Cena vodného a stočného pro rok 2023 v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a.s.

Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na dnešním zasedání schválilo cenu za dodávky pitné vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023. Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2023 je stanovena ve výši 139,90 Kč za metr krychlový včetně desetiprocentní sazby DPH.

Hlavním důvodem navýšení ceny pro rok 2023 oproti minulým letům jsou výrazné vnější vlivy způsobené zejména vývojem cen energií.

"První návrh úpravy cen vodného a stočného pro rok 2023 byl představenstvu VKM předložen 3. listopadu 2022. Od tohoto data probíhala intenzivní jednání a původní návrh doznal mnoho změn. Výsledkem je společná dohoda všech akcionářů VKM na ceně, která pokryje provozní náklady provozovatele a zajistí průběžnou obnovu naší infrastruktury," popisuje aktuální situaci Radek Větrovec, předseda představenstva VKM.

"Zvyšování cen je s ohledem na aktuální vývoj nákladů naší společnosti nezbytné, růst cen energií i dalších komodit výrazně ovlivňuje i naši společnost. Dnes schválená cena vodného a stočného pro nás znamená realizaci úsporných opatření ve výši 80 milionů Kč, zejména v oblasti elektrické energie oproti původně předloženému návrhu," řekl generální ředitel Středočeských vodáren, a.s. Jakub Hanzl.

"Středočeské vodárny získávají vysoce kvalitní pitnou vodu převážně z pramenišť v oblasti chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Cestou k odběratelům musí urazit trasu až 65 km s přečerpáním o více jak 330 výškových metrů. Toto historicky dané rozmístění našeho hlavního zdroje a spotřebišť bohužel způsobuje vysokou energetickou náročnost distribuce pitné vody a tedy, zejména v dnešní době, nadstandardní tlak na cenu v porovnání s ostatními vodárnami.

Dalším nepříznivým parametrem limitujícím stanovení ceny v naší vodárně je hustota osídlení námi spravované oblasti. Dodávat vodu do více jak 180 obcí, kdy pouze Kladno je sídelní útvar přesahující 20.000 obyvatel, je prostě finančně náročnější, jelikož délka trubní sítě ve vztahu k množství vyfakturované vody je extrémní," informuje ředitel VKM Josef Živnůstek.

Největší položku kalkulace cen, nájemné, okomentovala místopředsedkyně představenstva společnosti VKM Jana Poláková takto: "Vlastník vodovodu a kanalizace je vedle zajištění plynulého a bezpečného provozování povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu majetku. Obnova vodohospodářského majetku představuje pro společnost VKM nepřetržitou investiční činnost ve výši stovek milionů korun ročně. Její součástí jsou nejen běžné rekonstrukce potrubí a objektů, ale také péče o zajištění vodních zdrojů do budoucna, koncepce čištění odpadních vod ve městě Kladno, či zvýšení akumulační kapacity vodárenské soustavy Kladno - Slaný - Kralupy – Mělník."

Kontakt:

Středočeské vodárny, a.s.

www.svas.cz

Keywords ČR-voda-Středočeské vodárny

Region
Central Bohemia region

Category
Agriculture, environment
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.