V čele Univerzity Pardubice stojí od 1. února nový rektor

PARDUBICE 31. ledna (PROTEXT)

V čele Univerzity Pardubice stojí od středy 1. února prof. Ing. JIŘÍ MÁLEK, DrSc., dosavadní prorektor univerzity pro vědu a zahraniční vztahy, kterého na počátku listopadu loňského roku zvolil Akademický senát Univerzity Pardubice za kandidáta na tuto funkci pro funkční období 2006 - 2010. prof.Ing. JIŘÍ MÁLEK, DrSc., nový rektor Univerzity Pardubice od 1.2.2006

Nového rektora jmenoval minulé pondělí 23. ledna na Pražském hradě spolu s dalšími třinácti rektory českých veřejných vysokých škol prezident republiky Václav Klaus. Prof. Málek je 9. osobností v čele vysoké školy v Pardubicích v její více než pětapadesátileté historii a v pořadí 4. rektorem v čele univerzity po jejím přejmenování a rozšíření v roce 1994. Univerzita Pardubice je se svými současnými osmi tisíci studenty, jejichž počet by do roku 2010 měl na sedmi fakultách univerzity dosáhnout 10 tisíc, a tisícovkou zaměstnanců, z nichž polovinu tvoří akademičtí pracovníci, vědci a pedagogové, významným ohniskem vzdělanosti nejen v samotném městě Pardubicích, ale i v celém pardubickém regionu. Svými vědeckovýzkumnými a mezinárodními aktivitami se aktivně včleňuje do evropského vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru a získává si světové renomé. vpravo: prof.Ing. JIŘÍ MÁLEK, DrSc., nový rektor Univerzity Pardubice od 1.2.2006

Nový nejbližší tým spolupracovníků a členů vedení Univerzity Pardubice budou nadále tvořit: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., nadále jako prorektor pro vnitřní záležitosti univerzity, prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, zároveň pověřený garancí výstavby nového areálu Fakulty chemicko-technologické, doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., tentokrát jako prorektorka pro studium a pedagogickou činnost, doc. Ing. Milan Graja, CSc., jako nový prorektor pro vnější vztahy a rozvoj.

Profil nového rektora prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. Prof. Málek se narodil v roce 1959. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v roce 1982. Dlouho působil jako pracovník vědy a výzkumu na Katedře anorganické chemie a ve Společné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT Pardubice a ČSAV - nyní Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

V roce 1997 byl jmenován docentem, v roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. V současnosti vědecky a pedagogicky působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické. Věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů.

Celkem 6 let strávil v zahraničí, kde přednášel a vědecky pracoval na Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně a National Institute for Material Science v japonské Cukubě.

Prof. Málek je autorem řady publikací v mezinárodních odborných časopisech, často vystupuje na konferencích, je členem několika zahraničních odborných společností, vědeckých rad, oborové rady pro doktorský studijní program Fyzikální chemie, působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních odborných časopisů.

V letech 2000 - 2003 byl pověřen zastáváním funkce prorektora pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Pardubice, v letech 2003 - 2004 prorektorem pro výzkum a vnější vztahy a v roce 2005 prorektorem pro vědu a zahraničních vztahy.

Kontakt:

UNIVERZITA PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

ústředna 466 036 111

fax 466 036 361

internet: http://www.upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka - mluvčí Univerzity

Pardubice, tel. 466 036 555, e-mail: promotion@upce.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografii, která je k dispozici v databázi ČTK Protext - foto a na internetu na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova PROTEXT-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.