Prohlášení Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. k článku MF DNES "Škola bez akreditace dává tituly, které se v Česku nepoužívají".

Praha 5. ledna (PROTEXT)

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. (dále jen "Ústav"), který je první českou soukromou právní vzdělávací a vědeckou institucí, jež poskytuje profesní vzdělávací programy na základě zásady legální licence, a který jako jediná instituce zpracovává bezúplatně a příležitostně stanoviska pro Parlament ČR k návrhům předložených zákonů, jakož i jiných právních předpisů, byl mediálně napaden v článku publikovaném v MF DNES ze dne 4. ledna 2010 pod názvem "Škola bez akreditace dává tituly, které se v Česku nepoužívají" (obdobně téhož dne v internetové mutaci citovaného deníku).

K obsahu uvedeného článku, jehož cílem byla záměrná mediální dehonestace Ústavu jako vzdělávací instituce a osoby jejího ředitele JUDr. Luďka Lisse, Ph.D. LL.M., prohlašujeme následující.

1. Ústav se ostře ohrazuje proti vytváření pocitových dojmů u čtenářů článku, že je udělování profesních titulů, jejichž výhradní právo náleží Ústavu, zavádějící. Ústav nepodléhá kontrole státních orgánů, ale toliko kontrole ze strany dodržování všech zákonů České republiky a zpětné kontrole ze strany svých studentů, kterými jsou podle vstupních pravidel absolventi vysokoškolského studia. Absolventi profesních vzdělávacích programů jsou všichni informováni o povaze studií jakožto profesních vzdělávacích programů prohlubujících jejich znalosti nabyté předchozím vysokoškolským studiem na některé z českých vysokých škol akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a taktéž o soukromoprávní povaze Ústavem udělovaných certifikátů a titulů, které nemají veřejnoprávní charakter a jsou průkazem o absolvování studia a splnění všech požadavků na studenty kladených.

2. Ústav se ostře ohrazuje proti vytváření pocitových dojmů u čtenářů článku, že používání Ústavem udělovaných titulů může uvádět kohokoli v omyl a že studium nemá hodnotu jen tím, že není podloženo veřejnoprávní akreditací Ústavu jako vysokoškolské instituce. Absolventi studia, kterými jsou desítky lékařů, manažerů, vysokých úředníků státní správy, podnikatelů a dalších odborníků ve svých oborech, museli v rámci vzdělávacích programů Ústavu absolvovat celou škálu náročných, zejména písemných, prací a složit závěrečnou 90 minutovou oborovou zkoušku a obhájit své práce. V této souvislosti je náročnost studia v porovnání s veřejnoprávními tituly (např. JUDr.) naprosto souměřitelná, když k získání řady (veřejnoprávních) titulů se nevyžaduje složení závěrečné zkoušky, ani vypracování jakýchkoliv dalších prací. Kvalita rigorózních řízení na českých právnických vysokých školách, jejichž akreditace jsou mimochodem ještě 20 let od protikomunistické revoluce v rukou centrálně a státně řízené akreditační komise, udělující akreditace ke studijnímu programu - Právo a právní věda (obor Právo) toliko veřejným vysokým školám závislým na rozpočtu státu, terčem permanentní a zasloužené kritiky. Je proto neuvěřitelné, že se mediální kritika MF DNES zaměřuje na práci několika desítek poctivých lektorů soukromé právní instituce, a nikoliv směrem k nastavení takového vzdělávacího systému, v němž by měl soukromý sektor stejné výchozí podmínky jako sektor veřejnoprávní a nedocházelo k diskriminaci soukromoprávního vzdělávání, které je v zemích evropské a angloamerické právní kultury naprostou samozřejmostí.

3. Ústav se ostře ohrazuje proti vytváření pocitových dojmů u čtenářů článku, že se svým jednáním "narazil" u České advokátní komory. Česká advokátní komora s Ústavem nikdy nevstoupila v jednání a nemá k takovému aktu ani důvod, ale ani legální zmocnění.

4. Ústav se ostře ohrazuje proti ryze soukromému a veřejně prezentovanému PR tvrzení České asociace MBA škol, jehož hodnota z hlediska odbornosti není nikterak podložena, že na "poskytování studia formou e-learningu si může troufnout pouze škola se zahraniční vysokou školou za zády". Uvedené tvrzení je cílenou snahou konkurence, které se na trhu pravděpodobně nedaří, nabídnout uchazečům o studium takové vzdělávací programy, které by je zaujaly a poskytly jim penzum znalostí srovnatelné s Ústavem. Tvrzení České asociace MBA je tak pouhým PR výrokem, který nemá s objektivitou nic společného, nadto je názorem soukromým, který byl praxí v moderních demokratických právních státech dávno překonán.

5. Ústav na závěr vyzývá média, aby nestagnovala na pozici státně-paternalistických názorů na nezbytnost reglementování každé formy chování lidského života, vzdělávání v to čítaje, protože takový přístup je nejen intelektuálně nezodpovědný, ale ohrožující svobodnou soutěž na trhu poskytovatelů vzdělávacích služeb a v konečném důsledku i svobodu samu.

Kontakt:

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

e-mail: lisse@ustavprava.cz

Mgr. Bc. Patrik Frk

Předseda správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Klíčová slova ČR-právo-školy-média-Ústav práva a právní vědy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.