Newmont Mining v 1.čtvrtletí hlásí zisk 9,9 miliónu USD

Společnost Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 1999 zisku 9,9 miliónu USD, neboli šesti centů na akcii, když všechny obory činnosti nadále vykazovaly dobré výsledky. S vyloučením zřizovacích nákladů ve výši 3,1 miliónu USD na projekt Batu Hijau v Indonésii činil provozní výsledek 13 miliónů USD, neboli osm centů na akcii.

Provozní cash flow ve výši 55,3 miliónu USD se proti stejnému období loňského roku mírně zvýšil, když úsilí společnosti o udržení nákladů na přijatelné výši více než vykompenzovalo pokles průměrné realizované ceny zlata o 31 USD na 293 USD za unci.

V prvním čtvrtletí roku 1998 dosáhl Newmont zisku 30,2 miliónu USD, neboli 19 centů na akcii, před nákladem ve výši 32,9 miliónu USD, neboli 21 centů na akcii, za kumulativní efekt účetní změny související s předtím aktivovanými zřizovacími náklady. Čistá ztráta za období roku 1998 činila 2,7 miliónu, neboli dva centy na akcii.

Tržby z prodeje zlata v 1.čtvrtletí roku 1999 činily 327,1 miliónu USD, což znamená meziroční pokles o 13 procent z 378,1 miliónu. Produkce zlata dosáhla 956.100 uncí ve srovnání s 1,032.800 ve stejném období roku 1998, když společnost snížila těžbu v Nevadě, aby optimalizovala cash flow. Celkové náklady v hotovosti na unci klesly během prvního čtvrtletí o tři dolary za unci na 181 USD, zatímco celkové výrobní náklady, zahrnující odpisy hmotných a nehmotných aktiv a přírodních zdrojů klesly o 13 USD na 236 USD na unci a byly tak jedny z nejnižších v tomto odvětví.

"Vynikající provozní výsledky Newmontu a jádrová strategická aktiva jsou takovým motorem, že nám to pomohlo zmírnit účinek poklesu ceny zlata," uvedl Ronald C. Cambre, předseda představenstva, prezident a CEO společnosti. "Naše strategie zvýšit cash flow byla úspěšná a nadále bude přidávat hodnotu."

Severoamerické závody vytěžily za čtvrtletí 655.100 uncí zlata ve srovnání s 770.100 uncemi o rok dříve. Celkové hotovostní náklady zůstaly bez změny na 205 USD na unci.

Produkce zlata v Nevadě, která zahrnuje těžbu v regionech Carlin, Twin Creeks a Lone Tree, byla snížena v letošním čtvrtletí o 17 procent na 606.700 uncí. Agresivní úsilí zlepšit provozní výsledky vyústily ve vyšší než předpovídaný cash flow, a to i přes růst celkových hotovostních nákladů za období na 209 USD na unci z 205 USD vzhledem k růstu směsi žáruvzdorných a oxidových rud a celkovému mírnému poklesu stupně drcení rud. Závod v Mesquite v Kalifornii vyprodukoval v prvním čtvrtletí 41.700 uncí, v podstatě bez změny proti předchozímu roku, zatímco hotovostní náklady klesly na 55 USD za unci z předchozích 142 USD.

Operace mimo USA měly vynikající výsledky, když produkce stoupla o 15 procent a náklady zůstaly vcelku nízké. Celková produkce mimo USA byla 520.700 uncí (301.000 ekvitních uncí) v prvním čtvrtletí 1999 ve srovnání s 458.900 uncemi (262.700 ekvitními uncemi) o rok dříve. Celkové hotovostní náklady 130 USD na ekvitní unci byly mírně nižší proti nákladům ve stejném čtvrtletí roku 1998.

Produkce v Minahase v Indonésii stoupla o 24 procent na 72.200 uncí, když celkové hotovostní náklady klesly o 10 USD na unci na 130 USD. Minera Yanacocha v Peru zvýšila produkci o 13 procent na 338.700 uncí (173.900 ekvitních uncí) proti předchozímu roku. Celkové hotovostní náklady byly 114 USD na unci ve srovnání se 112 USD na unci v předchozím období. Zarafshan- Newmont v Uzbekistánu vyprodukoval 109.800 uncí (54.900 ekvitních uncí) s přírůstkem proti roku 1998 o 10 procent. Celkové hotovostní náklady činily 183 USD na unci ve srovnání s předchozími 181 USD.

Odpisy hmotných aktiv v prvním čtvrtletí roku 1999 klesly o 13,3 miliónu na 58,8 miliónu v důsledku nižší produkce a snížené odpisové základny. Náklady na průzkum a všeobecné a administrativní náklady byly ve čtvrtletí také nižší, když pokračovaly programy snižování nákladů.

Investiční výdaje 37 miliónů USD v 1. čtvrtletí byly o 19 miliónů nižší než o rok dříve. Provozy v Nevadě a v městě Yanacocha se podílely na celkových výdajích zhruba třemi čtvrtinami. Investice do společností ve výši 39,8 miliónu ve srovnání s předchozími 40,5 miliónu zahrnují podíl Newmontu na financování rozvojového projektu Batu Hijau v Indonésii.

Cambre také uvedl:

- Batu Hijau je z 90 procent hotov. Nadále se očekává, že provoz bude zahájen ve čtvrtém čtvrtletí 1999 a celkové prognózované náklady na vývoj dosáhnou 1,85 miliardy USD. Těžba dosáhla produkce 200.000 tun za den, což je v souladu s předpovídaným zahájením provozu, protože zařízení na zpracování rudy a modernizace infrastruktury už jsou téměř hotové. Programy ekologické, bezpečnostní a pro vztahy s okolní komunitou také vytvářejí standard výjimečnosti. Dlouhá životnost dolů v Batu Hijau a nízkonákladová produkce s méně než 0,50 USD za libru u mědi vytvoří významný zdroj cash flow, který podpoří budoucí růst Newmontu.

- Začala otvírka u nového podzemního dolu v Carlin Trend, Deep Post, který obsahuje 2,35 miliónu uncí zásob vysokojakostního zlata. Ložisko je zpřístupňováno přes spád z dolu Betze/Post v souladu s dříve oznámenou dohodou o výměně pozemků se společností Barrick Gold Corporation. Dohoda byla završena v pondělí. Použitím spádu namísto šachy se sníží investiční náklady na důl o jednu třetinu na 65 miliónů USD a produkce může začít o dva a půl roku dříve, nyní se počítá se sklonkem roku 2001. Očekává se, že produkce dosáhne 400.000 uncí ročně v roce 2003 a celkové hotovostní náklady budou činit 150 USD na unci.

- Za celý rok 1999 Newmont v současné době počítá s tím, že produkce přesáhne 3,9 miliónu uncí zlata při celkových hotovostních nákladech nižších než 180 USD na unci. Celkové výrobní náklady včetně odpisů by měly být zhruba 230 USD na unci. Kromě toho společnost uzavřela dohodu o prodeji svého projektu průzkumu v True North na Aljašce s příjmem po zdanění zhruba 10,5 miliónu USD, neboli šesti centů na akcii, a očekává, že prodá se ziskem svůj podíl ve společnosti Argentina Gold Corporation. Očekává se, že oba prodeje budou ukončeny a zaznamenány jako čistý příjem ve druhém čtvrtletí. "To jsou vynikající příklady toho, jak naše angažmá v průzkumu přináší hodnotu akcionářům. Náš tým rozpoznal potenciál průzkumu pozemků a nyní těžíme z tržních příležitostí," uvedl Cambre.

- Na trhu zlata se projevují první známky prolomení stagnace, když poprvé za dva měsíce cena kovu přesáhla 285 USD za unci. S tím, jak i ostatní komodity vykazují dlouho očekávané zlepšení cen, známkami utišování asijské ekonomické krize a s vyhlídkou, že se zmenší prodeje zlata centrálními bankami, by se negativní nálada na trhu z posledních dvou let měla zlepšovat.

Celkový příjem za čtvrtletí ve výši 15,5 miliónu USD odráží nerealizovaný zisk 5,6 miliónu, neboli tři centy na akcii, u převoditelných cenných papírů.

Toto sdělení pro tisk obsahuje takzvaná "výhledová tvrzení" ve smyslu amerických federálních zákonů o cenných papírech. Výkon společnosti podléhá rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od těchto tvrzení. K těmto rizikům patří například nestálost cen zlata, zvýšené produkční náklady, odchylky v obsahu zlata nebo vytěžitelnosti od předpokladů uvedených v těžebních plánech, nerealizování odhadovaných synergických účinků, nezdar včas získat potřebná povolení nebo jiná vládní schválení, změny v zákonech nebo předpisech USA nebo jiných zemí a prodlevy v získány anebo nezdar při shánění potřebného financování. Podrobnější rozbor těchto rizik a dalších faktorů je uveden na straně 15 Výroční zprávy za rok 1998 na formuláři 10-K za společnost Newmont Mining.

NEWMONT MINING CORPORATION A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

HLAVNÍ UKAZATELE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ

(v miliónech USD vyjma údajů na akcii a na unci)

(Neauditováno)

Za tři měsíce do 31.3.

1999 1998 Tržby 330,2 389,5 Čistý provozní zisk 13,0 31,3 Zřizovací náklady v Batu Hijau netto bez daně (3,1) (1,1) Čistý zisk před účetní změnou 9,9 30,2 Účetní změna -- (32,9) Čistý zisk (ztráta) 9,9 (2,7) Na akcii: Čistý provozní zisk 0,08 0,20 Zřizovací náklady v Batu Hijau netto bez daně (0,02) (0,01) Čistý zisk před účetní změnou 0,06 0,19 Účetní změna -- (0,21) Čistý zisk (ztráta) 0,06 (0,02) Celková produkce zlata zahrnutá v závěrce (tis.uncí) 1120,9 1179,1 Ekvitní produkce zlata (tis.uncí) 956,1 1032,8 Celkové hotovostní náklady na ekvitní unce 181 184 Celkové produkční náklady na ekvitní unce 236 249 Průměrná realizovaná cena na ekvitní unci 293 324 Průměrná promptní cena realizovaná za unci 287 296

NEWMONT MINING CORPORATION A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

KONSOLIDOVANÁ VÝSLEDOVKA

(v mil., kromě údajů na akcii)

(Neauditováno)

Za tři měsíce do 31.3.

1999 1998 Tržby a jiné příjmy: Tržby 327,1 378,1 Dividendy, úroky a jiné příjmy 3,1 11,4 celkem 330,2 389,5 Náklady a výdaje 196,4 209,8 Náklady na prodej zboží 58,8 72,1 Odpisy HIM, NIM a přírodních zdrojů 11,5 16,1 Průzkum a výzkum 12,6 14,5 Všeobecné a správní náklady 18,4 21,0 Úroky bez aktivovaných úroků 1,7 2,9 Celkem 299,4 336,4 Zisk před zdaněním před ekvitním ziskem (ztrátou), menšinovými podíly a kumulativním účinkem změny v účetnictví 30,8 53,1 Rezerva na daň z příjmu (5,6) (7,5) Menšinový podíl na zisku Minera Yanacocha (12,2) (12,3) Menšinový podíl na zisku Newmont Gold Company -- (2,0) Ekvita ve ztrátě poboček (3,1) (1,1) Čistý zisk před kumulativním účinkem změny účetní zásady 9,9 30,2 Kumulativní účinek změny účetní zásady -- (32,9) Čistý zisk (ztráta) 9,9 (2,7) Čistý zisk (ztráta na kmenovou akcii, základní a redukovaný 0,06 (0,02) Vážený průměrný počet nesplacených kmenových akcií 167,3 156,5 Dividendy na kmenovou akcii (USD) 0,03 0,03 Čistý zisk (ztráta) 9,9 (2,7) Nerealizovaný zisk u investičních cenných papírů 5,6 -- Celkový zisk (ztráta) 15,5 (2,7)

NEWMONT MINING CORPORATION A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

(v miliónech)

(Neauditováno)

31.3. 31.12.

1999 1998 Aktiva: Peníze a ekvivalent hotovosti 72,0 79,1 Ostatní běžná aktiva 436,1 434,0 Běžná aktiva 508,1 513,1 Ostatní aktiva, zejména fixní aktiva 2700,5 2673,7 Aktiva celkem 3208,6 3186,8 Pasiva a vlastní jmění: Běžná pasiva 129,8 164,9 Běžná část dlouhodobého dluhu 35,7 47,6 Dlouhodobý dluh 1232,8 1201,1 Ostatní pasiva 252,3 240,9 Menšinový podíl v Minera Yanacocha 105,0 92,8 Vlastní jmění 1453,0 1439,5 Pasiva a vlastní jmění celkem 3208,6 3186,8

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ CASH FLOW

Za tři měsíce do

31.března

1999 1998 Provozní činnosti Čistý zisk (ztráta) 9,9 (2,7) Úpravy na sladění čistého zisku s čistou hotovostí z provozních aktivit 70,0 115,6 Celkem 79,9 112,9 Změna pracovního kapitálu (24,6) (58,1) Čistý finanční tok provozních aktivit 55,3 54,8 Investiční aktivity: Investice do fixních aktiv a rozvoje dolů (37,0) (56,0) Investice do poboček a jiné (39,8) (40,5) Čistá hotovost použitá na investiční činnost (76,8) (96,5) Finanční aktivity: Čisté půjčky (splátky) 19,7 (35,9) Vyplacené dividendy (5,0) (4,7) Ostatní (0,3) 0,6 Čistá hotovost poskytnutá finanční činností

(v ní použitá) 14,4 (40,0) Čistý úbytek hotovosti a peněžního ekvivalentu (7,1) (81,7) Hotovost a peněžní ekvivalent na počátku období 79,1 146,2 Hotovost a peněžní ekvivalent na konci období 72,0 64,5

ots Original Text Service: Newmont Mining Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Media: Doug Hock, (USA) 303- 837-5812, nebo Investors: Terry Terens, (USA) 303-837-6141, oba Newmont Mining Corporation

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/615675.html nebo Fax, 800-758- 5804, linka 615675

Klíčová slova Newmont Mininc Corporation

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.