Otevřený dopis KSL a HK ČR předsedovi vlády Andreji Babišovi

Vážený pane předsedo vlády,

jménem Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení soukromých gynekologů ČR, České stomatologické komory, Sdružení ambulantních specialistů ČR a Hospodářské komory ČR Vás žádáme o střízlivý přístup ke zvyšování platů a mezd ve zdravotnickém sektoru.

Období pandemie covid-19 bylo těžkou zkouškou našeho zdravotnictví, která znamenala enormní zátěž zdravotnického personálu. Plně si vážíme vynaloženého úsilí zdravotníků a jejich zásadního přínosu pro zvládnutí pandemie v ČR. Přestože jsme si vědomi toho, že jejich obrovské nasazení nikdy nelze zcela vykompenzovat penězi, je zapotřebí připomenout, že zaměstnavatelé oceňovali jejich fyzické i psychické vypětí finančními odměnami a příplatky po celé období pandemie. Zaměstnanci pracující na jednotkách vyhrazených pro pacienty s potvrzenou nákazou covid-19 si pak bez ohledu na profesi přišli měsíčně i na 20.000,- Kč až 30 .000,- Kč navíc. Dvakrát došlo k vyplacení mimořádných odměn zdravotníkům. Díky tomu, ale také díky opakovanému plošnému navyšování v minulých letech, nárůst platů a mezd ve zdravotnictví v letech 2020 a 2021 vysoce předčil všechny ostatní odvětví.

Ukazuje se, že hlavním problémem českého zdravotnictví již nejsou nízké platy a mzdy, jak tomu bylo před několika lety. Naopak, zkušenosti z let 2020-2021 ukazují, že jejich zvyšování přináší opačný efekt, než bychom předpokládali. Zaměstnanci začali žádat o sjednání kratší pracovní doby, protože díky vyšším příjmům preferují více volného času. Opakované plošné navyšování platů a mezd ve zdravotnictví tedy paradoxně může způsobit pokles pracovních kapacit a prohloubit personální krizi.

Plošné zvyšování platů znemožňuje adekvátně ohodnotit klíčové pracovníky. Pro jejich odměňování je třeba nastavit motivační systém odměňování. Pokud zaměstnavatel nemůže díky plošnému navyšování platů diverzifikovat odměňování jednotlivců, je výsledkem ztráta motivace a pokles kvality. Již dnes tvoří osobní náklady u některých poskytovatelů až 90 % veškerých nákladů, což jim znemožňuje investovat odpovídající prostředky do modernizace, ale často i do rekonstrukce a běžné údržby zastaralých budov. Přirozená soutěž mezi poskytovateli zdravotních služeb je pak hybatelem rozvoje zdravotnictví jako celku. Plošné navýšení platů tuto soutěž značně pokřivuje a kazí zdravé prostředí na tomto trhu práce. A řadě zařízením způsobuje existenční potíže. Proto také Rada poskytovatelů, sdružující zástupce všech segmentů zdravotní péče, plošné navyšování platů ve zdravotnictví na svém posledním jednání jednomyslně odmítla.

Odbory jako důvod pro navýšení mezd uvádějí rezervy na účtech zdravotních pojišťoven a navýšení platby za státní pojištěnce. Toto navýšení by však primárně mělo být určeno na péči o pacienty a zlepšení její kvality a dostupnosti. Ke stejnému účelu mají být použity i rezervy na účtech pojišťoven.

Navýšení mezd, a to všech pracujících, by mělo pokrýt inflaci. Správnou cestou, jak toho docílit jsou daňové úlevy, snížení daňového zatížení a úprava systému povinných odvodů. Chápeme, že tato systémová řešení nelze realizovat v krátkém čase a rozumíme snaze vlády navýšit platy státních zaměstnanců tak, aby pokrylo inflaci.

Máme za to, že stejnou měrou mají být případně navýšeny také platy zdravotníků. Odbory a Českou lékařskou komorou požadovaný desetiprocentní nárůst požadujeme za naprosto neadekvátní. Vzhledem k tomu, že mzdy a platy ve zdravotnictví dlouhodobě rostou rychleji než v ostatních odvětvích, a zejména v posledním roce došlo k jejich enormnímu navýšení, je požadavek na jejich další 10 % navýšení v rozporu s dobrými mravy. Navíc v situaci, kdy máme historicky nejvyšší zadluženost státu, ekonomika se ještě nevzpamatovala z opakovaných lockdownů a lze očekávat, že na řadu odvětví teprve problémy dolehnou.

Je nutné také jasně říci, že určování výše platů ve zdravotnictví není rolí vlády, neboť zdravotníci nejsou státními zaměstnanci. Role zdravotnických odborů je v jednáních s managementy jednotlivých zdravotnických zařízení a výše platů a mezd mají být výsledkem kolektivního vyjednávání, nikoliv ve vyjednávání s ministrem či premiérem.

Vážený pane předsedo vlády,

vyzýváme Vás, abyste nevyslyšel aktuální výzvy odborů a o případném navýšení platů rozhodl s přihlédnutím k celkovému objemu finančních prostředků, který byl do sektoru zdravotnictví v roce 2020-21 alokován, a též v symetrii k navýšení v dalších sektorech národního hospodářství. Pokud se vláda nakonec rozhodne o plošném navyšování platů a mezd ve zdravotnictví, je třeba finanční prostředky k tomu potřebné spravedlivě poskytnout všem segmentům poskytovatelů zdravotní péče cestou Úhradové vyhlášky pro rok 2022. Skokový plošný růst platů je nicméně odtržený od ekonomické reality a pouze prohloubí rozpočtový schodek a omezí konkurenceschopnost.

S pozdravem

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Klíčová slova ČR-lékaři-Babiš-mzdy-hospodářství-Česká stomatologická komora

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.