Obrana a bezpečnost ČR - hlavní téma odborné debaty ve Středočeském kraji

První odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR Foto: Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

První odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR Foto: Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

Celé diskusní fórum bylo okořeněno statickými ukázkami produktů České zbrojovky a.s. (např. zbraně balistická ochrana a vybavení jednotlivce), VOP CZ, s.p. (např. autonomní vozidlo TAROS) a také technického vybavení Policie ČR Středočeského kraje včetně prezentace dronu, balistické ochrany a vybavení HZS se změřením na ochranu obyvatelstva proti chemickým látkám. „Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejoptimálnější řešení. Formát debat ROAD SHOW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl a který by svým dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“ reagoval na organizaci akce Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci České Zbrojovky, a.s. Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, mimo jiné zmínila zkušenost z období svého působení v úřadu starostky malé obce na Benešovsku, o nedostatečné informovanosti blížící se hrozby bleskové povodně.

Dne 11. 4. 2017 proběhla v prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi vůbec první odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 - My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Středočeského kraje. Debaty se zúčastnilo nad 150 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce PSP ČR, představitele státní správy, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem Vadimem Petrovem, patřila např. informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu. V hlavním panelu zasedli:

- Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraj

- Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany, KÚ Středočeského kraje

- Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu, PSP ČR

- Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB, z.ú.

- Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost, PSP ČR

- David Kádner, předseda Výboru pro obranu, PSP ČR

- JUDr. Alena Netolická, náměstkyně pro řízení sekce právní, MO

- genpor Ing. František Malenínský, zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu, MO

- plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro SKPV

- plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium ČR

- Ing. Radek Hauerland, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s. (generální partner projektu)

- JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, Mark2 Corporation Czech, a.s. (technický partner projektu)

- Radek Zachoval, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o. (zlatý partner regionu).

Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, mimo jiné zmínila zkušenost z období svého působení v úřadu starostky malé obce na Benešovsku, o nedostatečné informovanosti blížící se hrozby bleskové povodně. Proto zdůraznila nutnost včasné informovanosti o blížících se hrozbách ze strany kompetentních organizací. Rovněž vyzdvihla potřebu efektivnější komunikace v rámci celého IZS. "Pokud by bylo možné do složek IZS zahrnout i další subjekty a integrovat ze soukromého segmentu například bezpečnostní agentury, funkčnost celého systému by se rozhodně zlepšila.“, konstatoval JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel M2C. "Již nyní vytváříme na řadě míst bezpečnostní mikroregiony spojující obchodní centra, školy, průmyslové i další objekty, ve kterých se nám, ať už uvnitř či vně, daří zlepšovat celkový pocit bezpečí.“ dodal.

„Složky IZS na operační úrovni spolupracují velmi profesionálně, efektivně a jsou schopné velmi kvalitně spolu komunikovat, což už se ovšem nedá říct o komunikaci na vrcholové úrovni kompetentních orgánů státní správy.“ kritizoval poslanec a předseda Výboru pro obranu, David Kádner. Během svého proslovu proto zdůraznil nutnost zlepšení komunikace všech zainteresovaných orgánů státní správy se složkami IZS při řešení jednotlivých hrozeb.

"Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejoptimálnější řešení. Formát debat ROAD SHOW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl a který by svým dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“ reagoval na organizaci akce Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci České Zbrojovky, a.s. "Z našeho pohledu je ROAD SHOW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem pojetí především technologických, a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi odbornou i laickou veřejností.“ vyzdvihl potenciál celé akce Radek Zachoval, vedoucí technického oddělení Siemens s.r.o. Dále upozornil, že v době velkého rozmachu sociálních sítí, se kterými je spojena otázka ochrany soukromí, je nesmírně důležité zaměřit se především na „bezpečnostní gramotnost obyvatel“, ať už jde například o vnímání svého okolí či způsoby chování při kritických situacích.

Ve světle aktuálních událostí byla značná pozornost věnována také tématu terorismu, jež v posledních letech představuje jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro členské státy EU. K připravenosti Policie ČR chránit měkké cíle se vyjádřil plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie. "Policie je vysoce profesionální sbor připravený provést zákrok proti ozbrojenému pachateli na kterémkoliv místě v ČR v maximálním čase do 10 minut. Poskytujeme teoretickou i praktickou metodickou pomoc organizátorům společenských akcí prostřednictvím vyškolených policistů. V ČR máme systém prvosledových hlídek, vybavených balistickou ochranou, útočnými puškami a takticky vyškolenými policisty“, komentoval. "Významnou roli sehrává služba kriminální policie a vyšetřování, která je schopna prostřednictvím spolupráce zejména se zpravodajskými službami předejít rizikům dříve, než dojde ke spáchání teroristického útoku nebo útoku aktivního střelce“, dodal plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro SKPV.

Náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany České republiky, JUDr. Alena Netolická, se v rámci svého vystoupení soustředila na přípravu záměru Ministerstva obrany vytvořit právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel ČR, jejich znalosti a dovednosti i vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by následně mohli využít k obraně státu. Na tuto inciativu auditorium reagovalo velmi pozitivně, zejména z hlediska možnosti zavedení branné přípravy do škol a tím i zvyšování již zmíněné „bezpečnostní gramotnosti obyvatel“. Mimo jiné zazněla i skutečnost, že Ministerstvo obrany má v tomto ohledu na co navazovat, neboť již v minulosti ČR měla propracovaný a ucelený model přípravy občanů k obraně státu formulovaný v Zákonu č. 184/1937 Sb. Národního shromáždění o branné výchově.

Akce v Mladé Boleslavi odstartovala sérii debat odborníků s veřejností na téma obrany a bezpečnosti, které se na pozadí aktuálních událostí žene do popředí zájmu každého občana naší země. Plánem realizačního týmu RSW 2017 je zavítat do každého kraje ČR s cílem zlepšit stávající situaci informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení této problematiky na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem. "Od projektu také očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země jako takové.“ upřesnil hlavní organizátor, Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel neziskové organizace NIPOAB.

Další zastávkou RSW 2017 se pravděpodobně stane hlavní město Praha. Bližší informace naleznete na internetových stránkách http://www.institutobrany.cz. I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!

ŘEKLI O ROAD SHOW:

Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Podvýboru pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

"Máme za sebou první z řady veřejných debat na téma obrany a bezpečnosti. Je to důkaz toho, že založení Národního institutu pro obranu a bezpečnost má smysl. Za pochodu jsem si ověřil, že i v krátkém časovém úseku, s nevelkým týmem kvalitních a pro věc zapálených spolupracovníků, s nevelkým rozpočtem si lze nejenom naplánovat, ale především skutečně zorganizovat a zajistit realizaci aktivit, které jsou významným přínosem ke zvýšení schopností země čelit krizovým situacím. Ještě jednou chci i touto cestou poděkovat za významnou a neocenitelnou podporu paní hejtmance Středočeského kraje, paní Jaroslavě Pokorné Jermanové a jejímu týmu bezpečnostních odborníků, poděkovat všem panelistům, kteří se Road Show 2017 v Mladé Boleslavi zúčastnili, poděkovat partnerům a v neposlední řadě i projektovému týmu Národního institutu pro obranu a bezpečnost. Co dodat na závěr. Snad jen to, že se těším na další setkání s občany a bezpečnostní komunitou v dalších krajích České republiky, čeká nás mnoho potřebné a užitečné práce.“

Martin Lank

poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

"Akce jako je projekt ROAD SHOW 2017 je důležitá a významná, neboť dává možnost všem zúčastněným subjektům v oblasti obrany a bezpečnosti se setkat a vyměnit si vzájemně zkušenosti a cenné informace. Mnohdy zaznívá skutečnost, že to co může jeden subjekt považovat za problematické, může jiný subjekt považovat za snadné a je schopen nabídnout efektivní způsob řešení. Sdílení informací, interoperabilita je klíčem k úspěchu a k ochraně obyvatelstva této země. 14 diskusních fór v oblasti obrany a bezpečnosti v jednotlivých krajích, nabízí všem účastníkům se seznámit nejen s jednotlivými kompetentními a zainteresovanými subjekty, ale především s potřebami a nabídkou toho nejlepšího, co tato země pro svou bezpečnost nabízí. Děkuji organizátorům za tento projekt a možnost se jej zúčastnit.“

Celé diskusní fórum bylo okořeněno statickými ukázkami produktů České zbrojovky a.s. (např. zbraně balistická ochrana a vybavení jednotlivce), VOP CZ, s.p. (např. autonomní vozidlo TAROS) a také technického vybavení Policie ČR Středočeského kraje včetně prezentace dronu, balistické ochrany a vybavení HZS se změřením na ochranu obyvatelstva proti chemickým látkám.

O projektu RSW 2017 My a naše bezpečnost

Organizátor:

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

Partneři:

Česká Zbrojovka, a. s. (generální partner); Mark2 Corporation Czech, a. s. (technický partner); VOP, s. p. (partner), VTÚ, s. p. (partner); NANOLOGIX SE (partner), Siemens s.r.o. (zlatý partner regionu).

Podpora a záštity:

Prezident ČR, předseda PSP ČR,

předseda Výboru pro obranu PSP ČR,

předseda Výboru pro bezpečnost PSP

ČR, ministr obrany, ministr vnitra,

prezident Hospodářské komory,

Statutární město Mladá Boleslav,

HZS Středočeského kraje,

Policie České republiky - KŘP Středočeského kraje. ?

Mediální partneři:

ICT Network News, ICT TV, ICT Security,

Corporate ICT, Reseller Channel VAR,

Net Guru, AVERIA LTD., KYBEZ, ČIMIB

Více na http://www.institutobrany.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-správa-policie-armáda-bezpečnost-Středočeský

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.