Prohlášení výkonného výboru Unie státních zástupců ČR

Na mimořádném zasedání bylo konstatováno, že členové unie jsou nespokojeni s tím, jak se se státními zástupci zachází a jakým způsobem jsou řešeny neduhy resortu. Státní zástupci prošli za posledních l0 let několikanásobným prověřováním. Vždy dokázali projevit dostatečnou míru ukázněnosti. Nehrdlili se ani o l4. plat. Odezvou bylo pouhé prohlubování jejich dehonestace. Je to stav, který lze označit za ponížené postavení, a to navzdory tomu, že postavení státních zástupců v systému moderní justice je srovnatelné s postavením soudců včetně vzájemné pracovní prostupnosti těchto profesí.

Soustava státního zastupitelství by měla být účinným nástrojem státu, zejména tam, kde dochází ke střetu se zločinností. Nebudeme daleko pravdy, jestliže budeme tvrdit, že organizovaná kriminalita ohrožuje principy civilizace. O síle zločinu tedy máme všichni dostatečnou představu. Na druhé straně o síle státního zastupitelství si nikdo nedělá iluze. Jakoby neustále přetrvával stav, kdy "ekonomové předháněli právníky". Nechce se věřit tomu, že tento stav vyhovuje představám některých vrstev ve společnosti. To by naznačovalo tragické konce.

Unie státních zástupců je připravena kdykoliv poskytnout pomoc při řešení legislativních otázek souvisejících s trestní justicí. Udělá vše proto, aby státní zástupci byli sebevědomí, aby neměli pocit, že jsou úředníky na pomezí spravedlnosti. Úctu a respekt si však každý státní zástupce musí vydobýt sám. Výkon jeho funkce musí být nezpochybnitelný. Věříme, že neexistuje objektivní důvod, aby pohledy na řešení zásadních problémů byly odlišné. Plynulá součinnosti s ministerstvem spravedlnosti by měla být samozřejmá.

Unie státních zástupců považuje reformu soudnictví za nezbytný krok pro posílení české justice. Smyslem novely trestního řádu bylo zefektivnění trestního řádu před přijetím nového zákona. Tento záměr však nebyl dodržen. Zásahy jsou tak rozsáhlé povahy, že vznikají obavy, aby se trestní řízení nedostalo do bludného kruhu se všemi negativními dopady na délku řízení a na účinnost postihu pachatelů trestných činů, především těch nejzávažnějších. Domníváme se, že přijetí novely trestního řádu bude záviset na vůli předkladatele korigovat rozsah některých ustanovení. Nepovažovali bychom za vhodné, aby novela trestního řádu dostala "před soud" mnohem více lidí. Větší množství zprošťujících rozsudků bude vždy negativem a už vůbec nelze srovnávat trestní řízení s civilním řízením, kde končí třetina věcí zamítnutím žaloby. Takovýto názor nerespektuje smysl spravedlnosti a naopak nabádá k určité lehkomyslnosti při trestním stíhání.

Unie státních zástupců dále konstatuje, že nový zákon o státním zastupitelství byl připravován bez zpracování věcného záměru. Přes údajný nedostatek času bylo pak první čtení v Poslanecké sněmovně odročeno o dva měsíce. Navíc návrh zákona doznal řady změn po zásahu na ministerstvu spravedlnosti. Dokonce z úvodní části této normy byla odstraněna zmínka o nezávislosti státního zastupitelství. Kabinetní ukázkou nesprávného pojetí postavení státního zastupitelství je znění ust. § 29 odst. 2 zákona, podle něhož by jakýkoli funkcionář ministerstva mohl získat informaci o stavu řízení "v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné".

Unie státních zástupců též považuje za důležité připomenout, že rozšíření úkolů a působností státního zastupitelství, což souvisí jak s novelou trestního řádu, tak i s novým zákonem o státním zastupitelství, ale i dalšími předpisy, není dostatečně personálně zajištěno. Tento problém nelze odbýt tvrzením, že kdyby všichni státní zástupci pracovali odpovědně a plně využívali pracovní dobu, pak by všechny další úkoly zvládli. V současné době existují "malá" okresní státní zastupitelství, u nichž je pracovní vypětí na hranici psychické a fyzické únosnosti. Navíc příliv nových talentů do resortu je těžkopádný a nereflektuje současnou potřebu.

Unie státních zástupců považuje za zřetelnou diskvalifikaci státních zástupců jejich postavení vyplývající z platného zákona o ochraně utajovaných skutečností. Státní zástupci na rozdíl od soudců nejsou zařazeni mezi určené osoby ze zákona pro všechny stupně utajení. Tento režim nedopadá ani na obhájce, kteří jsou pouze případ od případu poučováni o tom, že se seznamují s utajovanými skutečnostmi. Tato úprava navozuje stav nesouměřitelného postavení státních zástupců, soudců a obhájců v trestním řízení.

Věcný záměr nového zákona o ochraně utajovaných skutečností, kterým měl být zákonu vrácen jeho původní smysl - vyhovět potřebám NATO, toto pojetí nemění, naopak ho rozšiřuje v tom smyslu, že i soudci by měli býti podrobeni režimu bezpečnostních prověrek! V této souvislosti a z důvodu zdravého rozumu připomínáme, že mise expertů Evropské unie při kontrole programu v oblasti justice a záležitostech vnitra již v roce l997 konstatovala, že "nezávislost soudců a státních zástupců je nutno posílit a zlepšit jejich funkčnost" s vysvětlujícím dovětkem: "Česká justice dnes čelí obrovské odpovědnosti, kterou dříve neznala. Fenomén privatizace a restituce, v nichž se často angažují ekonomické a finanční síly, exploze hospodářské kriminality, jíž se nezřídka dopouštějí veřejné osoby nebo osoby, které jsou s nimi těsně propojené. Není těžké si představit, jaké je pokušení politické většiny využít své moci jako nástroje pro ovlivňování systému justice".

Výkonný výbor unie se též zabýval zveřejněním okolností ohledně státního zástupce dr. Jaroslava Šejvla. Celá situace je líčena jako selhání soustavy státního zastupitelství. Morální a politickou odpovědnost je však třeba hledat u těch vládních činitelů, kteří rozhodovali o renominaci, to je o jmenování státních zástupců z řad původních prokurátorů v roce l994. K výzvě ministra spravedlnosti, aby jmenovaný rezignoval na funkci státního zástupce, se připojujeme.

Závěrem všichni členové výboru Unie státních zástupců přesto vyslovují přesvědčení, že postavení soustavy státního zastupitelství bude krok po kroku posilováno, aby mohlo plnit nanejvýš aktuální úkol, to je v co největší míře paralyzovat kriminalitu a vrátit tak občanům důvěru v myšlenku, že čelit zlu má hluboký lidský smysl.

Za výkonný výbor Unie státních zástupců ČR: prezident Ctirad Löffelmann

Klíčová slova PROTEXT-Unie státních zástupců ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.