Mezinárodní průzkum společnosti Philip Morris International

Veřejnost chce, aby se rozhodovací procesy ve společnosti více opíraly o vědecká fakta, vyplývá z mezinárodního průzkumu společnosti Philip Morris International

- Většina dospělých účastníků průzkumu věří, že věda dokáže vyřešit složité globální problémy.

- Pouze polovina dotazovaných si ale myslí, že vlády dostatečně využívají vědecké poznatky při rozhodování.


Výsledná zjištění z nezávislého mezinárodního průzkumu, který zpracovala pro Philip Morris International (dále PMI) společnost Povaddo, jsou shrnuta v tzv. Bílé knize (více na https://www.pmi.com/primacyofscience). Průzkumu se zúčastnilo 19 tisíc respondentů z 19 zemí.

Průzkum ukazuje, že lidé v nejrůznějších částech světa očekávají od vlád, veřejných institucí a soukromých podnikatelských subjektů při řešení kritických otázek především využití vědeckých poznatků a prokázaných faktů.

Globální průzkum mínění odhaluje, že důvěra lidí ve vědu je vysoká, přičemž více než tři čtvrtiny dotázaných (77 %) doufá, že vědecký pokrok vyřeší mnohé z velkých problémů současného světa. Výsledky průzkumu ukazují také na růst významu vědy v oblasti soukromého byznysu. Drtivá většina dotázaných (90 %) uvádí, že je pro ně důležité, aby soukromé podniky trvale investovaly do vědy s cílem zajistit zkvalitnění jejich výrobků.

I přes tyto pozitivní postoje si téměř polovina respondentů (47 %) myslí, že společnost nepřikládá vědě dostatečný význam. Na základě těchto rozporných názorů vyzývá Bílá kniha všechny regulátory, aby více využívali vědu při přijímání politických rozhodnutí, a to s ohledem na fakt, že polovina (51 %) respondentů věří, že jejich "vláda je úspěšná při zohlednění vědy a vědeckých důkazů v rozhodovacím procesu."

"Věda může přispět ke značnému pokroku ve společném úsilí o vyřešení nejtíživějších problémů našeho světa," říká Dr. Moira Gilchrist, viceprezidentka pro strategickou a vědeckou komunikaci (Strategic & Scientific Communications) společnosti PMI. "Bohužel, jak ukazuje náš globální průzkum, vlády a širší veřejnost musí do svého rozhodování ještě zahrnout vědu a její velký potenciál. V rámci tvorby strategií a politik je třeba klást větší důraz na soustředění faktů a vědeckých důkazů tak, aby převážily nad ideologií, politikou a vědecky nepodloženými názory. To ve výsledku pomůže naplnit očekávání veřejnosti v tom smyslu, že věda se stane hlavním faktorem rozhodovacích procesů, které ovlivňují veřejnost samotnou a její budoucnost.”

Průzkum rovněž odhaluje skutečnost, že přístup veřejnosti k pravdivým vědeckým informacím není v dnešní době zdaleka samozřejmostí. Polovina ze vzorku dotazovaných říká, že je pro ně obtížné získat spolehlivé informace o vědeckém vývoji a významných studiích.

"Toto zjištění je alarmující a vysílá jasný signál napříč podnikatelskou sférou, médii a vládami o tom, že nezkreslené sdělování vědeckých informací musí zůstat zásadní prioritou," dodává Dr. Gilchrist. "Pokud není dostatek spolehlivých vědeckých informací, dochází k šíření dezinformací, divokých úvah a zvěstí, což zcela zásadně omezuje schopnost přijímat informovaná rozhodnutí."

Společnost PMI prochází zásadní transformací ve firmu založenou na špičkových vědecko-technologických poznatcích s cílem zajistit budoucnost bez kouře, budoucnost bez cigaret. PMI věří, že s odpovídajícím regulatorním stimulem a podporou veřejnosti může být tento cíl v mnoha zemích dosažen během následujících 10 až 15 let. Věda je pro dosažení tohoto závazku klíčová. Od roku 2008 investuje společnost PMI miliardy dolarů do vývoje, testování a výroby lepších alternativ k cigaretám pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret. Tyto výrobky jsou výsledkem téměř dvou desetiletí práce oddělení výzkumu a vývoje, který tvoří více než 430 špičkových vědců a odborníků. Vědecké závěry a metody PMI, jakož i výrobky jsou k dispozici k důkladnému nezávislému zkoumání. PMI podporuje širokou, na vědeckém přístupu založenou debatu s regulátory, vědci a skupinami, které se zabývají veřejným zdravím. Debata by měla být věnována lepším alternativám užívání tabáku a roli, kterou tyto instituce mohou hrát při kontrole tabáku a omezování jeho škodlivosti.


Všechny údaje z Bílé knihy "Na podporu významu vědy" jsou k dispozici na adrese https://www.pmi.com/primacyofscience.


Metodologie průzkumu

Společnost Povaddo prováděla průzkum online pro společnosti PMI v době mezi 25. 6. až 8. 7. 2020. Průzkumu se zúčastnilo 19 100 dospělých respondentů z běžné populace ve věku 21 let a starších v 19 zemích (Argentina, Austrálie, Brazílie, Německo, Hong Kong, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Filipíny, Rusko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Taiwan, Spojené státy, Velká Británie a Vietnam). V celkovém vzorku se počítá s tolerancí chyby v rozmezí +/- 0,72 procent na 95procentním intervalu spolehlivosti.


Kontakt:

Vít Kurfürst, Czech P.R., s.r.o., e-mail: kurfurst@czechpr.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords Švýcarsko-věda-společnost-Philip Morris

Region
Europe, EU, NATO

Category
Science, education and school system
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.