Nová povinnost pro bytová družstva, SVJ a další právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku (např. s.r.o.)

Novou povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících zavádí Zákon č. 304/2013 Sb. ve znění od 1.1.2018. Jedná se o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby (také družstva a SVJ) do informačního systému veřejné správy.

Bytová družstva a další osoby zapsané v obchodním rejstříku tak musí učinit nejpozději do 1.1.2019. Společenství vlastníků jednotek a další osoby zapsané v jiném veřejném rejstříku než obchodním (např. spolky) tak musí učinit nejpozději do 1.1.2021.

Kdo je skutečný majitel?

Skutečným majitelem se rozumí člověk - fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Touto fyzickou osobou je u obchodní korporace člověk, který disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, nebo je osobou ovládající, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

V případě společností, kde nelze takovouto osobu určit, tj. zejména v případě bytových družstev a společenství vlastníků (tam, kde nemá žádný z vlastníků podíl na společných částech větší než 25 %), se jako skutečný majitel zapíší všichni členové statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Pokud je v případě SVJ členem statutárního orgánu právnická osoba - například družstvo, uvedou se jako majitelé SVJ členové statutárního orgánu družstva, totéž platí, pokud bude mít SVJ vlastníka, který disponuje více než 25 % podílu na společných částech domu (např. družstvo).

Zápis je potřeba provést bez ohledu na skutečnosti zapsané ve veřejné části veřejného rejstříku, tj. pokud se skuteční majitelé shodují s osobami zapsanými jako statutární orgán v rejstříku.

Zápis skutečného majitele je neveřejný

Skutečný majitel se zapisuje pouze do neveřejné části veřejného rejstříku (nelze jej z výpisu zjistit, tento zápis slouží zejména pro orgány veřejné správy). Zápis je potřeba provést prostřednictví vyplnění elektronického formuláře uveřejněného na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Jak provést zápis skutečného majitele

Podání je možno učinit na místě příslušný rejstříkový soud v papírové podobě s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky dané právnické osoby nebo s elektronicky uznávaným podpisem. Navrhovatelem je přímo daná právnická osoba (družstvo, SVJ). V případě papírového podání podepisuje formulář osoba, případně osoby, které jsou oprávněné za právnickou osobu jednat.

Vyplnění formuláře není nijak složité, avšak nekomfortní. V případě, že přidáte omylem více polí pro zadání fyzické osoby za navrhovatele nebo více polí pro zadání skutečného majitele, pak tato pole nelze umazat a formulář není možné bez vyplnění všech těchto polí uložit. V tomto případě je potřeba formulář zahodit a celý formulář vyplnit znova. Při každém přidání další osoby je navíc nutno nelogicky vždy rolovat formulářem nahoru.

Důležité upozornění: po vyplnění formuláře si stáhněte JSSM - jedinečný kód! Bez tohoto kódu nemůžete zkontrolovat zápis skutečného majitele v neveřejné části rejstříku. Pokud si kód neuložíte, nemáte žádnou možnost jej později získat. Odkaz pro zobrazení zápisu skutečného majitele.

Poplatek za zápis skutečného majitele

Pokud je prvozápis, případně jeho změna provedena do 1.1.2019, nepodléhá soudnímu poplatku. Po tomto datu zápis či jeho změny podléhají poplatku ve výši 1000 Kč.

Od poplatku jsou však podle Zákona č. 549/1991 Sb. osvobozeny právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, tj. například SVJ, neboť se zapisuje do rejstříku společenství, nikoliv do obchodního rejstříku. SVJ tak může se zápisem počkat až do 1.1.2021.

Postih za nesplnění povinnosti

Zapsané údaje musí odpovídat skutečnosti, tj. v případě jejich změny je potřeba učinit nové podání bez zbytečného odkladu. Není však třeba řešit změnu údajů, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru např. změna příjmení ženy po svatbě nebo změna trvalého bydliště.

Právnické osobě, která svou povinnost nesplní, nehrozí pokuta, ani zrušení s likvidací, může však čelit nepřímým negativním důsledkům spojeným s jinými právními předpisy, např. Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zdroj a odkazy

Další informace vč. možnosti vyplnění elektronického formuláře na tomto odkaze.

Zdroj: https://issm.justice.cz/

§ 118b až § 118j Zákona č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

§ 11 odst. 9 Zákona č. 549/1991 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Kontakt:

Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka společnosti Amentes s.r.o.

provozovatele webového portálu pro bytová družstva a společenství vlastníků webDOMU.cz

Klíčová slova ČR-byty-právo-internet-správa-družstva-SVJ-webDOMU.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.