rozhodoval nadále rodič nebo zákonný zástupce, nikoliv stát.

Asociace speciálních pedagogů žádá ministerstvo, aby veřejnost seznámilo se svojí koncepcí základního a středního vzdělávání, spolu se stanovenými cíli vzdělávání a s předpokladem reálných finančních nároků a zdrojů, z nichž bude koncepce v souvislosti s uplatňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách odpovídajícím způsobem zabezpečena.

Asociace speciálních pedagogů vyzývá Vládu ČR, aby pouze mlčky nepřihlížela, či dokonce nepodléhala pomlouvačným kampaním a lživým informacím neziskových organizací, z nichž některé jsou personálně napojeny na Úřad vlády, o diskriminaci žáků v našem vzdělávacím systému. Tyto nepravdivé informace mířené do Rady Evropy a k Evropskému soudu pro lidská práva značně poškozují jméno České republiky v cizině.

Asociace speciálních pedagogů nezpochybňuje potřebu integrace a vytváření inkluzívního prostředí ve školách. Asociace speciálních pedagogů zastává názor, že postupovat plošně při uplatňování myšlenky inkluzívního vzdělávání je pro všechny žáky v rozporu s jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělávání je deklarovanými kroky MŠMT vážně ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj.

Asociace speciálních pedagogů vyzývá MŠMT ke spolupráci s odbornými organizacemi ve vzdělávání, které mají dostatek odborníků z praxe, aby ministerstvu pomohly naplňovat zásady a cíle vzdělávání.

Pevně doufáme, že naše požadavky budou přijaty a bude tak všem umožněn skutečně svobodný výběr školy nebo vzdělávacího programu, což je jedním ze základních práv daným Úmluvou o právech dítěte.

Za petiční výbor:

Mgr. Lenka Mouleová, Toužimská 16, Plzeň 323 34

Mgr. Ivana Tormová, Milíkov 3E, Dolní Žandov 354 93

Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Mgr. Jan Janypka, Strakov 6, Litomyšl 570 01

Klíčová slova ČR-školy-vláda-Asociace speciálních pedagogů ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.