Prohlášení k realizaci projektu Bydlení Cibulka

Společnost Metrostav Intertrade, a.s., dosud neobdržela rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým bylo podle zatím neoficiálních zpráv zrušeno stavební povolení na výstavbu bytového komplexu Bydlení Cibulka v Praze 5. Z dosavadních informací však vyplývá, že soud rozhodl pouze na základě zjištěných formálních nedostatků, jež vydání povolení provázely. K samotné podstatě tohoto investičního záměru nevznesly justiční orgány jedinou připomínku.

Tento postoj je v souladu s míněním představitelů společnosti Metrostav Intertrade, a.s. Nadále jsme - ve shodě s reprezentanty města i nezávislými odborníky - hluboce přesvědčeni o správnosti urbanistické filosofie využívající stávající městské infrastruktury a řídící se zásadou, že člověk je také součástí přírody. Společnost Metrostav Intertrade, a.s. si není vědoma jakéhokoli negativního zásahu do životního prostředí, k němuž by došlo z její strany během výstavby bytového komplexu Bydlení Cibulka v Praze 5 ani při přípravě stavebního pozemku.

Uskutečnění tohoto investičního záměru, který v souladu s územním plánem hlavního města nahrazuje neekologickou průmyslovou výrobu bydlením, je naopak z dlouhodobého hlediska pro tuto lokalitu výrazným ekologickým přínosem. Lze to snadno doložit stručným přehledem faktů, které k naší lítosti nebyly dosud publikovány. Přehled tvoří přílohu tohoto prohlášení. Metrostav Intertrade, a.s. je přesvědčen, že stavební řízení v podobě, v jaké dnes v tuzemských podmínkách probíhá, umožňuje uplatnit všechny konstruktivní připomínky k investičnímu záměru a dát mu výslednou podobu, která plně respektuje oprávněné zájmy zúčastněných stran.

České právní prostředí ovšem někdy umožňuje také napadání takto široce prodiskutovaných projektů sice zákonnou cestou, avšak ze zcela formalistních a naprosto nekonstruktivních pozic. I to je však pro nás cenným poučením. Jsme přesvědčeni, že po eliminaci formálních nedostatků, které nesouvisejí s podstatou investičního záměru, vyniknou pozitivní aspekty naší práce.

Příloha

Dosud neuveřejněná fakta o nedávném stavu životního prostředí v lokalitě Cibulka

Smutnou dominantu nástupního prostoru do parku Košíře - Motol z ulice Naskové tvořil tovární komplex. Ten už neslouží svému původnímu účelu. K němu přiléhaly tři další stavby, na jejichž místě má nyní vyrůst bytový komplex. Rozhodně se nedomníváme, že by odstranění těchto pozůstatků průmyslové výroby mělo vyvolávat negativní reakce. Šlo o:

- Neutralizační jímku, do níž byla svedena chemická kanalizace z bývalé galvanovny. Ta sama o sobě představovala velké ekologické nebezpečí a bylo ji třeba zlikvidovat s maximální obezřetností.

- Uhelnou kotelnu s přilehlou skládkou paliva. Ve své době zásobovala průmyslový komplex teplem, pro okolí byla zdrojem obtížných zplodin. Kotelna byla odstavena a asanována, náhradou byl na toto místo přiveden středotlaký plynový rozvod.

- Nefunkční přepouštěcí vodojem s původním účelem vyrovnávat tlaky ve vodovodní síti. Vodojem nebyl nikdy zkolaudován a nikdy tak nesloužil svému účelu.

Na pozemku se nacházela rovněž navážka škváry z kotle uhelné kotelny a hned několik černých skládek. I tady jsme zasáhli ve prospěch životního prostředí na Cibulce a na vlastní náklady veškerý odpad vyvezli. Za několik let, kdy tento pozemek a stavby na něm chátraly, se na opuštěném prostranství uchytily náletové dřeviny. Vyrůstaly mezi škvárou a odpadky, vyživovány kalem z neutralizační jímky. K jejich vykácení jsme byli nuceni přistoupit v souladu s názorem kompetentních orgánů, které posuzovaly náš projekt. Stalo se tak, bohužel, pod termínovým tlakem sice po vydání povolení, ale před uplynutím příslušné správní lhůty. Již dříve jsme se nicméně zavázali vysázet po dokončení stavby na pozemku jako náhradu celkem 155 kvalitních stromů a další stovky keřů, které budou svou druhovou skladbou odpovídat skladbě porostu v parku Košíře - Motol. Jsme přesvědčeni, že tento postup je zároveň bližší záměrům zakladatelů parku Cibulka, který vznikal počátkem 19. století z popudu biskupa Thuna rovněž jako promyšleně koncipovaná zóna oddechu. Vznikne tak další park o rozloze přibližně jednoho hektaru se hřištěm navazující na nynější rekreační zónu.

Kontakt: Ing. Tomáš HLAVÁČEK, člen představenstva Metrostav Intertrade, a.s.

Klíčová slova PROTEXT-Metrostav Intertrade-bydlení-Cibulka

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.