Panevropská studie regionálních rozdílů v léčbě

Ze studie ENACT (The European Network for Acute Coronary Treatment Study; Studie Evropské sítě pro akutní koronární léčbu) vyplývá, že po celé Evropě byl zaznamenán vyšší výskyt nestabilní angíny (UA) než infarktu myokardu (MI).

V Evropě existují značné rozdíly v diagnostikování a léčbě pacientů, u nichž byly zjištěny nestabilní angína či infarkt myokardu, vážná srdeční onemocnění, známá pod společným označením akutní koronární syndromy (ACS). Nově zjištěné údaje svědčí o doposud neznámém faktu, že poměr výskytu UA a MI (1,2:1) je obdobný po celé Evropě a že UA skutečně převažuje. Tyto závěry zveřejnili odborníci na XXI. kongresu Evropské kardiologické společnosti (The European Society of Cardiology).

ENACT je vůbec první panevropskou epidemiologickou studií zkoumající národní rozdíly ve výskytu, diagnostikování a léčbě ACS. Více než 20 zemí nashromáždilo srovnávací údaje zachycující, jak kardiologové srdeční onemocnění diagnostikují a léčí. Až doposud se studie v této oblasti soustředily pouze na koronární choroby srdce všeobecně či jenom na infarkt myokardu, nebo se omezovaly pouze na jeden stát.

"Nyní už víme, že nestabilní angína je jako příčina hospitalizace běžnější než MI," informoval profesor Keith AA Fox z edinburghské Královské nemocnice (Royal Infirmary, Velká Británie) a předseda poradního sboru ENACT. "Na základě zjištění ENACT by kardiologové v případě pracovní diagnózy nestabilní angíny měli postupovat stejně průrazně při aplikaci léčebných metod a zákroků, jako to dělají, mají-li co do činění s pacientem, u kterého byl zjištěn MI."

Výsledky studie ENACT byly předloženy na briefingu nazvaném "Optimalizace léčby akutních koronárních syndromů: Spektrum klinických přístupů"; demonstrují, že diagnostikování UA je problematičtější než vypracování diagnózy u pacientů s MI. Fakta svědčí názorně o tom, že u 90 procent pacientů hospitalizovaných s pracovní diagnózou MI se její správnost později potvrdila. Na rozdíl od toho se na základě nemocničního vyšetření potvrdily pouze dvě třetiny veškerých pracovních diagnóz UA a pouze polovina veškerých pracovních diagnóz ACS. Svědčí to o nutnosti zdokonalení diagnóz a rizikové stratifikace, jež by v případě ACS umožnily náležitou farmakologickou léčbu a/nebo chirurgický zákrok.

V Evropě je ACS každoročně postižen průměrně jeden miliónů osob. Výskyt MI v uplynulých letech v západních zemích poklesl, patrně vlivem větší znalosti rizikových faktorů, jako jsou kouření a vysoký tlak, a jejich lepšímu zvládání. Navíc pokrok v léčbě, jako například široce rozšířené uplatňování trombolytické terapie a primární angioplastiky, znamenají, že naději na přežití MI má více pacientů.

Kromě toho, zároveň s rostoucími odbornými znalostmi klinických lékařů stoupá počet zjištěných případů UA a sílí vědomí, že může být předzvěstí MI. UA není zevrubnou diagnózou a může zahrnovat heterogenní populaci pacientů.

Studie ENACT dále dokazuje, že závažnost UA je podceňována; data svědčí o tom, že MI a UA mají obdobnou nemocniční míru úmrtnosti - šest procent u MI v porovnání s pěti procenty v případě UA (tyto číselné údaje jsou nízké, pravděpodobně proto, že nezachycují předčasná úmrtí). Tato zjištění dále podtrhují logický výklad, že UA je běžná a stejně závažná jako MI a je zapotřebí asertivních kroků při vypracovávání lepší diagnózy a léčby pacienta.

"Kolektivně jsme učinili významný pokrok v boji proti MI," prohlásil profesor Dennis V.Cokkinos, z athénského Onassis Cardiac Surgery Centre. "Výsledky zkoumání ENACT svědčí zcela jasně o tom, že nyní musíme věnovat zvýšenou pozornost rozpoznávání nestabilní angíny. Naším příštím úkolem bude dosáhnout evropské součinnosti při diagnostikování a léčbě UA."

Studii ENACT sponozoroval Schering-Plough Pharmaceuticals jako součást svého podílu na zlepšování léčby kardiovaskulárních chorob.

Ots Original Text Service: European Network for Acute Coronaty Treatment Internet:

Network for Acute Coronary Treatment Internet: http://www.newsaktuell.de Kontatk: Nina Mehta, +34-609-326-533 (in Barcelona), nebo +212-885-0399 (after 1 September), nebo Marian Cutler, +34-609-326-576 (in Barcelona), nebo +212-885-0448 (after 1 September), both of Hill & Knowlton, for ENACT.

Klíčová slova PROTEXT-studie ENACT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.