Prohlášení mluvčího Egona Lánského k případu Hollanco

Prohlášení tiskového mluvčího místopředsedy vlády ČR Egona T. Lánského Petrose Michopulose:

Od počátku letošního srpna se česká média poměrně intenzivně zabývají osobou místopředsedy vlády Egona T. Lánského v souvislosti se sporem mezi Českou republikou (reprezentovanou ministerstvem financí) a firmou Hollanco s.a. Luxemburg, jejímž majoritním vlastníkem byl dlouholetý švédský přítel Egona T. Lánského pan Fritz Hollander. Ve snaze zabránit případným nesprávným interpretacím a nepřesnostem (některé se již vyskytly), zmocnil mě pan místopředseda Lánský vydat následovné prohlášení:

1. Spor mezi uvedenými stranami má svůj počátek hluboko v 80. letech, kdy firma Hollanco s.a. podnikala v Argentině společně s československým podnikem zahraničního obchodu FINCOM, stoprocentně vlastněným československým státem. V té souvislosti se FINCOM vůči Hollancu zadlužil miliónovou částkou v USD.

2. Na základě dávného přátelství se, po marné snaze vymoci svou pohledávku postupně na ČSSR, ČSFR a ČR, pan Fritz Hollander obrátil na Egona T. Lánského s dotazem, zda by mu nemohl pomoci. Jako tehdy soukromá osoba - nezávislý publicista a konzultant - proto Egon T. Lánský v letech 1993-96 několikrát intervenoval u řady vysokých představitelů ČR také ve snaze (úspěšné) zabránit pro ČR negativní publicitě v zahraničí, jíž p. Hollander hrozil. Případ byl zdánlivě vyřešen na podzim 1996, kdy došlo k parafování návrhu dohody o mimosoudním narovnání. Poté náměstek ministra financí ČR přikázal vyplatit částku USD 2,5 mil. zainteresovaným stranám, k nimž p. Egon T. Lánský nepatřil. Z pověření p. F. Hollandera však Egon T. Lánský dočasně deponoval částku USD 290.000, s níž naložil podle dispozicí vlastníka. Vše je řádně dokladováno.

3. Egon T. Lánský (nikoli tedy místopředseda vlády ČR a ani senátor Parlamentu ČR) se tím nedopustil ničeho neetického, nečestného a už vůbec ne nezákonného, naopak hájil principy právního státu a zájmy ČR.

4. Neetických, ba případně i protiprávních činů se ovšem možná dopustilo hned několik vysokých státních úředníků a politických činitelů vlád ČSSR, ČSFR i ČR. Zde mohlo dojít i k vážným hospodářským deliktům v souvislosti s postupem ve sporu s firmou Hollanco s.a. a nakonec i k závažnému zásahu do občanských práv a svobod.

Nejde totiž o respektování osobní integrity a práv pouze nějakého místopředsedy vlády, ale o integritu a právo pro každého občana. Jde také o dobré jméno ČR ve světě. Požadavek fungujícího demokratického právního státu je základním předpokladem má-li se o investice v ČR vůbec zajímat seriózní zahraniční kapitál.

Proto, nikoli pro osobu místopředsedy vlády Egona T. Lánského, je nutné se okolnostmi podobných případů zabývat.

Petros Michopulos, tiskový mluvčí Egona T. Lánského, místopředsedy vlády České republiky

Keywords Lánský

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.