Asociace online vydavatelů vyzývá senátory k úpravě autorského zákona, která by umožnila rychlejší dohodu s technologickými platformami

Již za několik dní budou senátorky a senátoři hlasovat o novele autorského zákona, která může zásadním způsobem posílit nezávislost médií a pluralitu názorů v ČR. Novela mimo jiné řeší platby od velkých technologických platforem (např. Google, Seznam, Facebook apod.) vydavatelům a novinářům za používání jejich obsahu.

Asociace online vydavatelů (dále AOV) sdružuje vydavatele s dosahem více jak šesti milionů čtenářů měsíčně. Jejími členy jsou v naprosté většině společnosti, pro jejichž majitele je vydavatelská činnost hlavním oborem činnosti a jediným zdrojem příjmů. Z toho se odvíjí i náš pohled na tuto novelu. V našem zájmu je dohoda s technologickými platformami za odpovídajících podmínek a v rozumné době. Jedním z nejvíce diskutovaných bodů je výše sankce, která může být platformám udělena, pokud nebudou jednat v dobré víře a nebudou mít snahu se dohodnout.

Úprava zákona č. 121/200 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů vyplývá z nutnosti transponovat evropskou směrnici. V tzv. meziresortním návrhu novely autorského zákona byla sankce stanovena na 500 tis. Kč za každé jednotlivé porušení zákona, což byla vzhledem k obratům technologických gigantů velice nízká částka neplnící svoji roli. Aktuální návrh hovoří o druhém extrému – udělení sankce subjektu, který se přestupku dopustil, do výše jednoho procenta celosvětového ročního obratu za předchozí rok.

Domníváme se, že by bylo vhodnější vztahovat výši sankce k obratu dosahovanému na českém trhu, a to ve výši 15 či 20 procent. Je to podle našeho názoru odpovídající výše z pohledu motivace jednat „v dobré víře“, sankce je vztažena k příslušnému trhu a zároveň by mohla otevřít cestu k relativně rychlému nastavení parametrů dohody s technologickými platformami o platbách za používání obsahu vydavatelů a novinářů, pokud se na straně platforem potvrdí jimi deklarovaná ochota k jednání.

Pandemie a dopady války na Ukrajině způsobily bezprecedentní růst nákladů a současně výpadek příjmů vydavatelů. Myšlenkou evropské směrnice, ze které novela vychází, je právě posílení ekonomické nezávislosti vydavatelů v členských státech EU. Chápeme a oceňujeme snahu českých legislativců a všech důležitých stakeholderů, kteří se snaží dát českým vydavatelům silnější pozici vůči světovým technologickým platformám. Pokud však dojde k vleklému soudní sporu, který je v případě zachování aktuálně navrhované sankce na úrovni jednoho procenta celosvětového obratu velmi reálný, bude to mít zásadní vliv na českou mediální scénu.

Domníváme se, že by upravená metoda výpočtu sankce mohla významně snížit rizika sporů a otevřít cestu k dohodě s technologickými platformami, které dalším jednáním mohou potvrdit ochotu jednat s českými vydavateli.

S pozdravem

Asociace online vydavatelů

Ing. Libor Matoušek, předseda představenstva

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Mgr. Jiří Kučera, předseda správní rady

Ing. Petr Orálek, výkonný ředitel

Syndikát novinářů ČR

Adam Černý, předseda správní rady

Asociace Regionálních novinářů

Lucie Sýkorová, členka správní rady

CZ IPI

Veronika Sedláčková, předsedkyně správní rady

Klíčová slova ČR-média-internet-senát-zákon-Asociace online vydavatelů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.