KONCEPT ECDL JIŽ 14 LET POMÁHÁ ŠKOLÁM PŘI VÝUCE „POČÍTAČŮ“

Již více než 14 let je v České republice využíván mezinárodní koncept ECDL (European Computer Driving Licence), a to jako nezávislý a standardizovaný systém pro ověřování dosažených „počítačových“ znalostí a dovedností. Za tuto dobu si tento, dnes již celosvětový koncept, vyzkoušelo v České republice více než 250 škol všech stupňů a typů, komerčních i neziskových vzdělávacích společností, ale i organizací veřejné správy.

Střední školství je jednou ze dvou hlavních oblastí, ve kterých je koncept ECDL využíván. Žáci středních škol skládají zkoušky ECDL obvykle na závěr vzdělávacího procesu, výjimkou ale nejsou ani školy, u nichž jsou znalosti a dovednosti na úrovni ECDL vstupním předpokladem pro zvládnutí další, navazující odborné výuky. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mají možnost získat některý z řady mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů. Přestože mají školy k dispozici rámcové vzdělávací programy (RVP), přestože byly vydány katalogy znalostí a dovedností pro jednotné státní maturity z informatiky a přestože není na trhu nouze o kvalitní „počítačové“ publikace, tvoří koncept ECDL a jeho mezinárodně platné, standardizované a pravidelně aktualizované Sylaby znalostí a dovedností dlouhodobou a stabilní oporu nejen pro výuku „počítačových“ předmětů, ale i pro výuku takových předmětů, které moderní digitální informační a komunikační technologie využívají.

Výše uvedené tvrzení podpořilo i nedávné usnesení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který v rámci hodnocení semináře Jednotné zkoušky ECDL konstatoval, že: „mezinárodní koncept ECDL je vhodným, užitečným a standardizovaným nástrojem pro podporu digitálního vzdělávání a výuky ICT dovedností v českém školství.“ (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=72220&id_var=60687)

Přes veškeré úspěchy, kterých koncept ECDL v českém školství doposud dosáhl, je stále co zlepšovat. Příkladem opravdu systémového využití konceptu ECDL ve školství může být Rakousko, Německo, Švýcarsko či Norsko.

O konceptu ECDL

ECDL/ICDL – European/International Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah zkušebních otázek a úkolů odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování - ECDL Foundation (ECDL-F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ECDL Foundation poskytuje licenci k provozování ECDL testování národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí.

KONTAKT:

ECDL CZ

Václavská 12, 120 00 Praha 2

Web: www.ecdl.cz

E-mail: akreditace@ecdl.cz

Tel: 224 904 225

Klíčová slova ČR-školy-vzdělání-počítače

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.