Situace na golfovém hřišti Svratka

BRNO 3. května (PROTEXT) Sdělení Golf Clubu Brno 1932:

Situace na golfovém hřišti Svratka, které patří mezi nejstarší hřiště u nás (budováno od roku 1939), je velice napjatá. Provozovateli golfového hřiště, tj. Golf Clubu Brno 1932 (dále GCB 1932) a jeho členům byla hra znemožněna pracovníky bezpečnostní služby FenixInternational, kterou najal Žďas, a.s. jako současný majitel části pozemků, na kterých se golfové hřiště nachází.

Původní vlastníci pozemků předali tyto pozemky v roce 1969 na základě nabídky bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví čs. státu. V roce 1994 byly tyto pozemky v rámci uplatněného restitučního nároku vydány dle zákona č. 229/1991 Sb. jako zemědělská půda, přestože se na nich v době vydání nacházelo tělovýchovné zařízení, tj. golfové stavby (jamkoviště, odpaliště, dráhy, pískové a vodní překážky). Část těchto pozemků byla restituenty v roce 1995 prodána Žďasu, a.s.

Golfové stavby byly od původních vlastníků pozemků odkoupeny v roce 1969 ČSTV, posléze v rámci delimitace přešly do vlastnictví TJ Lokomotiva-Ingstav Brno. Další stavby byly dobudovány na kompletní devítijamkové hřiště v průběhu dalších let.

Na základě platné "Smlouvy o provozování golfového hřiště" je GCB 1932 pověřen TJ Lokomotiva-Ingstav provozovat golfové hřiště Svratka-Svratouch, stanovit výši poplatků za hru a provádět jejich výběr.

Z tohoto klubu, který má dnes více než 250 členů, se před více než pěti lety oddělila skupina původních členů, kteří založili nový golfový klub v Brně s názvem PAR GOLF CLUB. Tento klub v roce 1993-1994 uváděl jako své mateřské hřiště Automotodrom Brno, neboť neměl vlastní hřiště, na kterém by jeho členská základna mohla provozovat golfovou hru. Poté od roku 1994 bezplatně a bez právního důvodu užíval výše uvedené golfové hřiště ve Svratce-Svratouchu. V letech 1996-1998 byly vztahy obou klubů upraveny smluvně, vždy na období jednoho roku. Dle smlouvy z roku 1998 dluží PGC částku 136.790 Kč Golf Clubu Brno 1932.

TJ Lokomotiva-Ingstav z pozice sportovní organizace pochopitelně vznesla námitky proti rozhodnutí Okresního úřadu - okresního pozemkového úřadu v Chrudimi formou rozkladu. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 19. 2. 1996 bylo původní rozhodnutí OPÚ zrušeno v plném rozsahu a případ se vrátil tomuto správnímu orgánu k novému rozhodnutí. Protože se jedná o pracovníky téhož úřadu, který před několika lety rozhodl o vydání pozemků, nepospíchají dnes pracovníci Okresního pozemkového úřadu s vyřízením případu a hledají další a další záminky pro průtahy a odklady v řízení.

Mezitím Par Golf Club Brno údajně uzavřel nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví Žďasu, a.s. a na základě toho si klade nároky i na stavby, které se na těchto pozemcích nacházejí. Existence staveb byla deklarována formou pasportu v souladu s ustanovením § 104 stavebního zákona (zákon 83/1998 Sb.) a § 45 Vyhlášky č. 132/1998 Sb. a ověřena místně příslušným stavebním úřadem. Tuto skutečnost Žďas, a.s. ignoruje a tvrdí, že se nejedná o stavby ale pouze o terénní úpravy.

Přes shora popsané problémy byla však vždy prvotní hra a dobře udržované hřiště, které lákalo více a více návštěvníků z řad tuzemských i zahraničních hráčů golfu. O tomto víkendu se však situace dramaticky změnila. Na základě sdělení PGC Brno, že přebírá správu uvedeného golfového hřiště včetně výběru poplatků za hru a údržbu hřiště, aniž by doložili jakékoliv doklady, byli členové GCB 1932 nuceni platit za hru na svém mateřském hřišti stejný poplatek, jako náhodní hosté z jiných klubů, to vše za souhlasu Žďasu a.s., která údajně bezpečnostní agenturu na hřiště vyslala. Hřiště využívali členové PGC Brno, kteří zde pořádali mimo rámec sportovního kalendáře turnajů, schváleného Českou golfovou federací, vlastní turnaj bez odsouhlasení GCB 1932. S pomocí najaté ochranky si PGC Brno zajistil převahu a začal vybírat poplatky za užívání funkčního golfového hřiště, (nikoliv louky nebo jiné zemědělské půdy), které mu v žádném případě nepatří. Golfové hřiště je totiž stavba jako každá jiná (nejde jen o posekanou louku, ale složitě udržovaný systém vysévaných travnatých ploch) a v současné době by vybudování podobného areálu jako je ve Svratce stálo několik desítek milionů korun.

Kvalita golfového hřiště a všech udržovaných zelených ploch je záležitost dlouhodobá, které lze docílit pouze dlouholetou a pravidelnou údržbou tak, jak byla prováděna po třicet let užívání tohoto hřiště TJ Lokomotiva-Ingstav., resp. GCB 1932. Navíc je v areálu hřiště ve Svratce téměř dokonalá parková úprava, založená skupinou malířů, kde byl téměř každý strom zasazený s výtvarným účelem v neobyčejně harmonické kombinaci a s citem pro terén a krajinu.

Výbor GCB 1932 tentýž den oznámil počínání PGC Brno Policii ČR a podal v dané věci trestní oznámení. Zároveň bude podána civilní žaloba. Situaci byl přímo na místě posoudit i starosta obce Svratouch, neboť do jejího katastru pozemky spadají. Dosud klidná situace na hřišti ve Svratce tak vzala díky aktivitám Par Golf Clubu Brno, ke škodě všech zájemců o sportovní hru, za své. Výbor GCB 1932 bude požadovat spravedlivé a rychlé posouzení situace příslušnými orgány a okamžitě podniká další kroky k zajištění správy majetku golfového hřiště Svratka a k jeho dalšímu rozvoji pro celou golfovou veřejnost, jako tomu bylo doposud.

Golf Club Brno 1932

Štefánikova 10, 602 00 Brno

Další informace pro tisk podá:

Doc.Ing.Bohumil Puchýř, CSc - president GCB 1932

Tel. 0602/595080, 05/41148630

Ing. Radovan Drobílek - vicepresident GCB 1932

Tel. 0602/758262, 05/43215976-80

JUDr.Dagmar Bojanovská

Tel. 05/43216881-4

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.