Nová etapa v zadávání veřejných zakázek - revoluce v roce 2016

Již po osmé Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) uspořádala v Hradci Králové odbornou konferenci, tentokrát nazvanou Nová etapa v zadávání veřejných zakázek - revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci, přezkumu a auditu.

Konference se zúčastnilo bezmála 160 zástupců odborné veřejnosti. Konference se konala pod záštitou Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, a Petra Rafaje, předsedy ÚOHS.

Dvoudenní konference se zaměřila na aktuálně připravované změny v legislativě týkající se oblasti veřejného investování.

Dne 5. října 2015 vláda schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je transpozice evropských směrnic, ale i zjednodušení zadávacích postupů a snížení administrativní zátěže. Posun v obsahu ministerského návrhu zákona na základě meziresortního řízení, jeho další změny požadované Legislativní radou vlády a následně Vládou ČR osvětlili v úvodu konference Vlastimil Fidler a Pavel Herman z MMR. V důsledku toho došlo mj. k těmto zásadním změnám:

- Povinné zřízení hodnotící komise u veřejných zakázek nad 300 mil. Kč.

- Snížení limitu pro dodatečné změny závazku z 50 na 30 % ceny původní veřejné zakázky.

- Odstranění výjimky pro správní delikty u veřejných zakázek spolufinancovaných z EU.

Vzhledem k transpozici je nutné, aby nový zákon byl platný nejpozději od 18. 4. 2016.

Úpravu dohledu v připravovaném zákoně představil Josef Chýle, místopředseda ÚOHS. Cílem nové právní úpravy je dosáhnout v rozhodovací praxi ÚOHS více meritorních rozhodnutí, k čemuž by mělo přispět zejména:

- Zrušení zvláštní úpravy předběžných opatření.

- Stanovení dostatečné blokační lhůty pro uzavření smlouvy ode dne zahájení přezkumného řízení.

- Vyloučení rozkladu proti procesním usnesením.

- Zákonem daný postup ÚOHS v příp. „obstrukcí“ ze strany účastníků řízení.

S aktuální rozhodovací praxí ÚOHS seznámil účastníky Mojmír Florian (ÚOHS).

Nemalá pozornost byla věnována budoucnosti elektronizace zadávání v ČR a Národnímu elektronickému nástroji (NEN). Z příspěvku Evy Vízdalové z MMR vyplynulo, že pro dosažení plné elektronické komunikace při zadávání veřejných zakázek, která by byla dle návrhu MMR povinná pro všechny zadavatele od 18. 10. 2018, je nutné zjednodušit požadavky na využívání elektronického podpisu a redukovat počet dokumentů, jež by elektronickým podpisem měly být opatřeny. Snahou MMR bude též sjednotit a snížit počet informačních systémů o veřejných zakázkách. S možnostmi využívání NEN mj. též externími administrátory veřejných zakázek seznámil Stanislav Bogdanov (MMR). Stejně jako zadavatelé i externí administrátoři mohou využívat NEN zdarma.

Z ankety realizované v průběhu konference vyplývá, že připravovaná legislativní opatření jsou přijímána odbornou veřejností pozitivně a odráží záměr kultivovat a zjednodušit veřejné zadávání v ČR. „I když se připravovaná legislativní opatření jeví jako smysluplná a účelná, je třeba je podrobně vysvětlit a objasňovat zadavatelům, dodavatelům a další odborné veřejnosti. Zatím byl kladen logicky důraz na tvorbu nové právní úpravy, nicméně to, co se nesmí podcenit a v čem spočívá úspěšnost připravované legislativy, je právě fáze její implementace a následné metodické podpory,“ poznamenal Tomáš Machurek, předseda výkonného výboru AVZ a partner advokátní kanceláře MT Legal.

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: polaskova@asociacevz.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-správa-služby-Asociace pro veřejné zakázky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.