Mohou obvinění a jejich obhájci za průtahy v kauze H-System?

V souvislosti s amnestií prezidenta ČR, zejména v jejím rozsahu upraveném v čl.II, byla na adresu obviněných a jejich obhájců v kauze H-System zveřejněna v mediích hrubá obvinění a nepravdy v otázce jejich podílu na délce trestního řízení a to jak ze strany tzv. elit českého národa, tak ze strany politiků a jejich poradců. Jako obhájce v této trestní věci považuji za svou povinnost uvést tato tvrzení na pravou míru poskytnout veřejnosti objektivní a nestranné informace v dané záležitosti.

Ve dnech 22.1.1999 (Vítek, Eliáš) a 24.1.2000 (JUDr.Ladislav Tůma) bylo sděleno vyšetřovatelem Policie ČR jmenovaným obvinění ze spáchání tr.činu podvodu ve spolupachatelství s Ing.Smetkou. Dne 15.7.2002 byla podána obžaloba státním zástupcem na P.Smetku, J.Eliáše, J.Vítka a JUDr.Tůmu, ale také na dva představitele poškozených členů družstva Svatopluk. Orgány činné v trestním řízení tak zřejmě neúčelně spojily dvě trestní věci, když na jedné straně bylo projednáváno podvodné jednání obviněných za H-System vůči všem poškozeným ukončené v roce 1996/7 uzavřením posledních smluv a na druhé straně jednání v trestní věci představitelů družstva Svatopluk vůči věřitelům, počínaje rokem 1998 s odlišnou právní kvalifikací. Tímto zřejmým pochybením bylo jednání nalézacího soudu neúměrně zatíženo, když téměř polovina dokazování se netýkala obviněných představitelů družstva Svatopluk a naopak.

Dne 19. února 2004 byl vyhlášen MS v Praze první rozsudek ve věci. Tedy k tomuto datu bylo provedeno rozsáhlé dokazování, včetně značeného množství výslechů u nalézacího soudu, které se již nikdy neopakovalo v tomto rozsahu. Písemné vyhotovení rozsudku bylo obviněným doručeno až v polovině října 2004, když za obviněného JUDr.Tůmu bylo podáno odvolání dne 21.8. 2004 a to v souladu s jeho právem.

Vrchnímu soudu byl tr.spis spolu s odvoláním všech obžalovaných předán až dne 23.2.2005. Jednání odvolacího soudu bylo zahájeno dne 15.5.2006, rozsudek vynesen dne 6.6.2006. Výše uvedeným rozsudkem Vrchního soudu byl dle § 258 odst.2 tr.ř.částečně zrušen odsuzující rozsudek Městského soudu 3T 14/2001 a to v části týkající se obviněného JUDr.Tůmy, ale i Ing.Eliáše a J.Vítka. V této části byla věc dle § 259 odst.1tr.řádu vrácena soudu prvého stupně. Vrchní soud k odvolání JUDr.Tůmy musel konstatovat (list.76 rozsudku dole), že Městský soud, obdobně jako orgány přípravného řízení nereagoval, patrně pod vlivem členství JUDr.Tůmy v představenstvu a dozorčí radě dotčených obchodních společností resp. ve společnosti H.-System,a.s., a nezaměřil se důsledněji na objektivní stránku trestného činu podvodu, na zjištění míry jejího naplnění tj.naplnění formálních znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu. Dále byl Vrchní soud nucen konstatovat, že u subjektivní stránky trestného činu podvodu nebyla jak v důkazním řízení, tak i v odůvodnění napadeného rozsudku Městského soudu věnována potřebná pozornost zejména intelektuální složce zavinění u všech obviněných.

Městský soud v Praze obnovil řízení po obdržení tr.spisu od Vrchního soudu dne 28.8.2006. Jednání ve věci samé pak nařídil až 30.3.2009. Ve skutečnosti však nalézací soud odmítl respektovat právní názory Vrchního soudu a se slovy, že mu není jasné, co má v novém řízení dokazovat, znovu odsoudil obžalované JUDr.Tůmu, Ing.Eliáše a J.Vítka dne 24.4.2009.

Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 30.4.2010 bylo k odvolání obžalovaných, podané jejich obhájci po právu, rozhodnutí Městského soudu opět zrušeno. Vrchní soud byl přitom nucen konstatovat, že cit.: "..senát Městského soudu v Praze se nejenže nevyvaroval opakování vad původního důkazního řízení a meritorního rozhodnutí, ale zejména v důsledku bezprecedentního nerespektování vázanosti právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozhodnutí odvolacího soudu ….. konstatované vady prohloubil, případně i rozšířil o další…".

Městský soud v Praze zahájil jednání ke vrácené věci až dne 1.11.2010, rozhodnutí ve věci bylo vyhlášeno dne 13.12.2010. Proti rozhodnutí bylo obhájci obžalovaných podáno po právu odvolání.

Dne 29.6.2011, tedy 11 let od zahájení trestního stíhání a 17 let od počátku údajného podvodného jednání obviněných, rozhodl Vrchní soud tak, že uznal obviněné vinnými ze spáchání trestného činu podvodu ve spolupachatelství s již odsouzeným Ing.Smetkou.

Zároveň byla odsouzeným uložena povinnost k náhradě škody poškozeným klientům H-Systemu s hrozbou nepodmíněného trestu, pokud by tak dobrovolně nečinili. Vrchní soud ve stručnosti shledal za nepřiměřenou délku trestního stíhání obžalovaných se zdůrazněním, že průtahy a zdržení nebyly způsobeny obviněnými ani jejich obhájci.

Proti tomuto již pravomocnému rozhodnutí podali odsouzení dovolání v otázce viny, když ve stručnosti poukázali na skutečnost, že Městský soud žádné nové dokazování neprovedl, a pokud byly provedeny důkazy požadované odvolacím soudem, vyzněly ve prospěch obviněných a dále, že Vrchní soud rezignoval nad neochotou Městského soudu se podřídit jeho právním názorům. Současně se dovolal Nejvyšší státní zástupce proti podmíněnému trestu odnětí svobody pro odsouzené, když ve stručnosti uvedl, že nepodmíněný trest by lépe odrážel společenskou závažnost jednání odsouzených a zájem veřejnosti na tvrdém postihu.

Dne 28.12.2012 rozeslal Vrchní soud v Praze rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který v neveřejném zasedání dne 30.10.2012 zamítl dovolání odsouzených a vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce. Soudci NS předně zpochybnili okolnosti, které vedly VS v Praze k mimořádnému snížení trestu dle §58 odst. 1 tr.zákoníku. neboť byla podle jejich názoru přeceněna délka trestního řízení a průtahy v něm, aniž by byly zvažovány další okolnosti případu. Za tyto okolnosti pak Nejvyšší soud, cituji ze str.24 shora, považoval:

- obvinění se dopouštěli trestné činnosti sofistikovaně, když zneužili svého vysoce odpovědného postavení v H-Systemu, a.s. i ke svému vlastnímu obohacení a využívali svých odborných znalostí i znalostí poměrů ve společnosti k jejímu zastírání. Vrchní soud též dostatečně nevzal v potaz, že jednání obviněných nebylo motivováno nějakou sociální potřebností, nýbrž snahou zajistit si na úkor cizího majetku luxusní životní podmínky.

- v pokračování v trestné činnosti delší dobu, jakož i v pohnutce ke spáchání trestné činnosti spočívající ve snaze získat finanční prostředky klientů v co největší míře.

Žádná z výše uvedených "okolností" nemá oporu v trestním spise. Odsouzení se s tímto rozhodnutím seznámili až po 1.1.2013, tedy po vyhlášení amnestie. Tedy není pravdou tvrzení, že amnestie prezidenta byla mimo jiné "šita" na míru podvodníků z H-Systemu, jak tvrdí tzv.česká elita, neboť v době přípravy amnestie nebylo rozhodnutí Nejvyššího soudu zveřejněno.

Vrchní soud nařídil dne 28.12.2012 na den 18.2.2013 jednání o odvolání obžalovaných proti rozsudku Městského soudu, přičemž meritem je pouze otázka trestu. Tedy 20 let od vzniku projektu H-System, na čemž se odsouzení prokazatelně nepodíleli, bude rozhodováno o jejich nepodmíněném odsouzení a nástupu výkonu trestu.

Podíl obviněných na délce jejich trestního stíhání pak definitivně uzavřel Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 30.10.2012 uvedl cit: "Trestní řízení trvalo třináct let a řízení před soudy do skončení trestního stíhání dne 29.6.2011 takřka deset let, přičemž z obsahu spisu nevyplývá, že by délka trestního řízení byla relevantně ovlivněna jednáním samotných obviněných".

JUDr. Jaroslav Radil, advokát, obhájce JUDr. Ladislava Tůmy v trestní věci H-SYSTEM

Kontakt:

Advokátní kancelář Jaroslav Radil

e-mail: radil@akradil.cz

Klíčová slova ČR-právo-soud-stavby-H-SYSTEM-AK Jaroslav Radil

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.