Univerzita Pardubice podává na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) žádost o institucionální akreditaci. Je mezi prvními vysokými školami v České republice

Studenti v univerzitní knihovně Univerzitní posluchárny

Univerzita Pardubice žádá, v pořadí jako teprve čtvrtá vysoká škola v České republice, Národní akreditační úřad pro vysoké školství o institucionální akreditaci, a to pro 6 oblastí vzdělávání: dopravu, ekonomické obory, historické vědy, chemii, informatiku a zdravotnické obory.

Navržených šest oblastí vzdělávání pro bakalářské, magisterské i doktorské studium vyplývá z pěstovaných vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností univerzity, které mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu a pokrývají výuku na šesti fakultách Univerzity Pardubice - fakultě chemicko-technologické, ekonomicko-správní, dopravní, filozofické, elektrotechniky a informatiky a fakultě zdravotnických studií.

"Institucionální akreditace je velice náročný proces a její získání zároveň velice významné pro naši univerzitu. Měla by poskytnout univerzitě pravomoc akreditovat si v daných oblastech vzdělávání studijní programy sama. Tato větší pravomoc je samozřejmě spojená i s větší zodpovědností," vysvětluje k žádosti o institucionální akreditaci rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., který ve funkci rektora Univerzity Pardubice končí právě k 31. lednu, kdy žádost o institucionální akreditaci Univerzita Pardubice Národnímu akreditačnímu úřadu podává. "Univerzita Pardubice žádá o institucionální akreditaci zatím v šesti oblastech vzdělávání. V budoucnosti předpokládáme jejich rozšíření. V oblastech vzdělávání, kde univerzita institucionální akreditaci mít nebude, bude o akreditacích jednotlivých studijních programů rozhodovat nadále přímo Národní akreditační úřad."

Možnost institucionální akreditace vyplývá z novely vysokoškolského zákona. Umožňuje vysoké škole, aby po dobu deseti následujících let sama rozhodovala o struktuře a vnitřním obsahu studijních programů. Přináší větší samostatnost v rozhodování a realizaci studijních programů, ale také mnohem vyšší míru zodpovědnosti. K udělení institucionální akreditace musí vysoká škola splňovat řadu podmínek. Vedle kvalitního akademického sboru a významných výsledků vědy a výzkumu je to také nejméně deset let trvání výuky příslušného oborového zaměření.

"Podání naší žádosti předcházela řada komplexních kroků, které univerzita se svými fakultami činí v podstatě od doby, kdy vešla v platnost novela vysokoškolského zákona," upozorňuje rektor Ludwig na složitost přípravy institucionální akreditace. "Patří k tomu například rozsáhlá změna legislativního prostředí, úprava a propojení vnitřních informačních systémů, nastavení mechanismů vnitřního hodnocení a průběhu akreditačního řízení na univerzitě, zevrubné hodnocení procesů, které na univerzitě rozhodují o kvalitě vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti. Při přípravě nově koncipovaných studijních programů byla také velice důležitá spolupráce mezi fakultami, protože některé oblasti vzdělávání zasahují studijní programy několika fakult."

Univerzita a její fakulty zdokonalily proces hodnocení vlastní výuky až na úroveň jednotlivých předmětů, zavedly systém hodnocení akademických pracovníků. Byl zřízen i nový univerzitní orgán - Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice, která dohlíží na kvalitu všech procesů včetně přípravy a schvalování jednotlivých studijních programů.

"Institucionální akreditace znamená pro vysokou školu určité potvrzení její kvality. Získá tak kompetence, které jí umožní větší míru samostatnosti při rozhodování o detailnějším zaměření poskytovaného vzdělávání a při realizaci nabízených studijních programů v daných oblastech vzdělávání," potvrzuje důležitost institucionální akreditace pro univerzitu a její fakulty i prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., od 1. února nový rektor Univerzity Pardubice.

"Propracovaný systém vzdělávacích procesů, jejich kvalitní zajištění jak personální, tak materiální, dle definovaných a přísných standardů, by měl zlepšit i spolupráci mezi fakultami a ve finále přinést nejvíce prospěchu našim studentům a budoucím absolventům. Univerzitě jako takové by měl umožnit další rozvoj a posílit její postavení a kredibilitu nejen doma, ale i v rámci našich mezinárodních aktivit," vidí přínos institucionální akreditace nový rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Významné postavení Univerzity Pardubice mezi českými vysokými školami potvrzuje i skutečnost, že po Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci, které k tomuto kroku přistoupily v závěru loňského roku, je Univerzita Pardubice teprve čtvrtou českou vysokou školou, která žádost o institucionální akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství podává.

Podle nově nastavených studijních programů a vzdělávacího systému by se mělo vyučovat na Univerzitě Pardubice již v akademickém roce 2019/2020.

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.