Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ) nově nabízí unikátní bakalářský obor Jewish Studies: History and Culture

Anglo-americká vysoká škola spouští od zimního semestru roku 2012 nový bakalářský obor Jewish Studies: History and Culture, na který obdržela akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Studenti během jeho absolvování získají všeobecný přehled se specifickým důrazem na dějiny a kulturu Židů ve střední Evropě.

Bakalářský obor systematicky uvede studenta do základních témat a metodologie judaistiky. Předměty se věnují studiu vybraných témat středoevropského židovství z oblasti historie, literatury, holokaustu a problematiky antisemitismu, doplňuje je studium základů hebrejštiny a němčiny. Vzhledem k tomu, že obor bude vyučován pouze v angličtině, budou mít absolventi také vynikající jazykové znalosti. Pro zahraniční výměnné studenty pak studium znamená možnost věnovat se židovským dějinám a kultuře v jednom z historicky nejcennějších center.

"AAVŠ nabízí již několik let kurz s tematikou židovské zkušenosti ve střední Evropě, který byl vyučován v rámci jiných programů. Vzhledem k velkému zájmu studentů a také vzhledem k tomu, že během nacistické okupace Československa a posléze komunistického režimu se židovská studia na vysokých školách nemohla rozvíjet, chceme tuto mezeru vyplnit," říká prezident AAVŠ Alan Krautstengl.

Právě kvůli historii těchto studií v České republice má tento obor mimořádně nízký počet odborníků s vyššími akademickými hodnostmi docenta či profesora. AAVŠ se ale podařilo sestavit vysoce kvalitní tým přednášejících. Garantem nového oboru je Doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., který se ve své studijní a publikační činnosti věnuje tématům ze světových náboženských právních systémů, včetně židovské právní tradice, a zde zvláště rodinnému a procesnímu právu. Přednášet bude předměty History of Jewish Legal Tradition, Comparative Jewish, Canonical and Islamic Legal Traditions a Introduction to Law. Řada z dalších vyučujících má za sebou postgraduální vzdělání v Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, na Hebrew University v Jeruzalémě i na jiných specializovaných pracovištích.

Jewish Studies: History and Culture bude spojen interinstitucionální spoluprací s Centrem judaistických studií na Palackého univerzitě v Olomouci tak, aby výuka na bakalářském stupni na AAVŠ a na magisterském stupni na UPOL byly koordinovány. Dále bude probíhat spolupráce v rámci oblasti praxe studentů, studentské odborné činnosti nebo ve společném pořádání odborných akcí. AAVŠ má rovněž uzavřenou dohodu o studentských výměnných pobytech s univerzitou IDC Herzliya v Izraeli, platnou od akademického roku 2012/13, díky které mají studenti zajímavou možnost studia v zahraničí.

Absolventi oboru najdou uplatnění především v odborných pracovištích zabývajících se židovskými dějinami a kulturou, a to na úrovni průvodců, dokumentaristů, archivářů, editorů, asistentů, pracovníků pro styk s veřejností a v řadě dalších profesí, odpovídajících bakalářské úrovni. Připraveni rovněž budou také na práci v cestovním ruchu, v médiích, nakladatelstvích nebo v kulturním managementu. Pokračovat mohou pak na navazujícím magisterském studiu v tomto nebo příbuzném oboru a dalších humanitních a společenskovědních oborech.

AAVŠ, založená v roce 1990, je nejstarší soukromou vysokou školou v České republice. Je hrdá na poskytování osobitého a individuálního přístupu v rámci vysokoškolského vzdělávání v angličtině, založeného na amerických a britských akademických tradicích. Absolventi školy se úspěšně uplatňují na domácím trhu i v zahraničí ať již jako podnikatelé nebo vedoucí zaměstnanci mezinárodních společností, organizací či diplomatických služeb.

Více informací najdete na http://www.aauni.edu.

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka, mediální zástupce AAVŠ

tel.: 602 323 353

e-mail: jiri.chvojka@extender.cz

Klíčová slova ČR-Británie-USA-školy-vysoké-Anglo-americká vysoká škola

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.