Prohlášení Komory auditorů

V souvislosti s opakovaným zájmem medií v posledních dnech o problematiku auditorské činnosti považuje Komora auditorů ČR jako samosprávná profesní organizace všech auditorů za vhodné upřesnit, které činnosti jsou podle platného zákona o auditorech (zákon č. 254/2000 Sb.) považovány za auditorské služby. Auditorskými službami se rozumí především ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv těch společností, jímž tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví. V tomto případě se hovoří o auditu účetních závěrek.

Do auditorských služeb patří i ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřovaní jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

V tomto případě však vždy auditor porovnává skutečný stav se zvoleným souborem standardů, předpisů nebo norem.

Auditor je povinen při poskytování auditorských služeb jednat čestně a svědomitě, dodržovat auditorské směrnice a profesní předpisy, zejména etický kodex. Profesními předpisy se rozumí především mezinárodní standardy auditu, mezinárodní standard pro prověrky a mezinárodní standard pro dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi.

Obsah výsledné zprávy auditora se pak liší podle toho, zda byl prováděn audit nebo prověrka účetní závěrky nebo byly ověřovány jiné ekonomické informace v rozsahu stanoveném dohodou smluvních stran.

Činnosti jiného charakteru (např. procesní audit, personální audit, forenzní šetření apod.) nejsou auditorskou službou podle zákona o auditorech, nicméně auditorské společnosti mohou tyto služby též poskytovat. Při poskytování těchto služeb pro ně i nadále platí etický kodex, nemají však povinnost se řídit profesními předpisy Komory auditorů ČR.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178, fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz, http://www.kacr.cz

Keywords ČR-služby-finance-hospodářství-právo-audit-Komora auditorů-PROTEXT-OPRAVA

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.