Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Česky | English

PR servis České tiskové kanceláře

Informace o zpracování osobních údajů a souborů cookies

Provozovatel těchto webových stránek, Česká tisková kancelář (ČTK), se sídlem Opletalova 5, Praha 1, IČO: 47115068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7583 (dále jen ČTK) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu příslušných norem o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Normy“) nakládá s osobními údaji uživatelů těchto stránek.

ČTK si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za svou významnou povinnost.

Webové stránky a účely zpracování

Veřejně přístupné webové stránky ČTK www.ctk.cz slouží k poskytování informací o činnosti ČTK jako národní tiskové agentury a o jí poskytovaných službách.

Pro některé služby, např. informační bulletiny, Akademie či Protext poskytuje ČTK možnost jejich objednání či zakoupení prostřednictvím webových stránek.

České noviny a jejich součásti (např. Finanční noviny) jsou webovým informačním serverem ČTK poskytujícím široké veřejnosti náhled do omezené části informačního servisu ČTK. Uživatelé tohoto serveru se mohou registrovat k odběru personalizovaných informačních emailů.

V těchto případech jsou v informačních systémech ČTK nebo jeho smluvních partnerů (zpracovatelů) ukládány informace předané uživatelem při jeho registraci a případně potřebné pro realizaci objednávek a požadovaných služeb. Obdobně jsou ukládány údaje zadané uživateli stránek při odesílání dotazů či poptávky prostřednictvím formulářů na webových stránkách umístěných. Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů dává subjekt údajů na dobu do odvolání, resp. na dobu potřebnou pro vyřízení dotazů a případnou následnou komunikaci, nedojde-li k uzavření smluvního vztahu.

Souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat odesláním žádosti o zrušení registrace a výmaz osobních údajů emailem na adresu oou@ctk.cz.

Infobanka ČTK je webová aplikace ČTK určená výhradně pro její smluvní partnery, kteří ji mohou využívat pouze na základě smluvního vztahu s ČTK, případně na základě dohody o přístupu na pevně určenou zkušební dobu. Osobní data včetně informací o využívání této aplikace jsou v Infobance ČTK zpracovávána na základě uvedeného vztahu. Po skončení smluvního vztahu je ČTK oprávněna zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností společnosti a zákazníka, případně po dobu vyžadovanou jinými právními předpisy (např. pro účetnictví).

Na všech webových stránkách ČTK jsou pro technické zajištění jejich provozu a po odsouhlasení uživatelem také pro účely analýzy chování uživatelů na stránkách a pro jejich další vývoj a přizpůsobení v anonymizované podobě využívány soubory s informacemi ukládáné ve webovém prohlížeči, resp. na zařízení uživatele (“cookies”). V případě Českých noviny jsou tyto informace využívány také pro personalizovaný výběr informací pro registrované uživatele a pro cílení reklamních sdělení. Získané informace mohou být pro ČTK zpracovávány jejími partnery. Uživatel má možnost souhlas s využitím cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránek, kdykoli odvolat prostřednictvím poskytovaného prokliku.

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech ČTK, případně u jejích smluvních partnerů (zpracovatelů), přičemž nakládání s osobními údaji je vždy smluvně ošetřeno tak, aby úroveň jejich ochrany odpovídala úrovni zajišťované při zpracování v ČTK.

Osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale pouze v případě, pokud budou mít zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv ČTK (např. soud).

Další informace

Subjekt údajů má právo požadovat po ČTK přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo likvidaci písemně nebo emailem na adrese oou@ctk.cz. Stejným způsobem může uživatel také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Norem.

Subjekt údajů má právo podat podnět, stížnost nebo požádat o konzultaci v oblasti osobních údajů orgánu dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz

Infobanka